רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - הלוחה תיבה תנומסת
'דח - הרוולא

'דח - רוחש לפלפ
'דח - תרגוח תקבלש
'דח - ענענ / הטנמ 
3 'דח - םוכרוכ
'דח - CRP תקידב
'דח - םילחנה ריגרג
10 'דח - D ןימטיו

...ןנעור/בחרוה...
'הלוחה תיבה תנומסת
הרוולא
ריווא ירהטמ םיחמצ

רוחש לפלפ
רטסוז ספרה / תרגוח תקבלש
םימוד / יוצמ ףזיש
ענענ / הטנמ
ןאירלו
2 'דח - םוכרוכ
1 'דח - םוכרוכ
םוכרוכ
םוספא / ילננא חלמ

.