רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
10 'דח - D ןימטיו

(אפרמ) תושדח - םוספא/ילננא חלמ
םייעבט השרשה ינומרוה
תושדח - בורכ
'דח - ןתש תצמוח
םימ

...ןנעור/בחרוה...
LDH תקידב

יאופר ןויטפמיס / ירפמוק
םוספא / ילננא חלמ
רגא רגא
בורכ
הנקה תנרמ
ןתש תצמוח
הבאיוג

.