רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
...תושדח - ףירח לפלפ

3 'דח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ
2 'דח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ
1 'דח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ

2 'דח - םוינלס
'דח - ודקובא
2 'דח - שבד
2 'דח - רכוס קלס
2 'דח - חלמ
''דח - ןגלשא

...ןנעור/בחרוה...
ףירח לפלפ

תוירלוקסו-וידרק תולחמ
1 'דח - םוינלס
ןיניטאירק תקידב
ודקובא
םיקבאו סילופורפ ,שבד
1 'דח - שבד
רכוס קלס
1 'דח - רכוס קלס
חלמ
1 'דח - חלמ
 ןגלשא

.