רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
1 תושדח - הקיסומ תייפרת
2 תושדח - הקיסומ תייפרת

'דח - הננב
11 'דח - תונקדזה
9 'דח - D ןימטיו
תודבכ תוכתמ
תושדח - תודבכ תוכתמ
2 תושדח - לזרב
3 'דח לוהוכלאו ןיי
4 'דח לוהוכלאו ןיי
5 'דח לוהוכלאו ןיי

...ןנעור/בחרוה...
הקיסומ תייפרת

הננב
1 תושדח - לזרב
 'דח + לוהוכלאו ןיי
2 'דח לוהוכלאו ןיי

.