רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
םייעבט השרשה ינומרוה
תושדח - בורכ

'דח - ןתש תצמוח
םימ
'דח - םימ
'דח - היילווסוב/הנובל

...ןנעור/בחרוה...
רגא רגא
בורכ
הנקה תנרמ

ןתש תצמוח
הבאיוג
'דח - היילווסוב/הנובל
וגנוגנומ זוגא

.