רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח

1 'דח - ןדיס
2 'דח - ןדיס
3 'דח - ןדיס

1 'דח - ןיאפקו הפק
2 'דח - ןיאפקו הפק
3 'דח - ןיאפקו הפק
4 'דח - ןיאפקו הפק

1 'דח - הקיסומ תייפרת
2 'דח - הקיסומ תייפרת

...ןנעור/בחרוה...
םויצלק / ןדיס

ןיאפקו הפק
הקיסומ תייפרת

.