רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
1 תושדח - ןיאפקו הפק
2 תושדח - ןיאפקו הפק
3 תושדח - ןיאפקו הפק
4 תושדח - ןיאפקו הפק

1 תושדח - הקיסומ תייפרת
2 תושדח - הקיסומ תייפרת

...ןנעור/בחרוה...
ןיאפקו הפק

הקיסומ תייפרת

.