רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
13 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
12 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

11 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
10 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
9 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

4 תושדח - היוס

- ןנעור/בחרוה -
3 תושדח - היוס
2 תושדח - היוס
1 תושדח - היוס
היוס

הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
תויגרלא

םוכרוכ
1 תושדח - םוכרוכ
סטיסטפ