רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
4 תושדח - היוס

2 תושדח - הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
1 תושדח - הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
1 תושדח - תחשה תחדק

2 תושדח - םוכרוכ
תושדח - סטיסטפ

- ןנעור/בחרוה -
3 תושדח - היוס
2 תושדח - היוס
1 תושדח - היוס
היוס

הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
תויגרלא

םוכרוכ
1 תושדח - םוכרוכ
סטיסטפ