רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 'דח - םוינלס

'דח - ודקובא
2 'דח - שבד
2 'דח - רכוס קלס
2 'דח - חלמ
''דח - ןגלשא

...ןנעור/בחרוה...
1 'דח - םוינלס
ןיניטאירק תקידב

ודקובא
םיקבאו סילופורפ ,שבד
1 'דח - שבד
רכוס קלס
1 'דח - רכוס קלס
חלמ
1 'דח - חלמ
 ןגלשא

.