רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
3 'דח - ואקקו דלוקוש

'דח - הנילוריפס

'דח - האצניכא
'דח - דרת
'דח - ןילוניא
'דח - המדא יחופת
''דח - ןומיר
'דח - יאופר ןירמזור

...ןנעור/בחרוה...
1 'דח - ואקקו דלוקוש
2 'דח - ואקקו דלוקוש

הנילוריפס

האצניכא
דרת
םילושליש תועצמאב עקרקה בויט
טסופמוקל ךירדמ
המדא-יחופת לדגל ךיא