רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - יסננ לקד /  וטמלפ וס
'דח - הרבסוכ

3 'דח - קורי הת
4 'דח - קורי הת
'דח - סומרות
'דח - ירב י'גוג
 

...הריסמל
(רטמ 2.5) םימוד / יוצמ ףזיש :ץע
(רטמ 2.5) שודק סוקיפ :ץע
ס"מ 20 ,תיז ץע 
םיערז ,םידוהיה ןבדבוד
חמצ ,יוצמ םגיפ / הדור
חמצ ,יוצמ סדה
חמצ ,רב תות

...ןנעור/בחרוה...
הנרארוג
םוטמול

יסננ לקד / וטמלפ וס
הרבסוכ
הקינרא
הנברו