רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
3 תושדח - םייח תוכירא
2 תושדח - םייח תוכירא

3 תושדח - תילופ הצמוח
2 תושדח - B12 ןימטיו
4 תושדח - הניש ידודנ

- ןנעור/בחרוה -
ןילוניא

2 תושדח - תילופ הצמוח
1 תושדח - תילופ הצמוח
תילופ הצמוח
B12 ןימטיו
1 תושדח - B12 ןימטיו
2 תושדח - הניש ידודנ

.