רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 תושדח - B12 ןימטיו

4 תושדח - הניש ידודנ

3 תושדח - הניש ידודנ

- ןנעור/בחרוה -
B12 ןימטיו
1 תושדח - B12 ןימטיו

2 תושדח - הניש ידודנ

E ןימטיו
2 'דח E ןימטיו
1 'דח E ןימטיו

.