רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
3 'דח - הקטיויבורפ
4 'דח - הקטיויבורפ

3 'דח - וירצומו בלח
'דח - טרוגוי

8 תושדח - D ןימטיו
תושדח - השיאה תוירופב תויעב

- ןנעור/בחרוה -
1 'דח - הקטיויבורפ
2 'דח - הקטיויבורפ

וירצומו בלח
1 'דח - וירצומו בלח
2 'דח - וירצומו בלח
טרוגוי

קותמ םרוימ