רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
9 'דח - D ןימטיו

תודבכ תוכתמ
תושדח - תודבכ תוכתמ
2 תושדח - לזרב
3 'דח לוהוכלאו ןיי
4 'דח לוהוכלאו ןיי
5 'דח לוהוכלאו ןיי

...ןנעור/בחרוה...
1 תושדח - לזרב
 'דח + לוהוכלאו ןיי
2 'דח לוהוכלאו ןיי
.