רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - האצניכא
'דח - דרת

'דח - ןילוניא
'דח - המדא יחופת
''דח - ןומיר
'דח - יאופר ןירמזור

...ןנעור/בחרוה...
האצניכא
דרת

םילושליש תועצמאב עקרקה בויט
טסופמוקל ךירדמ
המדא-יחופת לדגל ךיא