רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
תושדח - ןיטצרווק

תושדח - סוקסיביה
'דח - הלוחה תיבה תנומסת
'דח - הרוולא

'דח - רוחש לפלפ
'דח - תרגוח תקבלש
'דח - ענענ / הטנמ 

...ןנעור/בחרוה...
ןיטצרווק

סוקסיביה
דשאר
םדב םיזג תקידב

'הלוחה תיבה תנומסת
הרוולא
ריווא ירהטמ םיחמצ

.