רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 תושדח - םוכרוכ
תושדח - סטיסטפ

2 תושדח - ןורטסוטסט
3 תושדח - ןורטסוטסט
דועו תוקרי - ןורטסוטסט

3 'דח - הקטיויבורפ
4 'דח - הקטיויבורפ

- ןנעור/בחרוה -
םוכרוכ
1 תושדח - םוכרוכ
סטיסטפ

1 תושדח - ןורטסוטסט

1 'דח - הקטיויבורפ
2 'דח - הקטיויבורפ