רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
3 תושדח - הניש ידודנ

16 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

15 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
14 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

- ןנעור/בחרוה -
2 תושדח - הניש ידודנ

E ןימטיו
2 'דח E ןימטיו
1 'דח E ןימטיו

3 תושדח - היוס
2 תושדח - היוס
1 תושדח - היוס
היוס