רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - היילווסוב/הנובל

2 'דח - יתפקיז לשכ / תונוא ןיא
'דח - קוטסיפ זוגא
'דח - ףירח לפלפ

...ןנעור/בחרוה...
הבאיוג
'דח - היילווסוב/הנובל
וגנוגנומ זוגא
תחייפה תרבדה
סרית לדגל ךיא
ףירח לפלפ לדגל ךיא

יתפקיז לשכ / תונוא ןיא
(יבלח) קוטסיפ זוגא
ףירח לפלפ

.