רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - הלילה רנ
2 'דח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
3 'דח - ואקקו דלוקוש
'דח - הנילוריפס
...ןנעור/בחרוה...
האניט / תזזג
םיעלות

הלילה רנ
ןיתנסקאיזו ןיאטול
1 'דח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
1 'דח - ואקקו דלוקוש
2 'דח - ואקקו דלוקוש