רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
15 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
14 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

13 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
12 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

11 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
10 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
9 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד

- ןנעור/בחרוה -
E ןימטיו
2 'דח E ןימטיו
1 'דח E ןימטיו

3 תושדח - היוס
2 תושדח - היוס
1 תושדח - היוס
היוס

הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
תויגרלא