רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
''דח - ןומיר
'דח - יאופר ןירמזור

'דח - םיציב
'דח - ןיטצרווק
'דח - סוקסיביה
'דח - הלוחה תיבה תנומסת

...ןנעור/בחרוה...
ולמשרמ / תיאופר תימטוח
התבה תינניח
םיחרפ-תנבל תיצרח

ןומיר
יאופר ןירמזור
יוצמ סדה
ןויבוזא/רדנבל
ןיפרפ ןמש
טושפ רערע
יוצמ םגיפ-הטור-הדור

.