רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 תושדח - לזרב

3 'דח לוהוכלאו ןיי
4 'דח לוהוכלאו ןיי
5 'דח לוהוכלאו ןיי

- ןנעור/בחרוה -
1 תושדח - לזרב

 'דח + לוהוכלאו ןיי
2 'דח לוהוכלאו ןיי

.