רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
''דח - ןגלשא

7 'דח - יחומ ץבש
6' דח - יחומ ץבש
5 'דח - יחומ ץבש
4 'דח - יחומ ץבש
3 'דח - יחומ ץבש

1 'דח - ןדיס
2 'דח - ןדיס
3 'דח - ןדיס

...ןנעור/בחרוה...
 ןגלשא

2 'דח - יחומ ץבש
1 'דח - יחומ ץבש
יחומ עוריא / יחומ ץבש

םויצלק / ןדיס

.