רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
3 'דח לוהוכלאו ןיי
4 'דח לוהוכלאו ןיי
5 'דח לוהוכלאו ןיי

3 תושדח - םייח תוכירא
2 תושדח - םייח תוכירא
3 תושדח - תילופ הצמוח
2 תושדח - B12 ןימטיו
4 תושדח - הניש ידודנ

- ןנעור/בחרוה -
1 'דח + לוהוכלאו ןיי
2 'דח לוהוכלאו ןיי

ןילוניא
2 תושדח - תילופ הצמוח
1 תושדח - תילופ הצמוח
תילופ הצמוח
B12 ןימטיו
1 תושדח - B12 ןימטיו
2 תושדח - הניש ידודנ

.