רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 'דח - חלמ

''דח - ןגלשא

7 'דח - יחומ ץבש
6' דח - יחומ ץבש
5 'דח - יחומ ץבש
4 'דח - יחומ ץבש
3 'דח - יחומ ץבש

...ןנעור/בחרוה...
חלמ
1 'דח - חלמ

 ןגלשא

2 'דח - יחומ ץבש
1 'דח - יחומ ץבש
יחומ עוריא / יחומ ץבש

.