ןינוארת
Threonine
...ל/לש םתריציב בושח ביכרמ אוה ןינוארת
.םינובלח
.(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ
.(Nerve system) םיבצעה תכרעמ לש התואירב

ןינוארתה ידיקפת
...ב ףתתשמ ןינוארתה
.(Tooth Enamel) ןשה תיגוגז תריצי
.םיעצפ יופירו אירב רוע רובע םיצוחנה ןיטסלא ןגלוק רוציי
.(Liver) דבכה תרזעב םדב זוקולגה תמר בוציי
רשא (Thymus) סומיתה תטולב לש התוליעפו התחימצ דודיע
.ןוסיחה תכרעמ תא הרגמ  

יתנוזת ףסותכ ןינוארת
...ב לופיטל שמשמ ןינוארת
.(Indigestion) לוכיע תויעב
.םייעמה דוקפית יא תויעב
.(Fatty Liver) ינמוש דבכ/דבכב ןמוש תורבטצה תעינמ

ןינוארתל םייתנוזת תורוקמ

.'גטוק תניבג
.(Lentils) םישבוימ םישדע
.םיערז ,םושמוש
םייולק םינטוב
.ויגוס תיברמ לע ,רשב
.םיציב

...ב היוצמ ןינוארט לש רתוי הנטק תומכ

.םיערז
.(Wheat Germ) הטיח טבנ
.םי-תוריפ
.(Beans) תיעועש
.םיזוגא
.תוננב
.רזג
.םיגד

הרהזא
תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל דבכ תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.ןינוארת ףסות

ןינוארטב רוסחמ
...ב אטבתהל לולע רוסחמ

.השק תוישיא.תונבצע/תונזגר