ןאפוטפירט
Tryptophan
:םייטילואטורפ םימיזנא תרזעב םינובלחמ לוכיעה ןמזב רצונ ןאפוטפירט
יסקורדיהו (Serotonin) ןינוטורס תזטניסב ןאפוטפירט לש םיטילובטמ
.(5-Hydroxytryptophan/5-HTP) ןאפוטפירט

ןאפוטפירטה ידיקפת
...ןאפוטפירטה
תיטצלודניא הצמוחו (Serotonin) ןינוטורס לש םרוצייב קלח לטונ
(Indolacetic Acid)  
םידיאולקלא-לודניאו (Strychnine) ןינכירטס ,(Ergotamine)  
.(Indole Alkaloids)  
(Serotonin) ןינוטורס רטימסנרטוריונל (Precursor) אצומ רמוח
הניש ,ןובאית ,חור יבצמב םג ברועמ אוה .ןינוטלמ ןומרוהוריונלו  
.(Impulse Control) םיפחדב הטילשו  
(Vitamin B3/Niacin) ןיצאינ/B3 ןימטיו לש םרוצייל ינויח אוה
.(Vitamin B6/Pyridoxine) ןיסקודיריפ/B6 ןימטיוו  

יתנוזת ףסותכ ןאפוטפירט
...ןאפוטפירטה יתנוזת ףסותכ
.ישפנ חתמ/סרטס לע לקמ
.הנישו (Relaxation) העיגר הרשמ
.רוזחמ םדק תנומסת לש םילק םימוטפמיס ךכשמ
.(Anxiety) תודרחו םיבצע עיגרמ
.(Carbohydrate Craving) תומימחפל הקושת תיחפמ
.(יתפורת בולישב) ןואכיד דגונ
.היגלאימורביפ ינימסת לע לקמ
.(Menopausal Depressive Condition) רבעמה ליג ןואכידב לפטמ
.(Restless Lleg Syndrome) חונמה תורסח םיילגר תנומסת עייסמ
.םידליב תויביטקארפיהב לפטל רזוע
.תונרגימ לע לקמ

ןאפוטפירטל םייתנוזת תורוקמ

...םיבוט תוחפ םייתנוזת תורוקמו

.םירצומ ,בלח
.(Beans) תיעועש
.סרית
.םיערזו םיזוגא
.(Peas) הנופא
.םיציב
.םינגד

ןאפוטפירטב רוסחמ
.םינובלח לש הדורי הכירצ אוה ןאפוטפירטב רוסחמל ירקיעה םרוגה
...ב רושק תויהל לולע ןאפוטפירטב רוסחמ
.ןיצאינ/B3 ןימטיוב רוסחמ
.ןיצאינ/B3 ןימטיוב רוסחמ ,(Pellagra) הרגלפ

...ל םורגל לולע ןאפוטפירטב רוסחמ
.ןואכיד
.הניש ידודנ/תוערפה
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס
.(Suicidal Thoughts) תוינדבוא תובשחמ
.(Carbohydrate Craving) תומימחפל הקושת

...ל הז רוסחמ םורגי םויזנגמב רוסחמ בולישב
.(Heart Artery Spasms) בלה יקרוע תותיווע

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
...ב אטבתהל תולולע רתי ןונימ/תוליער תועפשה

.םיליעפ רתי םיסקלפר
.היצנידרואוק תויעב
.תונבצע/טקש-יא
.דער
.לושליש
.םוח
.תואקה
.תועזה
.םונמינל הייטנ
.תרוחרחס
.תוכירדב הדירי
.הפב שבוי
.לובליב