הרוטקנופוקא
Acupuncture
2,000 הזמ תמשוימה יופיר תטיש איה (םיטחמב רוקיד) הרוטקנפוקא
.תולחמ ןווגימב לופיטל ,תיממעה תיניסה האופרב הנש

הזמ ןיטולחל הנושה ,ןוחביא עצובמ ,רוקידל םדוק
קפודה יפל השענ אוה .תיברעמה האופרב רכומה
.לפוטמה םע ןויאר לע ףסונב ,ןושלהו
(Yin) ןייה לש ינפוגה ןוזיאה תכרעהל ךרענ ןויארה
רוסחמ יסופד ךירעהל ידכ ,תורקו תומח תונוכת ,(Yang) גנאיהו
םירביאה בצמ תעיבקו הלחמה לש ףדוע וא רוסחמ יסופד ךירעהל
.ףוגה יצורעו םיימינפה

גנאיהו ןייה ןוזיא רופישל ,רוקיד תודוקנ תרדס תרחבנ ,ןוחביאה תובקעב
וא רביאה תא ןיזהל ידכו הלחמ בקע ,ףדוע וא רוסחמ יבצמ ןקתל ידכ
.הלחמה ךילהתב םיברועמה ,ץורעה תא

ידי-לע ,(ףוגב 'ךרוא יוק' ךרואל םיאצמנה) ורחבנש רוקידה תודוקנ יוריג
ךכ בישהלו תכרעמב היגרנאה תמירז תא םדקל רומא ,םיטחמ תרדחה
.ותומדקל ףוגה ןוזיא תא

תודוקנ 365 ןנשי .הרוטקנופוקאה תנבהל סיסב הווהמ םיצורעה תיירואת
רשא תופסונ תודוקנ 1,000 ןכו םיישאר םיצורע 12 ךרואל ,תופוממ רוקיד
.תפקרקבו ןזואב ,דיב תואצמנ

י'צה תעונתו םיצורעה ךרד תרבעומה היגרנאה איה (Qi) י'צ
ףוגב רוסחמ וא ףדוע ןזאל ,גנאיהו ןייה תא ןזאל תעייסמ
,התרדחה רחאל טחמב לופיט .םיימינפה םירביאה תא ןיזהלו
.ץורעה תא תעגרה וא תנזהב רוזעלו י'צה תרבעהב עייסל לוכי

םינמזב טחמה תרדחה ומכ ,תומיוסמ רוקיד תוקינכט
תאצות לע עיפשהל םירומא הפישנו הפיאש לש םינוש
תיניסה האופרב תומשוימה תורחא תוטיש .לופיטה
ידכ (הקיני תוסוכ)חור תוסוכב שומיש תוללוכ תיממעה
תופכב שומיש) (Guasha) השאוג ,ףוגהמ םוח בואשל
תודוקנ םומיח) (Moxibustion) היצוביסקומ ,(רועב ךוכיח רוציל ידכ
,(הריקדה תודוקנ םומיח) (Moxibustion) היצוביסקומ ,(הריקדה
ילמשח םרז תרבעה) (Electroacupuncture) הרוטקנופוקא-ורטקלא
.יניס יוסיע - (Tuina) הניווטו רוקידה יטחמב

השק תיניסהו תיברעמה האופרב תויסיסבה תוסיפתה ןיב ינושה בקע
.םירקובמ םייוסינ ךות ,הרוטקנופוקאה תוליעי תא דודמל

,תיתבכש-בר איה תיתרוסמה תיניסה האופרב ןוחביאה תכרעמש ןוויכ
יברעמ ןוחביא וראתי וז הטישב םינוחביא רפסמ וב ,בצמ רצוויהל יושע
.דחא יאופר
יפלש דועב ,תילאריו הלחמ הניה תעפש תיברעמה האופרה יפל ,המגודל
יולת ןוחביאהו תעפש לש םיבר םיגוס םנשי ,תיממעה תיניסה האופרה
,תורומרמצ ,םוח ומכ ,הרקמו הרקמ לכב םירושקה םיפסונ םימוטפמיסב
.לוכיע תייעב וא בג באכ ,תלזנ ,לועיש
יושע ,תיתרוסמה תיניסה האופרה יפל ,תעפשב לופיטה ,ךכל םאתהב
.ןחבואמה גוסל םאתהב ,רוקיד תודוקנ ןווגמב עצבתהל

...תואבה תולחמב תלפטמ הרוטקנפוקא

...תושדח - הרוטקנופוקא ואר