םידיאולקלא
Alkaloids
היוצמה ,רירמ םעט תלעב תינקנח תינגרוא הלוקלומ איה דיאולקלא
תיתפורת העפשה תלעב איה .(Fungi) תוירטפבו םייח-ילעבב ,םיחמצב
קלח לש םתוליער ףא-לע תאז ,םייח-ילעב לע םג ומכ םדא ינב לע
.(Strychnine) ןינכירטסה ומכ ,םידיאולקלאהמ
 
,ינקנח רמוח ונייהד ,ינגרוא סיסבכ דיאולקלא רדגומ הימיכב
.הצמוח תוחכונב ,חלמ רצויה

םיבשחנה םיחמצ םתוא ללוכ ,םידיאולקלא םיליכמ םיחמצה לכ טעמכ
,םיקרח ללוכ ,םייח-ילעב תעתרה אוה עבטב םדיקפת .שומישל םיחוטב
.םייחה-ילעב לש םיבצעה תכרעמ לע איה םתעפשה .ותליכא ינפמ

.(םיבאכ ךוכיש) שוחליא אוה םהלש ירקיעה יאופרה שומישה

םידיאולקלאה לש טושפ ןוימ
 
.(Pyridine) םינידיריפ
דפרסה ילעב ,חמצה ללכב ,הילבולב ,רתיה ןיב ,היוצמ וז הצובק
...קבטה ילעבו
.(Pilocarpine) ןיפרקוליפ .(Piperine) ןירפיפ
.(Cytisine) ןיטסיצ .(Coniine) ןיאינוק
.(Nicotine) ןיטוקינ .(Trigonelline) ןילנוגירט
.(Sparteine) ןיאטרפס .(Arecaidine) ןידקרא
.(Guvacine) ןיצבוג

 
דמחמ תויחמ םישוערפ תקחרה
תקחרהל םיירחסמ םירישכתב ביכרמ םישמשמ םינידיריפ
.םישוערפ
תומטנזירכ וא לותחה ינרופיצ ,סדה ילע םכידיב ופשפש
.(לותח וא בלכ) דמחמה תייח תוורפ תא ןהב ושפשו
 

.(Tropine) םיניפורט
.(Ecgonine) ןינוגקא .(Atropine) ןיפורטא
.(Pelletierine) ןירייטלפ .(Cocaine) ןיאקוק
.(Hygrine) ןירגיה

.(Quinoline) ןילוניכ
.(Veratrine) ןירטרו .(Strychnine) ןינכירטס
.(Cevadine) ןידבס .(Brucine) ןיסורב

.(Isoquinoline) ןילוניקוזיא
.(Narcotine) ןיטוקרנ .(Morphine) םויפרומ
.(Narceine) ןיאקרנ .(Codeine) ןיאדוק
.(Hydrastine) ןיטסרדיה .(Thebaine) ןיאבת
.(Berberine) ןירברב .(Papaverine) ןירוופפ

.(Phenethylamine) ןימליתנפ
.(Methamphetamine) ןימטפמתמ .MDMA
.(Ephedrine) ןירדפא .(Mescaline) ןילקסמ

.(Indole) לודניא
.(Tryptamine) ןימטפירט .DMT
.NMT


םתוא םיסיממ ךכיפלו םימב סומיל םיטונ םניא םידיאולוקלא
.לוהוכלאב
הטילח ידי-לע םיניכמ םייחמצה םירישכתה תיברמ תאש ןוויכ
.םידיאולקלאב םילד ולא םירישכת ,םימב המח תיצמת תנכה וא
לוהוכלא תועצמאב ללכ ךרדב םיניכמ ,תאז תמועל ,תוסימת
םג היהית ךכו הובג היהי םהב םידיאולקלאה ביכרמ ןכלו
.תיאופרה םתעפשה


תואירבו ןידיריפ
לעב ,(בהבהצ טעמ) עבצ רסח לזונ אוה (Pyridine) ןידיריפה
.םיגד חיר ריכזמה ,םיענ וניאש חיר
אוה .םירחא םירמוחמו תפזמ ,ימלוג םחפמ ותוא םיקיפמ
.םירחא םירמוח תסמהל שמשמ
םעט ינווגמב ,םינימטיוה ,תופורתה תיישעתב שמשמ אוה
יריבדמ ,(Adhesives) םיקבד ,ימוג ירצומ ,םיעבצ ,ןוזמב
.(Herbicides) םיבשע ילטוקו (Insecticides) םיקרח

.םיבר םירמוח תוקרפתה ידכ ךות ,עבטב םג רצונ ןידיריפה
םימב ,ריואב ןידיריפ לש דאמ תוכומנ תומרל םיפושח לכה
תומרל םיפושח ויהי ןידיריפ םע םידבועה ולא .ןוזמבו
.ונממ רתוי תוהובג
 

םינוכיס
...בקע שחרתהל הלולע ןידיריפל הפישח 
.רועב עגמ .העילב .הפיאש

ןידיריפש ולעה םייח-ילעבבו םדא ינבב וכרענש םירקחמ
...ל קזנ םורגל לולע
.רבגה תוירופ .דבכ
.ןואכיד .תוילכ

הנגה יעצמא
.הנגה תופפכ .תואנ רורוויא .הנגה יפקשמ


הביבסהו ןידיריפ
לש םיכפשה ימ אוה הביבסל ןידיריפ תפילדל ירקיעה םרוגה
.סיממו ךוותמכ וב תושמתשמה ,תונוש תוישעת
.םימב רתויב סיסמו ריואל תולקב ףדנתמ אוה
םינש רפסשמ דע ,םישדוח רפסמ ךות קרפתמ ריואב ןידיריפ
.תורחא תובוכרתל
רפסמ דע םימי רפסמ ךות קרפתמ אוה עקרקב וא םימב
.םייפוקסורקימ םימזינגרוא תועצמאב ,םישדוח
.עקרק יקיקלחל קבדנו זחאנ ןידיריפ
.םדא-ינבבו םיחמצב רבצנ וניא אוהש הארנ
.תוירגיסה ןשעב טלפנה ,ןידיריפ ליכמ קבט

ןידיריפ תפיאשל םינימסת
.המישנה בצק תרבגה .ןושיל ןוצר .שאר יבאכ
.בלה קפוד תצאה .תרוחרחס

הפישחה תמר תקידב
...תקידבב תושענ ןידיריפ תומר תקידבל תויאופר תוקידב
.םד .ןתש

!תויתרגיש ןניא ולא תוקידב