תושדח - ונימא תוצמוח
Amino Acids - News
(Tyrosine) ןיזוריט
רתוי הריהמ הבוגתל ןיזוריט

(Leucine) ןיצואל
ןמוש תפירשל עייסמ יצואל
רירש תיינב רפשמ ןיצואל

(Methionine)ןינויתמ
ןוירה ינפל B ינימיטיו
תואירה ןטרסל ןינויתמ + B6 'טיו
ןורכיז ןדבואב ןכסמ ןינויתמ

(Selenocysteine) ןיאטסיצונלס
ןיאטסיצונלס ונימאה תצמוח

(Cysteine) ןיאטסיצ
םייעמה יופירל ןיאטסיצ

(Creatine) ןיטאירק
םירירשל ןיטאירק ןומזית
םירירש ןווינו ןיטאירק
תושישת דגנ ןיטאירק
םינוחמצ לש םחומו ןיטאירק
ינמוש דבכ תלחמ דגנ ןיטאירק

(Carnitine) ןיטינרק
...תושדח - ןיטינרק ואר

(Theanine) ןינאית
תודרחמ םילבוסל ןינאית

יללכ ,ונימא תוצמוח
םישישקל ונימא תוצמוח

(Ornithine) ןיתינרוא
תושישת גיפמ ןיתינרוא

(Acetylcysteine) ןיאטסיצ 'א
רעיש 'מל ןיאטסיצ ליטצא

(Arginine) ןיניגרא
יתאיר םד-ץחלל ןיניגרא
ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןיניגרא
בל-ףקתה ילפוטמל אל ןיניגרא
ןיניגראו םיטנדיסקוא-יטנא
ןיניגרא רוקמכ חיטבא ץימ
הפקיזל ןיניגראו לונגונקיפ
ןילוסניאל תושיגרו ןיטאירק

(Glutamine) ןימטולג
ירוליפ .ה דגנ ןימטולג
היזופרפר תועיצפל ןימטולג

(Glutathione) ןויתטלוג
תושישת ההשמ ןויתטולג
ליגל תרושק הכיעד דגנ ןויתטולג

(Taurine) ןירואט
בלל בוט ןירואט
בלל היגרנא תואקשמב ןירואט
הזוכיספ ינימסת תרפשמ ןירואט

...ונימא תוצמוח ואר

יללכ ,ונימא תוצמוח
 
2008 סרמ
םישישק לש םהירירשל תוליעומ ונימא תוצמוח
,ב"הרא University of Texas Med. Branch-ב רקחמ
16 ךשמנו 67 עצוממ ליג ינב םיבדנתמ 12 ופתתשה וב
ךרעמ לכ תא ללוכה םרג 22 יתנוזת ףסותש הליג ,תועובש
יושע תוחוראה ןיב לטינ רשא ,תוינויחה ונימאה תוצמוח
,(Lean Body Mass) הזר ףוג תסמ םהב תא רפשל
,ןידיטסיה ונימאה תוצמוח וללכנ ףסותב .ינפוג דוקפיתו חוכ
ןילאו ,ןינוארת ,ןינלאלינפ ,ןינויתמ ,ןיזיל ,ןיצואל ,ןיצואלוזיא
.ןיניגראו
תסמב ג"ק 1.14 ןב לודיג אצמנ לופיט תועובש 12 םותב
.ג"ק 0.6-ל עיגהו תועובש 16 רחאל ןטק רשא הזר ףוג
,תועובש 16 רחאל ,לדג םינייסנה לש םהילגר חוכ
.םתכילה תוריהמ הלדג ןכו עצוממב 22%-ב

Clinical Nutrition


(Ornithine) ןיתינרוא
 
2008 רבמבונ
תושישת גיפמ ןיתינרוא
,םילכאמב יוצמה ,ןיתינרוא ונימאה תצמוח לש ימוי ףסות
העפשה לעב וניה ,םיציבו בלח ירצומ ,םיגד ,רשב ומכ
ינימסת םצמיצ ג"מ 2,000 ןב ימוי ןונימ .תושישת תגיפמ
רקחמב ופתתשה רשא םיאירב םיבדנתמ 17-ב תושישת
.ןפי Wakayama Medical University-ב
ומכ ,ןוזמ לש תקפסמ תומכ ךורצל השק םירקוחה ירבדל
ךכל השורדה תומכל עיגהל ידכ םיגדו רשב

הנוזת ירצומב שמשמ ןיניגראו ןיתינרוא בוליש
.םיאטרופסל םיירחסמ

לע ךרפמ ןומיא ורבעו ןיתינרוא ףסות ולביק םיבדנתמה
יכ םיריבסמ םירקוחה .םייתעשב םיימעפ ,רשוכ ינפוא
ףוגב (Urea) הארואה רוזחמב בושח דיקפת ןיתינרואל
ענומכ בשחנ אוה ןכלו ןקנח יפדועמ רטפיהל רזועה
.ינפוג ץמאממ תמרגנה םדב הינומאה תמר תיילע תא

Nutrition Research


(Acetylcysteine) ןיאטסיצ ליטצא
 
2009 ילוי
תיתייפכ רעיש תכישמ ענומ ןיאטסיצ ליטצ
University of Minnesota School of Med.-ב רקחמ
ןיאטסיצ-ליטצא ונימאה תצמוח יכ הליג ב"הרא סילופאנימ
םילבוסה םישנאל רוזעל היושע (N-Acetylcysteine)
הינמוליטוכירט/תיתייפכ רעיש תשילתמ
תמרוגה (Compulsive Hair Pulling/Trichotillomania)
.תוחרקתהו רעיש ןדבואל
םלובכ בשחנו ןויתטולגה רוציי תא ריבגמ ןיאטסיצליטצא
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחב בושח דיקפת לעבלו הלחמה
ינפמ דבכה לע הנגהל ןיאטסיצ-ליטצאה שמשמ םויכ
םרוגה (Paracetamol) לומטצרפ/לומקא לש רתי ןונימ
.ןויתטולגה רוצייב הדיריל
ינב ,שיא 50 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.םישנ ןה םתיברמ ,וז הייעבמ םילבוסה ,34 עצוממ ליג
ורפתשה םיפתתשמהמ 56% ברקב םינימסתהש ררבתה
.דאמ הבר דע הבר הדימב

Archives of General Psychiatry


(Arginine) ןיניגרא
 
2003 ינוי
תישמרח הימנא םע יתאיר םד-ץחל רתיל ןיניגרא
הינרופילק Children's Hospital Oakland-מ םירקוח ירבדל
םילוחה םילפוטמל עייסל היושע ןיניגרא ףסות תליטנ ב"הרא
םילבוס רשא (Sickle Cell Anemia) תישמרח הימנאב
םותב .(Pulmonary Hypertension) יתאיר םד-ץחל רתימ
תעצוממ הדירי האצמנ ,םימי 5 ךשמנש ינויפ ןיניגראב לופיט
.ילוטסיסה םדה-ץחלב 15.2% תב

Am. Journal of Respiratory & Critical Care Medicine


2005 ראורבפ
בל-תלחמלו ץבשל ןוכיס ןמס ןיטקמ ןיניגרא
ופתתשה וב ה"הרא Pennsylvania State Uni.-ב רקחמ
,םמדב לורטסלוכ רתימ םילבוסה הדימעה ליג ינב שיא 16
תמר תא ןיטקהל יושע םרג 12 ןונימב ןיניגרא ףסותש אצמ
בל-תלחמל ןוכיס ןמס הווהמה םרוג ,םדב ןיאטסיצומוהה
.ץבשלו
םדה-רוזחמב םינוש םינתשמ םיפתתשמב וקדב םירקוחה
תא ליעפהל ודעונש תומישמ 2 לש ןעוציב ןמזבו החונמב
.ץמאמב בלה

NI


2006 ראוני
בל-ףקתה ילפוטמל אל ןיניגרא
ןקנחה תצומחתל (Precursor) אצומ רמוח אוה ןיניגרא
הניגמו םדה תוישירק תא הניטקמ ,םדה-ץחל תא הדירומה
.ץבשו (Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא ינפמ
תויעבמ םילבוסה םישנאל הז ףסות לע ץלמוה וז הביסמ
.בל תקיפס-יאו םד-ץחל רתי ,הניגנא ומכ

רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח םינעוט תעכ
ווחש ולא לש םבילל קיזהל לולע ןיניגרא ףסות יכ ב"הרא
ליג ינב םילפוטמ 153 ופתתשה וב ,רקחמב .בל-ףקתה
םרג 9 םהמ קלח לביק ,םישדוח 6 ךשמנו 60 עצוממ
.(המד) ובצלפ ולביק םירחאהו םוי ידמ ןיניגרא
םדה-לכ תוחישק לע העפשהה יפל וכרעוה םיאצממה
םירקוחה ירבדל .ילאמשה בלה רדחמ אצויה םדה חפנו
םירטמרפ 2 לע ןיניגראה לש תיתוהמ העפשה האצמנ אל
ףסות הלביקש הצובקה ךותמ םילפוטמ 6 השעמל .ולא
.שיא תמ אל ובצלפה תצובק ןיבמש דועב ורטפנ

JAMA


2010 סרמ
םירגובמ םיאטרופסל ןיניגראו םיטנדיסקוא-יטנא
ןיניגראו םיטנדיסקוא-יטנא םיליכמה םייתנוזת םיפסות בוליש
50-מ רתוי ינב םיטלתא לש םהיעוציב תא רפשל יושע
(Anaerobic Threshold) יבוריאנאה ףסה תא לידגהלו
תצמוחש ינפל תעצובמה הדובעה תומכ :16.7%-ב םהלש
.םדב רבטצהל הליחתמ (Lactic Acid) בלחה

ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
(Exercise Capacity) לוגריתה תלוביק ןדבואש םיריבסמ
ינפוגה רשוכה םוצמיצב םיתיעל תאטבתמ ליגה םע
תלוביק תא לידגמה יתנוזת ףסותו תונקדזהה תצאהו
היצזימיטפוא תרזעב ינפוגה רשוכה תא רמשל יושע לוגריתה
.םירגובמב החוורהו תיללכה תואירבה לש ןרופישו תיעוציב

,ןיניגרא ליכה םירקוחה ושמתשה וב יתנוזתה ףסותה
הצמוחו ןירואט ,תילופ הצמוח ,E ןימטיו ,C ןימטיו ,ןילורטיצ
.תיאופיל-אפלא
ולביקש 57.6 עצוממ ליג ינב םירבג 16 ופתתשה רקחמב
.תועובש 3 ךשמב (המד) ובצלפ וא ףסותה תא יארקאב
.רשוכ ינפוא לע ושוויד םיפתתשמה

J. of the Int. Society of Sports Nutrition


2007 סרמ
ןיניגרא רוקמכ חיטבא ץימ
...רקחמ


2010 ראורבפ
יתפקיז לשכ לע ןיניגראו לונגונקיפ תעפשה
,Horphag Research UK ןוזמ יפסותל תיטירבה 'בחב רקחמ
ףסותה יכ אצמ ,50 דע 30 ינב םירבג 124 ופתתשה וב
,יתפקיזה דוקפיתה תא רפשמה (Prelox) סקולרפ יתנוזתה
הלק תונוא ןיאמ םילבוסה םירבג ידי-לע תופיצרב לטינ רשא
ףסותב רבודמ .ולש תויביטקפאה תא דבאמ וניא ,הנותמ דע
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ/לוננונקיפ תיצמת ליכמה יתנוזת
לטינ רשא (L-Arginine Aspartate) ןיניגרא ונימאה תצמוחו
ולביק רקחמב םיפתתשמה .םישדוח 6 ךשמב תופיצרב
םירקמה תיברמב .(המד) ובצלפ וא םויב םיימעפ תוילבט 2
.םד-ץחל רתיב ןותמ לופיט הפקיזה תייעבל םרוגה היה
םהו תרכוסמ וא רומח םד-ץחל רתימ לבס אל םהמ שיא
תכירצ תא םצמצל ,םלקשממ תיחפהל םג ושקבתה
.תינפוג תוליעפב קוסעלו חלמה

BJU International


(Glutamine) ןימטולג
 
2009 ינוי
ירוליפ רטקבוקליהמ האולחת םצמצמ ןימטולג
...רקחמ


2015 ינוי
תוימכסיא היזופרפר תועיצפ תיחפמ ידירו-ךות ןימטולג
ןימטולג לש תימעפ-דח הנמ יכ אצמ םירבכע תצובקב רקחמ
דיימ תנתינה (Intravenous Glutamine/GLN) ידירו-ךות
הנותחת הפג לש תינלטק יתלב הימכסיא רחאל
הבוגת תמצמצמ (A Non-Lethal Lower Limb Ischemia)
תיזויפרפר תימוקמ תיתקלד
(Reperfusion Inflammatory Reaction)
 
(Reperfusion Injury) תיזויפרפר העיצפ
המקרל םרגנ רשא קזנה איה תיזויפרפר העיצפ
תרזוח םדה תקפסא רשאכ (Tissue Damage)
רוסחמ וא הימכסיא לש הפוקת רחאל הילא
ןמזב םדהמ הנוזת ירמוחו ןצמח רדעיה .ןצמחב
םוקישל וב בצמ תרצוי הימכסיאה תפוקת
(Inflammation) תקלד םיוולתמ םדה תמירז
האצותכ (Oxidative Damage) ינוצמיח קזנו
םוקמב (Oxidative Stress) תינוצמיח הקעמ
.ילמרונ םוקיש

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN)


(Glutathione) ןויתטלוג
 
2015 ראורבפ
ינפוג תוליעפ תאצות תושישת ההשמ ןויתטולג
ךרענ רשא ןפי Kyoto Prefectural University-ב רקחמ
םייעובש ךשמב ןויתטולג ףסות יכ אצמ םדא-ינבבו םירבכעב
.(Mitochondria) הירדנוכוטימה תומר תא לידגהל יושע
תינפוג תוליעפב הרוקמש תושישת תוהשהלו םירירשב
.(Exercise-Induced Fatigue)

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2016 רבוטקוא
ליגל הרושקה הכיעד דגנ תלעופ ןויתטולגה תמר תלדגה
,תודלוחב ךרענש ,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
תוליערה תוקעה ינפב דומעל רזוע ןויתטולג ףסותש ואצמ
םע תתחופ ותמרש ןוויכ .םוימויה ייח לש (Toxic Stresses)
.ליגל תורושקה תויעב לש בחרנ חווטל רבדה םרוג ,ליגה

N-Acetyl-Cysteine/NAC תבוכרתה יכ םיחוודמ םירקוחה
םשל ,םיהובג םינונימב ,םוריח ירקמב תשמשמה
רמשל רוזעל היושע ,(Detoxification) היצקיפיסקוטד
הרושקה תילובטמ הכיעד ךכב עונמלו ןויתטולגה תמר תא
.NAC לש תוכומנ תומרב תאזו ליגל
NAC תרזעב וגשוהש ןויתטולג לש רתוי תוהובג תומר
ןהב ,תונוש תופורת לש ןתוליער תתחפהב רוזעל תויושע
.היפרתומיכ

Redox Biology


(Taurine) ןירואט
 
2012 סרמ
בלל בוט ןירואט
יכ םיחוודמ ב"הרא New York University/NYU-ב םירקוח
לורטסלוכ תמר תולעב םישנ לש ןבבל לע ןגהל יושע ןירואט
.הכומנ (Cholesterol) לורטסלוכ תמר תולעב לע אל ךא ,ההובג
וקדב אלו דבלב םייעבט תורוקממ ןירואטב ושמתשה םירקוחה
היגרנא תואקשמ ומכ ,תואקשמו ןוזמל םיפסומ ותוא ןירואט
םיפיסומ םהל ,םייתוכאלמ הנוזת יפסות וא (Energy Drinks)
(Ginseng) גנסני'גו (Caffeine) ןיאפק םג תובורק םיתיעל
םירקוחה תושרל .בל תלחמל ןוכיסה לע עיפשהל םייושעש
NYU Women's Health Study :םדוק לודג רקחמ ינותנ ודמע
.65 דע 34 תונב םישנ 14,000 ופתתשה וב

European Journal of Nutrition


2012 טסוגוא
בלה תוליעפ תא תרפשמ היגרנא תואקשמב ןירואט

יכ הנקסמל ועיגה ,הילטיא University of Siena-ב םירקוח
ןירואטה תלוכתל תודוה ,(Energy Drinks) היגרנא תואקשמ
ןיאפקהש דועב םירקוחה ירבדל .בלה תוליעפל םיבוט ,םהב
ןירואטה יושע ,םדה ץחל תא תולעהל לולע ולא תואקשמב
תויוצווכתהל םרוגה) (Calcium) ןדיס רורחיש ררועל ובש
בלה רירש יאת לש תימינפה םתוליעפ ידי-לע (בלה
.(Sarcoplasmic Reticulum)
.25 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 35 ופתתשה רקחמב

European Heart Journal 2012 European Society of
Cardiology (ESC) Congress in Munich, Germany


2016 רבוטקוא
הזוכיספמ םילבוסה םיריעצב םינימסת תרפשמ ןירואט
דנלריא Donegal Mental Health Service-ב ךרענש רקחמ
ףקתהל םיוולתמה םימוטפמיס רפשמ ןירואט ףסות יכ הליג
.(First Episode of Psychosis/FEP) םיריעצב ןושאר יטוכיספ
 
(Psychosis) יטוכיספ ףקתה / הזוכיספ
רשק לש ינוציק בצמב תנייפאתמה תירטאיכיספ הלחמ
דקפתל השקתמ הלוחה .תואיצמה םע (אלמ וא יקלח)
(Hallucinations) תויזהמ לבוס אוה .םוימויה ייחב
תורומח תוערפהמו (Delusions) אווש תובשחמו
.תרושקתבו הסיפתב ,הבישחב

ולביקש ,25 דע 18 ינב םילפוטמ 86 ופתתשה רקחמב
.(המד) ובצלפ וא םויב םעפ ןירואט םרג 4

Int. Early Psychosis Assoc. (IEPA) meeting in Milan


(Tyrosine) ןיזוריט
 
2014 ראורבפ
רתוי רהמ רוצעל רזוע ןיזוריט
ןוזמ תכירצ יכ אצמ דנלוה ןדייל Leiden University-ב רקחמ
/רשוכ הז הרקמב ,הבוגתה תוריהמ תא תרפשמ ןיזוריטב רישע
וכרענ םייוסינה .הלועפ לש (Ability to Stop) הריצעה תוריהמ
ליעוהל יושע הז אצממ םירקוחה ירבדל .בשחמ ךסמ לומ
םיריהמ תובוגת /םיסקלפרל תודוה םיכרדב תוחיטבה תרבגהב
.םיכרד תונואת עונמל םייושעש
רשא תופסונ תולעות (ןוזמהמ) ןיזוריטב שי םירקוחה ירבדל
ליניפדומבו (Ritalin) ןילטירב הרחתמל ותוא תושוע
תוינונשיל םיטונב תונריעה תרבגהל הפורת :(Modafinil)
.דועו תורמשמב הדובע ,הניש תוערפה ללגב םויה ךשמב

Neuropsychologia


(Leucine) ןיצואל
 
2011 טסוגוא
םירירשב העיגפ אלל ןמוש ףורשל תעייסמ ןיצואל
,טסרוואל וליפעהש םירה יספטמ 10 ופתתשה וב ,רקחמ
תומקרב העיגפ אלל ןמוש תפירשב רזוע ןיצואל יכ אצמ
ב"הרא Uni. of Utah ירקוח לש םהירבדל .םירירשה
שי ,םירה יספטמל תלעותל טרפש םיארמ ולא םיאצממ
ינפוגה םרשוכ לע רומשל םיצור רשא םישישקל רוזעל ךכב
.םהירירשב העיגפ אלל
תוירולק יד דימת םיכרוצ םניא םירה יספטמש איה הייעבה
לולעש רבד ,םירירש תסמ ןמוש ,ךכמ האצותכ ,םידבאמו
.םהלש היצנידרואוקה תאו םקזוח תא ןכסל

Expo - ACS & Denver Fall 2011 -- Nat. Meeting


2011 רבוטקוא
33%-ב רירש תיינב רפשמ ןיצואל
US Army Res. Inst. of Environmental Med.-ב רקחמ
ףסות תכירצש הליג ב"הרא Tufts University םע ףותישב
תא רפשל הייושע תצמואמ תינפוג תוליעפ ןמזב ןיצואל
אצממל םירקוחה ירבדל .33%-ב םירירשב ןובלחה תזטניס
תסמ ןדבוא/הינפוקרסמ םילבוסה לע תוכלשה תויהל תויושע
.םישישק ברקב תרכומה העפות ,(Sarcopenia) םירירש

The American Journal of Clinical Nutrition


(Methionine) ןינויתמ
 
2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
התורבעתה ינפל הלבסש םא יכ אצמ םישבכב רקחמ
תלעב היהית B הצובקמ םינימטיו לש הכומנ המרמ
ןוכיס רתי ילעבו םתורגבב רתוי םינמש םירכז םיאצאצ
.םד-ץחל רתיב תוקלל
םיכירעמ הינטירב University of Nottingham ירקוח
םהינשבש ןוויכ ,םדאה-ינב לע םישבכהמ ךילשהל ןתינ יכ
.המוד הירחאו הדילה ינפל תוחתפתהה
תצמוחבו תילופ הצמוחב ,B12 ןימטיוב רוסחמב רבודמ
.ןינויתמ ונימאה
םייונישל םורגל םילולע ולא םירוסחמ םירקוחה תעדל
.םחרב ותשרשה ינפל רבועב (DNA) יתשרותה רמוחב

Proceedings of the Nat. Academy of Sciences

2010 ילוי
תואיר ןטרסל ןוכיס םיניטקמ ןינויתמו B6 ןימטיו
B ינימטיוש ואצמ Europ. Prospective Invest. ירקוח
תצמוחו (B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ,B2 ןימטיו ,B6 ןימטיו)
DNA-ה תומלש לע הרימשב םירזוע ןינויתמ ונימאה
ןוכיס ךכב ןיטקהלו םינגה לש םתואטבתה תא רידסהלו
.ןטרס תלחמל
לעמ ופתתשה ,2000 תנש דע 1992-מ ךשמנש ,רקחמב
.תויפוריא תוצרא 10-מ שיא 500,000

JAMA

2015 לירפא
ןורכיז ןדבואל ןוכיס הלידגמ ןינויתמב הרישע הנוזת
University of Louisville, KY-ב רקחמ לש ויאצממ
הנוזתש ךכ-לע םיעיבצמ ,םירבכעב ךרענש ב"הרא יקטנק
בלח ירצומ ,םיגדב היוצמה ונימא תצמוח :ןינויתמב הרישע
.ןורכיז ןדבואל ןוכיס לידגהל הלולע ,םיציב ירצומו
(Genes) םינג לש "םתקתשה"-מ האצותכ םרגנ רבדה
.יביטנגוקה דוקפיתב דיקפת םיאלממה
(Netrins) םינירטנ לש (Methylation) היצליתמב רבודמ
ןדבואל תמרוגה (חומה תקוזחתב םיברועמה םינובלח)
ךוראה חווטל ןורכיזה ןדבואב האטבתה האצותה .ןורכיז
.םירבכעב

Experimental Biology Ann. Meeting in Boston, MA


(Selenocysteine) ןיאטסיצונלס
 
2010 טסוגוא
ןיאטסיצונלס ונימאה תצמוח תלועפ ןפוא
וחנעיפ םה ןפי University of Tokyo ירקוח לש םהירבדל
הקיטנג לע ןיאטסיצונלס ונימאה תצמוח תעפשה ןפוא תא
םדקיש רבד ,םיאתב םינובלח לש םרוצייל יטנג עדימ תרמהו
תיטנדיסקוא-יטנא ונימא תצמוח .םינובלחה לש םנונכית תא
.םיאתב םיקזנ תעינמב תעייסמ וז

ScienceDaily


(Cysteine) ןיאטסיצ
 
2009 רבמבונ
םייעמה יופירל תורזוע תירפוג תוליכמה ונימא תוצמוח
ומכ ,תירפוג תוליכמה ונימא תוצמוח לש ההובג הכירצ
.םייופירב רוזעל היושע ,םייעמ יחותינ רחאל ,ןיאטסיצ
רצקה יעמה תנומסתמ המלחהב רבודמ
הגיפסב תנייפאתמה (Short Bowel Syndrome/SBS)
קדה יעמה רוציק תובקעב הנוזת ירמוח לש העורג
.רתוי וא 50%-ב
ב"הרא הטנלטא Emory University-ב םירקוח ירבדל
תירפוג תוליכמה ונימאה תוצמוח לש םירמוחה ףוליח
לש םימוטפמיסה לע הלקה םשל בושח תויהל יושע
אצומ רמוח וניה ןיאטסיצ .רצקה יעמה תנומסת
מצוע בר טנדיסקוא-יטנא - ןויתטולג לש (Precursor)
.םינלערמ ףוגה רוהיטל םג שמשמ רשא

The Journal of Nutrition


(Creatine) ןיטאירק
 
2006 טסוגוא
םירירשה תסמ רובע עבוק ןיטאירק תליטנ ןומזית
(Creatine Monohydrate) טארדיהונומ ןיטאירק ןוזמ יפסות
רצק ןמז םילטינ רשא (Whey Protein) הניבג-ימ ןובלחו
רשוכ תא םירפשמ (Weightlifting) תולוקשמ תמרה ינפל
Victoria Uni. ירקוח לש םהירבדל ,םחוכ תאו םירירשה
םירבג ופתתשה ,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמב .הילרטסוא
.םירקובמ (Resistance) תודגנתה יליגרת עוציבב םירגובמ

Exercise - Nov. 2006 & Science in Sports & Med.


2007 ראורבפ
םירירש ןווינ תלחממ םילבוסב חכ רפשמ ןיטאירק
ףסותש םיחוודמ הינמרג םוהכוב Ruhr University ירקוח
יושע ,םיעוציב רופיש םשל םיטלתא שמשמה ןיטאירק
םילבוס רשא םישנא לש םהירירש חוכ תא לידגהל
.(Muscular Dystrophy) םירירש ןווינ תלחממ
שיא 266 קלח ולטנ םהב םירקחמ 12 ורקס םירקוחה
םירירשה ןווינ תלחמ לש תונוש הרמוח תוגרדמ םילבוסה
3 ןיב וענש תופוקת ךשמב ןיטאירק ףסות ולביק רשא
תא ולטנש ולא יכ םיחוודמ םה .םישדוח 6 דע תועובש
ולידגהו עצוממב 8.5%-ב םחוכ תא ורפיש ףסותה
האוושהב ג"ק 0.6-ב (Lean Body Mass) הזר ףוג תסמ
.ףסותה תא ולביק אלש ולאל

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 ילוי
תושישת דגנ ךומנ ןונימב ןיטאירק
יכ הליג םיאירב םירבגו םישנ 20 ופתתשה וב ,רקחמ
.תושישתב םחליהל רוזעל יושע ךומנ ןונימב ןיטאירק
,םדא לקשמ ג"ק 1-ל ןיטאירק םרג 0.03-ב יד יכ אצמנ
רקחמה םותב .תועובש 6 ךשמב םינייסנה ולביק םתוא
תסמ לע תיתוהמ העפשה התייה אל ףסותלש ררבתה
חוכה לעו ףוגב םימה תומכ לע ,ןמושה תסמ לע ,ףוגה
דאמ ולדג םדב ןיטאירקה תומר ,תאז םע .יברימה
תדוגנת רתי וליג ףסותה תא ולביקש הצובקה ישנאו
.תוקידבהמ קלחב תושישתל

Nutrition


2010 רבמצד
םינוחמצב חומה דוקפית תא רפשמ ןיטאירק
ברקב יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשל יושע ןיטאירק ףסות
ןוויכ ,הכומנ ןיטאירק תמרל ןוכיסב םייוצמ רשא ,םינוחמצ
.רשב אוה ירקיעה ורוקמש
ףסות תלבק ימי 5 רחאל יכ םיארמ רקחמה יאצממ
הפצנ אל ןורכיזב הז רופיש .םנורכיז רפתשה ןיטאירק
ןקלח ,תוריעצ םישנ 121 ופתתשה רקחמב .רשב ילכואב
,םוי ידמ ,יארקאב ולביקש,רשב תולכוא ןקלחו תוינוחמצ
.(Creatine Monohydrate) טרדיהונומ ןיטאירק םרג 20

British Journal of Nutrition


2011 ראורבפ
ןילוסניאל תושיגר לידגמ וניא ןיטאירק
,היגלב Universiteit Leuven-ב ךרענש ,תודלוחב רקחמ
רופישל ליעומ וניא ןיטאירק לש יתנוזת ףסות יכ אצמ
.(Muscle Insulin Sensitivity) רירשב ןילוסניאל תושיגר

The Journal of Nutritional Biochemistry


2011 רבמטפס
ינמוש דבכ תלחמ דגנ ןיטאירק
,ימואלניב םירקוח תווצ ידי-לע ךרענש ,תודלוחב רקחמ
תורבטצה תעינמב עייסל יושע ןיטאירק ףסות יכ אצמ
תוירולקהמ 71%) ןמוש תריתע הנוזת תובקעב דבכב ןמוש
.תועובש 3 ךשמב (ןמושמ ויה

Journal of Nutrition


(Carnitine) ןיטינרק
...תושדח - ןיטינרק ואר


(Theanine) ןינאית
 
2011 יאמ
תודרחמ םילבוסב בשק רפשמ ןינאית
Uni. of Shiga Prefecture and Taiyo Kagaku-ב רקחמ
ףסות לש ותליטנ יכ אצמ םיטנדוטס 18 ופתתשה וב ,ןפי
תודקמתהו (Attention) בשק רפשל יושע ג"מ 200 ןינאית
.(Anxiety) תודרחמ םילבוסה לש תוימויה םהיתולועפב
Uni. of Shiga Prefecture & Taiyo Kagaku ירקוח ירבדל
ול שי ךכיפלו םילקימיכוריונ לש םתוליעפב ברועמ ןינאיתה
יושע הז ףסות .םירטימסנרטוריונה תוכרעמ לע העפשה
,תודרחל הייטנמ םילבוס רשא ,םילמרונ םישנאל ליעוהל
.תוימוימויה םהיתויוליעפ עוציב תעב זכרתהל

Journal of Functional Foods