ךאב יחרפ
Bach Flower Therapy
תיתפואמוה היפרתמורא תטיש איה ךאב יחרפ תייפרת
.תמדוקה האמה לש 30-ה תונשב החתופש
תולחמ ,וז הטיש הגהש ,(Dr Bach) ךאב ר"ד יפ-לע
טבמה תדוקנו שפנה תרטמ ןיב הריתס לש האצות ןה
.תוישיאה לש
 
תמיסחו םיילילש חור יבצמל הליבומ םיינשה ןיב תימינפה המחלמה
.תוינפוג תולחמל םיכילומו הינומרה רדעיה םימרוגה ,תויגרנא
 
םיחמצ אצמו םיידוסי םיישפנ םיבצמ 38 רתיא ךאב ר"ד
ןוזיא ותומדקל  ריזחהל עייסמ םהב שומישה .םתוא םימלגמה
בקע דבאש ןוזיא ,(Personality) תוישיאו (Soul) חור ןיב
.ילוחה תא אפרל ךכבו תמיוסמ תישפנ הייעב בקע

ולאו םינימסתה לע םיליקמה םיחמצ ןיב הנחבה השע אוה
אוה .'םיירוקמ' יופיר תוחוכ םהב ,'רתוי ההובג הגרדמ'
תויגרנאה תוזכורמ ןהב ,(Essence) םיחרפ תיצמתב שמתשה
.םייתמורא םינמש :ואר .תופורתכ ,םיחמצה לש תוינויחה


םישמתשמ ןיא םלועל) רב יחרפמ םיניכמ תופורתה תא
.רקובב 9-ב ,םנוא אישב ופטקנש ,(םייתברות םיחרפב
תרעקב ,(םיילרנימ םימ וא) ןייעמ ימב ףוצל םהל םיחינמ
 
.ךז שמש רואב ,תועש 3 ךשמב ,תיכוכז
(Vinegar) ץמוח ,(Brandy) ףרש ןייב ךכ-רחא םירמשמ םימה תא
.(Spring water) ןייעמ ימב וא
םיחרפ םג םישמשמ םויכ .הילגנאב וחמצ םיירוקמה םיחרפה
  .1,200-ל לדג םרפסמו ,היחרפו ץרא לכ ,תופסונ תוצראמ
תונוכת סורהלו לקלקל םילולע ,םיילילש וא םייבויח ,םינוש תושגר
...ומכ תושגר .תויעבט םדא
.(Mental peace) תישפנ הוולש .(Love) הבהא
.(Humility) הוונע .(Strength) חכ
.(Over-enthusiasm) תובהלתה רתי .(Elations) תויולעתה
.(Passions) תוקושת

...ומכ ,תוילילש תונוכת תנבה ןכו
.(Frustration) לוכסת .(Fear) דחפ
.(Possessiveness) תונשוכר .(Depression) ןואכיד
.(Indecision) טילחהל תלוכי רסוח .(Cruelty) תורזכאתה
.(Impatience) חור רצוק .(Hate) האנש
.(Anger) סעכ .(Envy) האנק
.(Greed) תונדמח .(Sloth) תונלצע
.(Shame) השוב תותיחנ ךיבסת
.(Guilt) המשא .(Inferiority com.)
.(Irritability) תונבצע .(Terror) רורט
.(Intolerance) תונלבוס רסוח .(Depression) ןואכיד
ןוחטיב רדעיה .(Anxiety) הדרח
.(Lack of confidence) .(Selfishness) תויכונא
.(Hatred) האנש

.המצוע תובר ןניה (Negative emotions) םיילילש תושגר
...םייחב תוריהמב םוגפלו עוגפל תולולע ןה
.םילימ רפסמב םייתסהל הלולע םינש תבר תודידי
.סרה וא ןישוריג םורגל םילולע קופקפ וא דשח

,תולחמ רבד לש ופוסב תומרוג ולא תוישפנ תונוכת
רמולכ ,(Psychosomatic) תויטמוסוכיספ ןתיברמש
.הלוחה לש ישפנה ובצמ בקע ומרגנ
 
,שדחמ ונוזיא ךות ףוגה תא תואפרמ ךאב יחרפ (תויצמת) תופורת
ול אצמתש ,וזכ הינומרהל ותאבהו תיגולוכיספו תינחור הניחבמ
.ויתולבסמ ררחתשי אוהו הוולש
םייוניש וב עצבל דעונו לפוטמל ידוחיי וניה ךאב יחרפב לופיט לכ
.יגולוכיספהו ישגרה םוחתב םינידע
שרשל ןתינ ,םויב םימעפ שולש דע םיימעפ ,תופיט רפסמ תרזעב
.ףוגה תא אפרל ךכ ךותו ולא תוישיא תונוכת