ןיאטב
Betaine
הניה ,(Trimethylglycine) ןיצילגליתמירט םג היורקה ,ןיאטב
,ומע ףותישב תלעופו ןילוכל הלש הנבמב המודה ,תינגרוא תבוכרת
ןינויתמ ונימאה תצמוח לש הרוצו B-12 ןימטיו ,תילופ הצמוח םע
,S-adenosylmethionine (SAMe) םשב תרכומה ,(Methionine)
.ףוגב םינוש םיימיכ םיכילהתב עייסל ידכ

...לש ןיקתה םדוקפיתל דחוימב בושח ןיאטב
.דבכה
.םיאת לופכש
.ףוגהמ םילער תקחרה

...ב םג ףתתשמ אוה
.ףוגב ןיטינראק (זוטניס) רוציי
.קזנמ תוילכה לע הנגה
.םדב ןיאטסיצומוה תמר תתחפה

הסיסמ ,ןימטיו תייומד תבוכרת איה (Carnitine) ןיטינראק
תרבעה םה הידיקפת .דבכו םירירש תומקרב היוצמה ,םימב
.םיכרצנ םה םהב תומוקמל ,םדב םיינמוש םירמוח

.דבכה דוקפיתל עויס אוה ,יתנוזת ףסותכ ןיאטבב ירקיעה שומישה
ורשוכל תודוה ,(Lipotropic factor) יפורטופיל םרוג הנוכמ ןיאטבה
.(Lipids) םידיפיל/םינמוש דבעל דבכל עייסל

רתי שומיש בקע דבכל םרגנש ינושארה קזנה
.וב םינמוש תורבטצה אוה ,לוהוכלאב

...קפסל םייושע ,םזילוהוכלא בקע ,דבכ תלחמ תעב תפסונ הכימת
.יוצמ ןלדג תיצמת .(SAMe) ןינויתמ

,לקת ,םייניש תחשמל ןיאטב תפסוהש הארנ
.הפב שבוי תייעבמ םילבוסה לע ,הבר הדימב

ןיאטבל תורוקמ
.תוינטק .קלס .םיגד

...כ םייוצמ ,דבכה דוקפית רופישל ,ןיאטב יפסות
.(Betaine citrate) ןיאטב טארטיצ
.(Betaine aspartate) ןיאטב טאטרפסא

רוזעל יושע (Betaine hydrochloride) ןיאטב דירולכורדיה 
.(Stomach acid) הביק תצמוח טועיממ םילבוסל