קבדיפויב
Biofeedback
תילופיט הקינכט איה ,(יגולויב בושמ) קבדיפויב
יתלב ,(תויגולויזיפ) תוינפוג תובוגת לע תלעופה
תואירב תא רפשל ודעונש ,ללכ-ךרדב תוינוצר
םיימינפה ףוגה תותוא תרכה ידי-לע ,הב לפוטמה
.םהב הטילש דומילו
דציכ ,לפוטמל הארמו רטנמ רשא ,ינורטקלא רושכימ ךכב עייסמ
הבוט הטישה .בשחמב תגצומ האצותהו בצמ לכב ופוג ביגמ
.םידליבו םירגובמב לופיטל
!יאוול תועפות לכ הל ןיא :רורב תופורתב שומיש ינפ לע הנורתי

םירקמבו חותינב ךרוצ ,םיבר םירקמב ,ענומ קבדיפויבב שומישה
.חותינ ךרוצל ינויח עדימ םילשמו קפסמ אוה םירחאו

...ןהב ,תויעב לש לודג ןווגימב לופיטב שמשמ קבדיפויב
.תונרגימו שאר יבאכ
.םייעמו הביק תויעב
(1) .םירירש יבצע תויעב
(2) .תישפנ הקוצמ

.המתסא
.םיבאכ
.ןואכיד
.(Anxiety) תודרח

.םונילוטובה ןלער תלועפל המודב ,םירירש חתמ רורחיש (1)
.םדה ץחל תא תולעהל םיתיעל הלולע (2)
,םירירש חתמ תדידמ ומכ ,תוילמשח תודידמ תועצמאב תאז לכ     
םילגו רועה תרוטרפמט ,רועה לש תילמשחה תודגנתהה תדידמ     
.חומב םירצונה םיילמשח     

,(Neuorotherapy) הייפרתוריונה תפעתסמ קבדיפויבהמ
תסוול לפוטמה דמול הז ךילהתב .קבדיפוריונ םג הנוכמה
.וחומ ילג תוליעפב טולשלו

...םילג יגוס 4 םירצונ חומב
םיליעפ רשא (ץרה 4) דאמ ךומנ רדת ילג ,(Delta) התלד
.הניש ןמזב דחוימב    
,(ץרה 8 דע 4) רתוי הובג טעמ רדתב םילג ,(Theta) הטת
.םולח ןמזב ,תטלחומ העיגר בצמב םיעיפומ רשא    
,(ץרה 12 דע 8) רתוי הובג רדתב םילג ,(Alpha) הפלא
.(עוגר תוחפ טעמ) חונינ בצמב םיעיפומ רשא    
.ץרה 32 דע 12 רדתב םילג ,(Beta) התב

םילג םירצונ םימיוסמ םיבצמבש ךכ לע ססבתמ לופיטה   
.םדאה אצמנ וב בצמה יבגל ,יוצרהמ ךומנ וא הובג רדתב   
ול הרסח היהיתו תופייעו תודבכ שוחי ,הטת ילג םיטלוש וב םדא   
.בשק תערפה תערפהמ לובסי וא ןואכידב היהי אוה .זוכיר תלוכי   
...ךפיהלו
.העיגרל עיגי אל ,ידמ הובג רדתב חומ ילג תוליעפ ול םדא    
רמשמה לע דימת דומעי אוה ,םדרהל םיישק ול ויהי    
 .רתי תוששחמ לובסיו    

...םיאבה םיבצמב תלפטמ הייפרתוריונ
.םייפיצפס הדימל ייוקיל
.םוגמיג
תוגהנתה תוערפה
.(תושימג רסוחו תויוצרפתה ומכ)    
.(Tourettes Syn.) טרוט תנומסת תוירוטומ תוילקוו תויוצווכתה
.הליפנה תלחמ/(Epilepsy) הייספליפא
.תיחומ העיגפ בקע תויעב
,הנישב הכילה ,תיליל הבטרה ,הניש ידודנ :הניש תוערפה
.הנישה ןמזב רובידו הניש ןמזב םייניש תקירח    
תוילמשח תובוגת םילצנמ הב ,תמא תנוכמ לש הזל המוד ןורקיעה
.עדימ תקפהל ,ףוגה לש תוטלשנ יתלב
רבד ,ופוג לש תויגולויזיפה תובוגתב הטילש חתפל דמול לפוטמה
 עיפשהל ולדחי תוינוצר יתלב תובוגתש .ותואירב בצמ תא רפשיש
.ילילש ןפואב
םיישפנ םיבצממ האצותכ ,םדה ץחל תיילע תעינמ ,איה ךכל המגוד
.חתמ ומכ םימיוסמ

,ךרוצ תעב ,ומצע סינכהל לפוטמה תא דמלמ קבדיפויבב לופיטה
.ופוג ךותב םיכילהתל תונריע ךות ,העיגר יבצמל
ךות ,לפטמבו הטישב אלמ ןומא תתל לפוטמה לע ,טונפיהב ומכ
.אלמ הלועפ ףותיש

תויפרגולפצנא-ורטקלא תובוגת לצנמ ,(Neurofeedback) קבדיפוריונ
תועייתסה ונייהד ,ףוגה לש (Electroencephalographic-EEG)

.חומה לש תוילמשחה תובוגתב

...ב לופיטל תשמשמ הטישה
.תונוש תויורכמתה
.בשק תוערפה
.הדימל ייוקיל

.הליפנה תלחמ/היספליפא
.ןואכיד
.תודרח
.הניש ידודנ


הייפרגוימורטקלא רישכמ שמשמ םירירש תובוגת רוטינל
תוליעפה תא דדומ רשא ,(Electromyography - EMG)   
,םירירש חתמל דדמ שמשמה ןותנ ,םירירשה לש תילמשחה    
.םירירש יבצע םוקיש םשל    

תודדומ (Electrodermal - EDR) תוילמרדורטקלא תודידמ
םיידיה תועבצאב רועה לש תילמשח (תודגנתה וא) הכלוה    
.םיישגר םיבצמ ייונישל םישיגר םידדמ תושמשמו תופכבו    
.העגרה םשלו רתי תויושיגרב םילופיטב שמשמ הז ןותנ    

.ףוגה םוחב םייונישה תא דדומ ימרת בושמ

יבצקב םייוניש) םדה תמירזו בלה תלועפ בצק םג םידדמנ
,םד-ילכ תורציה לע תודיעמ ,תורבעומה םדה תויומכ    
.ישפנ ץחל לע דיעמה רבד    

המתסאמ םילבוסל המישנ תויעבב לפטל עייסמ המישנ דמ

.הקוצמ יבצמל רתי תויתבוגתו    

תושדח
2006 ראוני
תינומרע תטולב תתירכ רחאל הגלבה יאב רופיש
ןומיאש וליג ב"הרא םהגנימרב University of Alabama ירקוח
תייעב לש התרמוח תאו הכשמ תא תיחפמ ,קבדיפויבב יחותינ םדק
,תינומרעה תטולב לש הקחרהל חותינ רחאל ,ןתש ןתמב הגלבה יא
.תינומרע ןטרס תובקעב
רירשב טולשל חותינל דמעומה דמול הב ,תחא השיגפב רבודמ
.וב ימוי לוגריתל תוארוה לבקמו ןגאה תפצר

.The Journal of Urology-ב םסרפתה