םדב םיזג תקידב 
Blood Gases/Arterial Blood Gas (ABG)
הרדגה
םדה תויצמוחו ןמחפה תצומחת-וד ,ןצמחה תלוכת תקידבב רבודמ
.(בלהמ עיגמה) יקרועה
 
המישנ
לש יאוולה ירצומו םיאתל קפוסמ ןצמח וב ךילהתכ תרדגומ המישנ
>םיקלוסמ ןמחפה תצומחת-ודו (םזילובטמ) םירמוחה ףוליח ךילהת
.םהמ
םרז תועצמאב םיזג תרבעה ,תואירב םיזג תרמה תישענ הז ךילהתב
.תיאתה המרב םיזג תרבעהו םדה

רשא (Air sacs) ריוואה תויחופלשב טלקנ ריוואה
גפסיהל לוכי ובש ןצמחה םש ,תואירב תואצמנ
.ונממ טלפנ ןמחפה תצומחת-ודו םדב

בלשב .תומקרל עיגמ םדה רשאכ עצבתמ המישנה לש ינשה הקלח
םרוזה ,םדל רדוח ןמחפה תצומחת-ודו םיאתל טשפתמ ןצמחה הזב
.שדחמ ךילהתה ליחתמ וב םוקמ ,תואירה לא הרזח

הקידבה תרטמ
העיפשמה ,תיתמישנ הלחמ לש הבצמ תא ךירעהל הדעונ הקידבה
.ןצמח תועצמאב לופיט לש ותוליעי תא עובקלו תואירה דוקפית לע

.תוילכה דוקפית יבגל עדימ תקפסמו תקדבנש םדה תויצמוח

(םיה ינפ הבוגב) םיילמרונ םיכרע

100 דע 75
(mmHg) תיפסכ מ"מ
יקלח ןצמח ץחל
(PaO2)
45 דע 35
(mmHg) תיפסכ מ"מ
ןמחפה תצומחת-וד ץחל
(PaCO2) יקלח
7.45 דע 7.35(pH) תויצמוח תגרד
.זוחא 100 דע 94(SaO2) ןצמח תיוור
הווש-ילימ 26 דע 22
.(mEq/liter) רטילל ךרע
(HCO3) טנוברקיב

.רתוי םיכומנ ויהי ןצמחה יכרע רטמ 1,000 לעמ םיהבגב
 
יקלח םיזג ץחל
,ןמחפה תצומחת-וד 0.04% ,ןצמח 20.98%-מ בכרומ שבי ריווא
.םוילהו ןוגרא ומכ ,םירחא םיזג 0.92%-ו ןקנח 78.06%

םיחנומב תרדגומ הייוצמה םיזגה תומכ ,םדב םיזגה חותינ םשל
רמוחהמ האצותכ ,תללוכה זגה ץחל תומכ יהוז .'יקלח ץחל' לש
.קדבנה
.תיפסכ מ"מ 760 אוה ללוכ ירפסומטא ץחל ,םיה ינפ הבוגב ,המגודל
.תיפסכ מ"מ 160=0.21x760 לש האצות וניה הז ריווא ץחל

.תיפסכ מ"מ 160 אוה ןצמחה לש יקלחה ץחלהש רמאנ הז הרקמב
ריוואב ,םיה ינפ הבוגב ןצמחה לש לש יקלחה ץחלהש םג רמאנ
.תיפסכ מ"מ 160 אוה ,שבי

זגה לש יקלחה ץחלה ןטקי רתוי ךומנ ירפסומטאה ץחלה רשאכ
.יסחי ןפואב
 
ןצמח תלבוה
ןהמ תחא-לכש תודיחי תת 4-מ תבכרומה הלוקלומ אוה ןיבולגומה
ןיריפורפ תעבטל תרבוחמ רשא םינובלח תרשרשמ תבכרומ
.לזרב לש דחא םוטא הליכמה (Porphyrin)
(O2) ןצמח לש תחא הלוקלומל רשקתהל לוכי לזרב םוטא לכ
.ןצמח תולוקלומ 4-ל תחא הלוקלומ ןיב תאשל לוכי ןיבולגומההו

םרג לכ .ןיבולגומה םרג 16 דע 15 שי ילמרונ םד רטיל-ילימ 100-ב
יוור יקרוע םד .ןצמח רטיל-ילימ 1.34-כ תאשל לוכי ןיבולגומה
.ק"מס 100 לכל ןצמח רטיל-ילימ 20-כ ןכל אשי ואולמב

לש ותאישנ רשוכל האוושהב םדב ןצמחה לש תיסחיה ותומכ
תאטובמו (Oxygen saturation) ןצמח תיוור הייורק ןיבולגומהה
.(יקלחה ןצמחה ץחל) PaO2-ל תיסחי איהו םיזוחאב

םדה ללגב ,97% רועישב קר ןצמחב יוור יקרועה םדב ןיבולגומהה
יוור ידירו םד .(יזיפ ףקעמ) תואירה ךרד תורישי רבועה ידירוה
.75%-כב
 
ןצמחה תלבוה לע תויצמוחה תעפשה
.(Acid-base status) תויצמוחה סיסב בצממ תעפשומ ןצמחה תומכ
לש (Buffering capacity) הציצחה תלוביק לע העיפשמ תויצמוחה
ץחלב ,ךפיהלו (Bohr effect) רהוב תעפות תועצמאב ןיבולגומהה
תומכ יזוכיר תלדגה ידי-לע ,םדב ןצמחה תייוור תדרוי ,ןותנ ןצמח
.ןמימ וא ןמחפה תצומחת-וד ינוי

PaO2 תומכל ןצמחל תורשקתהה תלוכי תנטקהל תמרוג תויצמוח
,םדה ימינל ןצמח קוריפב ןיבולגומהל עייסמ הז ןונגנמ .הנותנ
.רתוי ההובג יתצמוחה זוכירה וב םוקמ
 

ידמ יסיסב וא ידמ יצמוח םד
תצמח/ידמ יצמוח םד תייעב ונייהד ,םדה תויצמוח לש הייעב
תיתמישנ תססב/ידמ יסיסב םד לש היעב וא (Acidosis)
  (תואירה לש) תיתמישנ הלחמב וא הייעבב הרוקמש (Alkalosis)
.(םירמוחה ףוליח לש) םיילובטמ םיכילהתב וא

,(pH) םדה תויצמוח ןוזיא תייעבל םרוגה והמ הנשמ הז ןיא
,וזב וז תורושק תילובטמה תכרעמהו המישנה תכרעמו רחאמ
הינשה תכרעמה בקע םרגנש יונישה לע הצפת תחא תכרעמ
.תויצמוח תגרד תא שדחמ ןזאתו

pH-ב תנייפואמ (Respiratory acidosis) תיתמישנ תצמח
ידמ ההובג (PCO2) ןמחפה תצומחת-וד תמרבו ידמ ךומנ
רמולכ ,(Respiratory Depression) יתמישנ יוכיד בקע תמרגנו
.אצויש ןמחפה תצומחת-ודו סנכנש ןצמח טועימ

תיתמיסח תואיר תלחמ ,תואיר תקלד םהבו םיבר ךכל םימרוגה
.רתי ןונימב םס תליטנ תעפשהו תינורכ

pH-ב תנייפואמ (Respiratory Alkalosis) תיתמישנ תססב
.ידמ הכומנ (PCO2) ןמחפה תצומחת-וד תמרבו ידמ הובג
,םיבאכ ,(Hyperventilating) רתי תמישנ בקע תמרגנ איה
האיר תולחמ בקע וא (Emotional Distress) תישפנ הקוצמ
.ןצמחה תקפסא ךילהת תא תושבשמה

pH-ב תנייפואמ (Metabolic Acidosis) תילובטמ תצמח
םיללוכ ךכל םימרוגה .(HCO3) טנוברקיב טועימבו ידמ ךומנ
.(Renal Failure) תוילכ תקיפס-יאו (Shock) םלה ,תרכוס

pH-ב תנייפואמ (Metabolic Alkalosis) תילובטמ תססב
םיללוכ ךכל םימרוגה .(HCO3) טנוברקיב רתיבו ידמ הובג
תינורכ האקה ,(Hypokalemia) םדב ןגלשא טועימ
רתי ןונימו הביקהמ הצמוח ןדבוא :(Chronic Vomiting)
.הייתשל הדוס לש

הקידבה עוציב
קרזמ תועצמאב קרועמ םד תמיגד תליטנ ידי-לע תעצובמ הקידבה
ידכ ,(Heparin) ןיראפה לש הנטק תומכ ליכמה ,הקד טחמ לעב
.םדה תשירק תא עונמל

...םיאבה תומוקמה תשולשמ דחאמ לטנית םדה תמיגד
.(Radial artery in the wrist) דיב ילאידרה קרועה
.(Femoral artery in the groin) העשפמב ךריה קרוע
.(Brachial artery) עורזה קרוע

תורעה
הריקדה םוקמ לע ץחל ליעפהל שי םדה תמיגד תליטנ רחאל .1
.םומידה תא רוצעל ידכ ,תוקד שמחכ ךשמב   
.הדבעמל דיימ הריבעהל שי ,הקידבה תואצות קויד תחטבהל .2

תוגירח תואצות לש ןתועמשמ
...לע עיבצהל תולולע תוילמרונ ןניאש תואצות
...וא/ו תיתמישנ הלחמ
...וא/ו תילובטמ הלחמ
.תוילכ תלחמ

המוארטמ האצותכ לבקתהל םג תולולע תוילמרונ יתלב תואצות
שארב העיגפ הב םיברועמ רשאכ דחוימב ,(השק תינפוג העיגפ)
.המישנה לע םיעיפשמה ,ראווצב וא