היפרתיכרב
Brachytherapy
תולתב) התרטמ רשא ,ןטרסב הנרקהב לופיטל הטיש איה היפרתיכרב
.לודג לודיג ץווכל וא ןטק לודיג תא דימשהל איה (לודיגה תדיממ

,התוא ןגטנר תנירק ומכ ,ינוציח הנירק רוקמ תועצמאב לופיטל דוגינב
יביטקאוידר רמוח םירידחמ היפרתיכרבב ,ףוגה ךותב לודיגה לא םינווכמ
.לודיגה ךותל וא ותברק לא ,ףוגה ךות לא

...םה היפרתיכרבב לופיטה לש ויתונורתי
.הרטמב רתוי הבוט תודקמתה
.הנירקה תמצועב הבוט הטילש
.הנירקה ךשמב הטילש

...תואבה ןטרסה תולחמב לופיטל תשמשמ היפרתיכרב
.תינומרע ןטרס
.(Cervical Cancer) םחרה ראווצ ןטרס
.(Head and Neck Cancer) ראווצהו שארה ןטרס
.(Skin Cancer) רוע ןטרס
.דש ןטרס
.(Gallbladder Cancer) הרמה סיכ ןטרס
םחרה תיריר ןטרס םג יורק רשא (Uterus Cancer) םחרה ןטרס
.(Endometrial Cancer)  
.(Vaginal Cancer) קיתרנה ןטרס
.(Lung Cancer) תואיר ןטרס
.(Rectum Cancer) תעבטה-יפ/םוטקרה ןטרס
.(Eye Cancer) םייניעה ןטרס

לופיטה ןפוא
.(Permanent) עובק וא (Temporary) ינמז תויהל יושע לופיטה
ןמז ךשמל יביטקאוידרה רמוחה רדחומ ינמזה לופיטב .(Permanent)
תירגרג הלתשה םג ארקנה ,עובקה לופיטב .ףוסבל אצומו לבגומ
ךות לא םייביטקאוידר םירגרג םירדחומ ,(Seed Implantation)
.םירתונ םה םשו ודיל וא לודיגה

.םישדוח דע תועובש רפסמ ךות םלעתו טאל ךעדת םירגרגה תנירק
.קזנ תמירג אלל לפוטמה לש ופוגב וראשי םירגרגה

ךות ,הכיס וא רטתק/רתנצ תועצמאב הרדחהה תישענ םירקמה ינשב
.MRI וא CT ,דנואסרטלוא ומכ ,הימדה רישכמ תועצמאב חוקיפ

,(High-Dose Rate - HDR) ךומנ ןונימב םישענ םילופיטה יגוס 2
ירוזחמ לופיטב וא (High Dose-Rate - HDR) הובג ןונימב
.(Pulsed Dose-Rate - PDR)
...םניה תיביטקאוידרה הנירקל םישמשמה תורוקמה

.Iodine 125 דוי
.Palladium 103 םוידלפ
.Ruthenium 106 םוינתור
.Caesium 137 םויסצ
.Cobalt 60 טלבוק
.Iridium 192 םוידיריא

תינורטקלא היפרתיכרב
ךשמב ההובג הנירקב שמתשהל שי םהב םירקמב הגוהנה ,וז הטיש
ףוגה ךות לא הכומנ הנירק תלעב ןגטנר תרפופש תרדחומ ,רצק ןמז
.לודיגה וא

יאוול תועפות
,השרפה ,םומיד ,תוחיפנ תוולתהל םילולע היפרתיכרבב םילופיטל
רפסמ ךותב ומלעי ולא תועפות .תושישת וא/ו תוחונ-יא תשוחת
.לופיטה םות רחאל םימי

הייעבה .יתפקיז לשכ ףא ןכתי תינומרעה תטולב תנרקה לש הרקמב
בורל הרוק רבדה .םירקמהמ םיזוחא 30 דע 15-ב שחרתהל הלולע
.םישישקב

ןתש תריצע ומכ ,ןרקוהש רביאל תורושקה יאוול תועפות םג ונכתי
.םחרה ראווצ וא תינומרעה תטולב תנרקה רחאל באכ תשוחת וא
.םומידו תוריצע ונכתי םירחא םירקמב

אל לפוטמה לע היהי הובג יסחי ןונימבו עובק אוה לופיטה רשאכ
הפוקת ךשמב ,הרה השאל וא םינטק םידליל ידמ רתוי ברקתהל
.לופיטה םות רחאל הרצק