הסיסת ירמש
Brewer's Yeast
?הסיסת ירמש םהמ
םישמשמה ,םיליעפ םירמש םניה הסיסת ירמש
.לוהוכלאה ירכוס תססתהל ,הריבה תיישעתב
.יתנוזת ףסותכ םג םתוא םילדגמ
 
Saccharomyces cerevisiae יאת-דחה חמצהמ םייושע םה
.םינחוטו םישבימ ותוא ,(הירטפ גוס)
 
,םירחא םירמשב םפילחהל ןיא .רמ םעט הסיסתה ירמשל
םורכ תלוכת םהב ,(Baker's yeast) היפא ירמש ומכ
םעטה לטינ םהמ ,הסיסת ירמשב קפתסהל ןיא .הכומנ
.ךרע תותוחפ תונוכת םהל ,(De-bittered) רמה

בכרה
תוינויחה ונימאה תוצמוח לכ תא םיליכמ הסיסת ירמש
.םינובלח תיינבל
 
...ל בוט רוקמ םישמשמ םה
םילרנימ
.םוינלסו ןחרז ,לזרב ,ץבא ,םורכב םירישע הסיסת ירמש
םורכ רשאמ ,תולק רתיב ףוגב גפסנ הסיסת ירמשב םורכה
.םירחא תורוקממ
 
 
...ב עייסמ םורכ
.(תרכוס) םדב רכוסה תמר תנטקה
(LDL) ערה לורטסלוכה תמר תנטקה
.םדב (HDL) בוטה לורטסלוכה תלדגהו 
 

םינימטיו
...B ינימטיומ קלחל ןייוצמ רוקמ םישמשמ הסיסת ירמש
,B-6 ןימטיו ,B-5 ןימטיו ,B-3 ןימטיו ,B-2 ןימטיו ,B-1 ןימטיו
.H ןימטיו ןכו B-9 ןימטיו
,םינובלחו םינמוש ,תומימחפ קוריפב תעייסמ וז הצובק
.ףוגל היגרנא םיקפסמה

תכרעמ ירירשל ,םיבצעה תכרעמל םג םיינויח ולא םינימטיו

.דבכהו הפה ,םייניעה ,רעישה ,רועה תואירבל םיעייסמו לוכיעה
 
ןיערג תצמוח
דוקפית תא תרפשמ (Ribonucleic Acid - RNA) ןיערג תצמוח
תטאהבו תוינווינ תולחמ תעינמב עייסל היושע ,ןוסיחה תכרעמ
.תונקדזהה ךילהת
 
םושיי
...תרוצב םינימז הסיסת ירמש 
.לזונ .תוילבט .הקבא

קיחרהל גהונ םינרציהמ קלח .ןרציב היולת הסיסתה ירמש תוכיא
םירתונה ,(םירחא יאוול ירצותו לוהוכלא ומכ) םינוש םיביכרמ
.הסיסתה ךילהת םותב
.הסיסתה ירמש לש יתנוזתה םכרע תא הניטקמ וז הלועפ

סחיב ןחרזה לש תיסחיה תומכה הלודג הסיסת ירמשבש ןוויכ
םינרציה םיגהונ ,(ףוגהמ ןדיסה תא ללדל לולעש רבד) ןדיסל

.ןדיס םהל ףיסוהל
 
םישוע .הסיסת ירמש ול ףיסוהל ןתינ ,ןוזמ תרשעהל
תואקשמ ןכו הפאמ ירבדו םילישבת ,םיקרמל תאז
.םיצימו
 
.םיכורא םהלש ףדמה ייח .רוריקב הסיסת ירמש רומשל ךרוצ ןיא
םיפסונ םירצומ
...רוצייל םג םישמשמ הסיסת ירמש
(Skin respiratory factor - SRF) יתמישנ רוע םרוג
תויעבבו םירוחטב לופיטלו םיעצפ יופירל תשמשמה תבוכרת
.רוע
 עגממ רוע תקלדב לופיטל םישמשמ הסיסת ירמש :הרעה
.(Contact dermatitis)
 
(Glucan) ןקולג
,םיעצפ יופירב רופיש הפצנ ,םירבכעב וכרענש ,םהב תונויסנב
.םד ימינו רוע יאת תחימצ ,םיגאפורקמ תוליעפ דודיע ךות

תופסונ תונוכת
עייסל היושע ,םייתנוזת םיביסב םירישעה ,הסיסת ירמש תכירצ
...איה .םייעמה תלועפ
.םייעמב םיבוט םיקדייח תוחתפתה תדדועמ
.הקיטויבורפ :ואר 
.תוריצע תענומ
.(Infectious diarrhea) ימוהיז לושלש ימרוג העיגרמ
.היגרנאב רוסחמו תושישתב לפטל תעייסמ

...ףסונבו 

.םישותי קיחרת איה
דמחמ תויחו הסיסת ירמש
,דמחמ תויחל ןוזמב הסיסת ירמש תפסוה
םישוערפו (Ticks) תויצרק םהמ קיחרת
.ךשוממ ןמזל (Fleas)
 
.דמחמה תויח ןוזמ לע הסיסת ירמש תקבא ורזפ
ןונימ
.דמחמה תייח ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל תיפכ 1
 
תורהזא
.רצומה תיות לע תצלמומה תומכה תא רובעל ןיא

דחוימב ,םייעמב םיזג םורגל לולע הסיסת ירמשב שומישה
ליחתהל שי הז הרקמב .B ןימטיוב לד טירפת םיכרוצב    
.הגרדהב וב תולעהלו ךומנ ןונימב    

.תופורת לע עיפשהל הלולע הסיסתה ירמש תכירצ
.םהב שומיש תליחתל םדוק אפורב ץעוויהל שי    

,םישמתשמל קזנ םורגל תולולע הסיסת ירמש יפסות
.היוקל ןוסיח תכרעמ םהל    

םילבוסה לש םהינימסת רימחהל םילולע הסיסת ירמש
...םיפוכת (Yeast infection) םירמש ימוהיזמ    

.(Vaginal infections) קיתרנ ימוהיז
.הדידנק

,(Insulin) ןילוסניא תוליעפ לע םורכה תלוכת תעפשה בקע
שומישל םדוק אפורב ץעוויהל תרכוסמ םילבוסה לע    
.הסיסת ירמשב    

םייעמ תולחממ םילבוסה לע רוסא הסיסת ירמשב שומישה
.(Intestinal disease)    

.(Tyramine) ןימאריט לש תיתועמשמ תומכ הסיסת ירמשב
תומיוסמ תופורת םילטונה לע שומישל רוסא הז ביכרמ    
 MAOI גוסמ ,ןוסניקרפ תלחמו ןואכיד דגנ    
.(Monoamine oxidase inhibitors)    
רבשמ תעפותל םורגל הלולע תידדהה תופורתה תעפשה    
היילעב תאטבתמה ,(Hypertensive crisis) םד-ץחל רתי    

תורוחרחסב תאטבתמה ,םדה-ץחל לש הרומחו הריהמ    
.תואקהו