CRP תקידב
תושדח


תילטנודוירפ הלחמ ילוחב CRP
CRP תמרש אצמ ב"הרא University of Buffalo-ב רקחמ
הדבוע ,ההובג (Periodontal disease) תילטנודוירפ הלחמ ילוחב
.ולא םילוחב בל תלחמל ןוכיס לע עיבצהל הלולעש
רוציי םורגלו םדה רוזחמל םילוחב רובעל לולע הפב יוצמה קדייח
תוקלד םימרוג םינובלחה .CRP םהב ,דבכב םינוש םינובלח רוציי
.בל ףקתה ףוסבל םורגל םילולעש םישירק םהב םירצויו םד-ילכב

םורגל הלולע הפב תקלד דציכ ריבסמ רבדה םירקוחה ירבדל
לע דיפקהל שיש הנקסמה ןאכמו בל תויעב רבד לש ופוסב
.םייכינחה תואירב
.Journal of Periodontology

2001 יאמ
תקלדו םיילוהוכלא תואקשמ
אצמ שיא 1,800 לש םתוגהנתה ילגרה תא רקסש ינמרג רקחמ
.CRP תמרו םדי-לע םיילוהוכלא תואקשמ תכירצ ןיב ךופה סחי
םינותמה םיתושבו ההובג CRP תמר האצמנ ותש אלש םיקדבנב
םישנב .רתויב הכומנ התיה איה (םויב םינש דע דחא הקשמ)
.םירבגב רשאמ הכומנ הקשמה תעפשה האצמנ
ברקב בל תלחמל ןוכיסה תנטקה תא הריבסמ וז העפותש הארנ
.ןייה יתוש

.The Lancet

2003 רבמצד
CRP-ו הנוזת ימרוג
ןמסה אוה CRP. CRP-ו ןמוש ,םייתנוזת םיביס ןיב רשק אצמנ
תעצובמ ןכלו בל תלחמל רוטקידניאכ הלגתהש דיחיה יתקלדה
ליפורפ תקידב םע תחא הנועבו תעב ,תובורק םיתיעל הקידבה
.בל ףקתהל הלוח לש ןוכיס ךירעהל ידכ ,םדה ןמוש
תולחמ יתש ,ץבשו תילילכ בל תלחמ יוזיחב הליעומ CRP תקידב
ךכ-לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ .םדה-ילכ תקלדל תורושק רשא
יוצמ ,םייתנוזת םיביס לש תיסחי תולודג תויומכ ךרוצה םדאש
הנותמ העפשה יוור ןמוש תכירצל .םדב CRP רתיל ךומנ ןוכיסב
.CRP-ה תמרב היילעה לע

.The American Journal of Cardiology

2004 רבמטפס
תילילכ בל תלחמ תרמוחל רושק CRP
התורדרדיה תוריהמל רושק ,םירחא תקלד ינמס םג ומכ ,CRP
.הזח תקועת םע םילוחב תילילכ בל תלחמ לש
םילוח 124-ב םיילילכה םיקרועה תמיסח תדימ תא וקדב םירקוחה
.םישדוח 12 ךשמב ,הביצי הניגנאמ םילבוסה
הלע ,וז הפוקת ךשמב רימחה םבצמ רשא םילוחב ,CRP-ה תמר
.םאתהב

.Circulation

2006 ראורבפ
םד-ץחל רתי םיזוח םניא םינמס
תקידב לע ךמתסהל םילוכי םניא םהייחל 30-ה תונשב םיריעצ
.םד-ץחל רתיל ןוכיס רותיאל CRP
Wake Forest University School of Medicine ירקוח ירבדל
תורושק תוקלדש ךכל תויודע ןנשי ב"הרא הניילורק םורד
רקחמ לע וססבתה םירקוחה .הובג םד-ץחלל
3,900 וקדבנ וב ,1993 דע 1992 םינשב ךרענש
.37 דע 25 ינב שיא
הזוח ןהלש 50-ה תונשב םישנב CRP-ש אצמ םדוק רקחמ
.םירחא ןוכיס ימרוגל רשק אלל ,םד-ץחל רתי תוחתפתה

.Archives of Internal Medicine

2006 רבוטקוא
האיר ידוקפיתו CRP
תאז וליג ,האיר ידוקפיתו םדב CRP-ה תמר ןיב ךופה סחי םייק
.םילוח 1,131 ורטינש ,הפיחב ם"במר יאופרה זכרמה ירקוח
.יטנג םרוג תעפשהל תורשפא םיללוש םניא םירקוחה
ףוגב תויתכרעמ תוקלדש תורשפא לע םג םיעיבצמ םיאצממה
.תואירה דוקפיתב רתוי תומדקומ תויעבל תורושק
תקלדל יוליג יעצמא שמשמ אלא ,יפיצפס ןמס וניא CRP-ש ןוויכ
םילוח לש םירקמב וב שמתשה אל ב"הראב ץלמוה ,ףוגב יהשלכ
.בל תלחמל ךומנ ןוכיסב
,ךומנ HDL ,הובג LDL לורטסלוכ םיללוכ בל תלחמל ןוכיס ימרוג
רסוח ,בל תלחמ לש תיתחפשמ הירוטסיה ,רתי תנמשה
.דועו םינמוש תכירצ ,ןושיע ,תינפוג תוליעפ

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine

2007 סרמ
COPD תוחתפתה לע עיבצמ CRP
,תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ תוחתפתה יוזיחל שמשמ CRP
םיינד םירקוח .הנממ תומל ןוכיסלו הלחמה תוחתפתהל רשאב
CRP תמרש ואצמ Herlev University Hospital-מ םייטירבו
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב תואיר תקלדל הרושק ההובג
.הביצי
תמיסח תויעב םע םילוח 1,300 ,םינש 8 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
COPD ללגב וזפשוא םהמ 14% .ריואה יכרד
.הלחמהמ ותמ םהמ 6%-ו
זופשיא תכירצמכ האצמנ 2.4Mg/L CRP תמר
.תוומב תנכסמכ האצמנ 2.2 Mg/L המרו

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine