CRP תקידב
C Reactive Protein test
.ףוגב יתקלד ךילהתל דדמ הווהמ CRP תקידב

יהמ תקלד
לש תימוקמ הנגה תבוגת איה (Inflammation) תקלד
,הלחמ ,העיצפ :היח המקרב העיגפל ןוסיחה תכרעמ
,תוחיפנ ,באכ תוימומדאב תאטבתמ איה .יוריג וא םוהיז
.עוגפה רביאה דוקפית יאו םוח

תורצוויהמ תועש 6 ךות םדל שרפומו דבכב רצונ CRP ןובלח
,םדה (לזונ) בויסנב ותמרב רתויב הלק הילע .ותשרפהל םרוגה
תינורכ תיתקלד הלחמב רומח בלשל ןמס םג ןכלו הבוגת הווהמ
.בצמה רופיש םע תוריהמב ןטקתו רוזחת ותמר .הליעפ

לע עיבצהל הלולע םדה בויסנב CRP ןובלח לש ותואצמה
...ומכ תויתקלד תולחמ
.(Rheumatic fever) תינורגיש תחדק
.(Ankylosing spondylitis) סיטילידנופס
.(Systemic vasculitis) תיתכרעמ םד ילכ תקלד
.(Acute pancreatitis) הפירח בלבל תקלד

...ומכ תוריאממ תולחמו
.המופמיל.(Sarcoma) ריאממ לודיג/המוקרס
...לע ןכו
.םירבש.תויווכ
...םיאבה םירקמב םג תיבויח היהית הקידבה תאצות
.ןוירהה תפוקת לש היינשה תיצחמב
.הפב העינמ יעצמא תליטנ תאצות
(mg/L) םילבוקמה הקידבה יכרע
.12-מ תוחפ
.20-מ תוחפ
...םיאירב םדא ינב
...ןוירהב םישנ
םיקרוע תשרטו CRP
םדה ילכ תונפד םינפ לע םירבצנ רשא (Plaques) םידברה
.םייתקלד םיאת תלוכתב ,ראשה ןיב ,םינייפאתמ
ירקיעה םרוגה איה ולא םידברמ םיאת תוקתנתהש איה הרבסה
.(Acute myocardial infarction) בלה רירש לש ףירח םטואל
תילילכ בל תלחמו CRP-ה תמר ןיב רשי סחי ואצמ םירקחמ
.(Coronary artery disease)

?CRP תקידב עצובת יתמ
,תויתקלד תויעב לש םדקתמ בלשב בצמ תכרעהל
.תוילודיגו תוימוהיז    
תיתקלד םיקרפ תקלד דחוימב ,הלחמ תוליעפ רוטינל
.(Inflammatory arthritis)   
.בלה רירש םטואל ןוכיס ימרוג תכרעהל

CRP -ה תמר תדרוה
םייושע ,םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל םישמשמה םיניטאטס
םיסנמ םירקחמ .CRP םהב ,תקלדל םינוש םינמס ןיטקהל
ילכלו בלל ןוכיס תיחפהל ידכ שי וז הנטקה םצעב םא תולגל
.םדה
עייסמה יעצמא לאכ CRP תקידבל סחייתהל שי הז בלשב
.בל תלחמל ןוכיס ימרוג רתאל

תמר תנטקהל ןיריפסאו תויניטאטס תופורת תושמשמ םויכ
ויהי הלועפה תויאדכל רשאב תויפוס תונקסמ ךא ,CRP-ה
.םינש רפסמ דועב קר

הלחמב לופיט הבוגת רוטינ
תבוגת רוטינל דדמ שמשל CRP-ה יושע ,הלחמ הנחבואשמ
.לופיטל הלוחה

...רוטינל CRP-ה שמשמ ןהב תוימוהיז תולחמ
.(Pyelonephritis) הילכהו הילכה ןגא תקלד
.(Pelvic infections) םייכריה ןגאב םימוהיז
.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.(Endocarditis) בלה םינפ תקלד

תפסונה הקידבכ הבושח CRP-ה תמר רחא ךשמתמ בקעמ
ידי-לע עפשומ וניא אוהש ןוויכ רחאמ ,םוחה תדידמ לע
.םוח תדרוהל תופורת
לופיטה תומדקתה תדימל ןייוצמ ןמס שמשמ CRP-ה רוטינ
.תינורגיש םיקרפ תקלדב

.תושדח :ואר