ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine
.תואקשמו תונוזמ לש לודג ןווגימב אצמנ ןיאפק
ילופ ,הת ילע ,הפק ילופב ותוא םיכרוצ לכה
.(דלוקושב םג יוצמ אוה ןכלו) ואקק
.הלוק ומכ ,םיססות תואקשמ לש לודג ןווגמל םג ותוא םיפיסומ
.םיבאכ יככשמ ומכ ,תונוש תופורתו םיחמצ 60-מ רתויב יוצמ ןיאפק

ןיאפקה תונוכת
ריבגמו םונמינ ךכ ענומ ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא ץירממ
.תונריע     
ךסוח אוה תוחפל תיטרואת) ךכו ןמושמ היגרנא לוצינ ריבגמ
.ףוגהמ (Glycogen) ןגוקילג ירגאמ לש לוצינו הזוקולג    
,המישנה בצק תאו בלה תומיעפ בצק תא ריבגמ אוה    
.לבגומ ןמז ךשמל תאז    
ןכתי ,שביימ השעמל אוה ךכו ןתש תשרפה ריבגמ ןיאפקש ןוויכ
.םח םילקאב דחוימב ,ותוא ךרוצש ימב עגפי אוההש     

,הרה השא לע ןיאפקה תעפשה תא וקדבש םירקחמ
ןה ,הימנא םורגל הלולע ןוירה ןמזב ותכירצש ואצמ
.הדילה יריצ תא ךיראהלו דלוב ןהו השאב
.םאה בלחל עיגמו היילשה תא רבוע ,הקינמ השא תכרוצש ןיאפק
.ןיאפק ךורצל אלש הל ץלמומ ןכל
.תולפהה רפסמו ןיאפק תכירצ ןיב רשק ואצמ םידחא םירקחמ

,ונממ הלימג תועפותמ םילבוסו ןיאפקל םירכמתמה שי
.םונמינו תושישת ,שאר-יבאכ :םימסמ םילמגנל המודב

תכירצ ןיב רשק םייק םא עובקל ידכ ךרענש רקחמ
העפשה תמייקש אצמ ,סיזורופואטסואו ןיאפק
תבלושמ ןיאפקה תכירצ רשאכ הלדגה ,תירעזמ
.ןדיס לש הדורי הכירצב
.הרדישה דומע תוילוח תופיפצב אטבתמ לודלדה
.ךריה םצע תופיפצל רשק לכ אצמנ אל

...תושדח