היפרתומיכ
Chemotherapy
ןתרטמש תופורת לש בוליש וא הפורתב שומישה איה היפרתומיכ
.םיינטרס םיאת דימשהל איה

ךות יוריעב תונתינ תויפרתומיכה תופורתה
לזונל ,םירירשב ,(Intravenous - IV) ידירו
(Cerebrospinal Fluid) הרדישהו חומה
.הפה ךרד וא

תוששואתה וירחאו לופיט רוזחמ :םירוזחמב תנתינ היפרתומיכה
.הלילח רזוחו

ןתנית היפרתומיכה ,תונתינה תופורתהו הלוחה לש ובצממ תולתב
.החפשמה אפור ידי-לע וא הלוחה תיבב ,םילוח-תיבב זופשיא ךות

יאוול תועפות
.תופורתב לכ תישאר תויולת יפרתומיכה לופיטל יאוולה תועפות
.םדאל םדאמ הנוש ןתעפשהו ומצע הלוחב םג תויולת ןה

עוגפל םג הלולע איה ךא ,םילוח םיאתב עוגפל היפרתומיכה לע
,םדה-יאת םינמנ ולא םיאירב םיאת לע .םיאירבה םיאתהמ קלחב
.לוכיעה תכרעמ יאתו רעישה ישרוש יאת

לפוטמה לולע ,םינבלה םדה-יאת תומכב ןוטיקמ האצותכ
.םימוהיז ינפב ותדימע תושלחהמ לובסל   
רתי תועיגפמ לובסי אוה ,םדה-תויסט תומכב הדיריה
.םימומידמו   
.תושישתמ לובסי אוה םימודא םד-יאת לש הכומנ הריפס בקע
יארחאה חומה רוזיאבו לוכיעה תכרעמ יאתב העיגפמ האצותכ
.תואקהו תוליחב ,ןובאית רדעהמ לובסי אוה ןובאיתה לע   
.הפ-יעצפו רעיש תרישנ םג ונכתי

,היפרתומיכל ליבקמב ,הלוחה לבקי ,ןתינש המכ דע ,לקהל ידכ
תקספה םע הגרדהב ומלעי ולא .יאוולה תועפות יוכידל תופורת
.תוששואתהה תעבו יפרתומיכה לופיטה

...לפוטמה תוירופב עוגפל לולע תופורתהמ קלח
.ישדוחה רוזחמה ןיטולחל קספיהל וא שבתשהל לולע םישנב
םוח ילג ומכ ,הזופנמ/רבעמה ליג תועפותמ לובסל תולולע ןה   
.קיתרנב שבויו   
,םירחובה םירבג םנשי .ערזה רוציי םגפיהל לולע םירבגב
.האפקהב םערז תא רמשל ,ךכ בקע   
,תאז םע .םרגבתהב הנקיתל תוירופה בושת םידליה תיברמב
.דיתעב םג ךכמ לובסי םקלח ,ןונימהו תופורתהמ תולתב   

...תושדח - היפרתומיכ ואר