2 תושדח - ואקקו דלוקוש
Chocolate & Cocoa - News 2
דלוקוש לש הנותמ הכירצל הצלמה
םיטלתא יעוציב רפשמ רירמ דלוקוש
בל תלחמו תרכוס דגנ דלוקוש
יעמה יקדייחו דלוקוש ,הריב תכירצ
דלוקושל הזע תוקקותשהב לופיט
ידוקפית ןוזמכ דלוקוש
דלוקושל תוקקותשה םיעבוק םינג
רידס יתלב קפוד דגנ דלוקוש
(2) יביטנגוקה דוקפיתה רופיש
בלה תואירבל דלוקוש
םדה ילכ תואירב רפשמ דלוקוש
רירמ דלוקושו יעמה יקדייח
וקוש תייתש רוסיא תואצות
בל תלחמו ץבשל ןוכיסו דלוקוש
םיינפוא יבכורל רירמ דלוקוש
םילונפילופה תלוכתו ןיטסוגנמ
ןויריהה ךלהמב דלוקוש תכירצ
(1) יביטנגוקה דוקפיתה רופיש


...ואקק ואר
...דלוקוש ואר

2014 ראורבפ
םילונובלפל רשק אלל ,בלה תואירב תא רפשמ רירמ דלוקוש
םיקרועה תושימג רוזחישב עייסל יושע רירמ דלוקוש
םתוקבדיה תא עונמלו (Restore Flexibility to Arteries)
תונפד לא (White Blood Cells) םינבלה םדה יאת לש
לש םתלוכת תלדגה ךא ,(Blood Vessels) םדה ילכ
.ךכ לע עיפשת אל (Flavanols) םילונובלפה

ופתתשה ב"הרא Wageningen University-ב ,רקחמב
םרג 70 וכרצש (Overweight) רתי לקשמ ילעב םירבג 44
רירמ דלוקוש לביק םקלח .תועובש 4 ךשמב ,םויב דלוקוש
.ליגר דלוקוש ולביק ראשהו ההובג םילונובלפ תלוכת לעב
דדמ יכ אצמנ .ההז התייה םירקמב ינשב ואקקה תלוכת
,(Flow Mediated Dilation/FDM) עורזה קרוע תובחרתה
.1%-ב לדג ,תועובש 4 רחאל דלוקושה תכירצ רחאל
.1%-ב ןטק (Augmentation Index/AIX) הרבגהה דדמ

The FASEB Journal


2014 סרמ
תפסוה ךא ,םדה ילכ תואירב תא רפשמ רירמ דלוקוש
הליעומ הניא םילונובלפ
םיקרועה תייפרה תא תדדועמ העפשה שי דלוקוש תכירצל
םידיעמה םיימיכויב םינמס תרפשמ איה ףסונב ,(Arteries)
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט תורצוויה דגנ תלעופ איהש
הניאו טעמכ (Flavanols) םילונובלפב הרשעה תאז םע
.ולא תובטה תרפשמ
(Endothelial Function) ילתודנאה דוקפיתב םירופיש ונחבוא
.םדה ץחל תדרוהו םדה ילכ לש תושימג רתיב םיאטבתמה
ליג ינב םירבג 29 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
םרג 70 וכרצש ,תונוש תוגרדב רתי לקשמ ילעב הדימעה
.םויב רירמ דלוקוש

FASEB Journal


2014 סרמ
רירמ דלוקושו יעמה יקדייח
יכ םיחוודמ ב"הרא Louisiana State University ירקוח
דלוקושה תא םיכרוצ (Stomach Bacteria) הביקב םיקדייח
-יטנא תובוכרת הבוגתב םירצויו םילכוא ונא ותוא רירמה
םיליעומה (Anti-Inflammatory Compounds) תויתקלד
(Bifidobacterium) ודיפיב יקדייח םינמנ םיקדייחה ןיב .בלל
םילדגה ,(Lactic Acid Bacteria) תיטקל הצמוח יקדייחו
.תויתקלד-יטנאה תובוכרתה תריציו םתססתה ידכ ךות

American Chemical Society


2014 לירפא
וקוש תייתש רוסיא לש תואצותה
Cornell Center for Behavioral Economics-ב רקחמ
ואיצוי םא יכ אצמ ב"הרא in Child Nutrition Programs
ידכ ,(Chocolate Milk) וקושה תא רפסה תיב טירפתמ
בלחה תכירצ דרת ,(Sugar) רכוסה תכירצ תא םצמצל
לוכאל קיספהל םילולע םהו 10%-ב םידימלתה לש (Milk)
.רפסה תיב תוחורא תא

תנידמב םיידוסי רפס יתב 11 ידימלת ופתתשה רקחמב
.(Skim Milk) הזר בלחב וקושה הקשמ ףלחוה םהב ,ןוגרוא
,(תוירולקו) רכוס לש תתחפומ הכירצ םנמוא התייה האצותה
.(Calcium) ןדיסו (Protein) ןובלח תוחפ םג ךא

PLOS ONE


2015 ינוי
בל תלחמו ץבשל ןוכיסה לע דלוקוש תכירצ תעפשה
,הינטירב קופרונ ריעב ךרענש EPIC-Norfolk study רקחמ
רירמ דלוקוש םרג 100 תכירצש אצמ שיא 21,000 ופתתשה וב
(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה תנטקהל הרושק םויב
ןוכיס הניטקה רתויב ההובגה הכירצה .(Stroke) ץבשלו
ץבשלו 25%-ב יבבל עוריאמ התומתל ,11%-ב הל תלחמל
.הנש 12 ךשמנ רקחמה .23%-ב

בל תולחמו דלוקוש תכירצ ןיב רשקה תא םג וקדב םירקוחה
158,000-ל-כב ,(Cardiovascular Disease/CVD) םד ילכו
.תוצרא רפסמב שיא
,הלדג רירמה דלוקושה תכירצש לככ יכ אצמנ ,ראשה ןיב
(Fat) ןמוש רתוי הללכש הנוזתו היגרנאה תכירצ תמר הלדג
(Protein) ןובלח תוחפו (Carbohydrates) תומימחפו
.(Alcohol) לוהוכלאו

Heart


2015 רבמצד
ץורימב םיינפוא יבכור לש םיעוציב רפשמ רירמ דלוקוש
ןמזה דגנ
הכירצ יכ ואצמ הינטירב Kingston University ירקוח
םילונבלפב רישעה ,(רירמ) ההכ דלוקוש םרג 40 תב תימוי
(Endurance) תלוביסה תא לידגהל היושע ,(Flavanols)
םיינפוא יבכור םירבגב (Performance) םיעוציבה תאו
.ינוניב רשוכ ילעב
התיחפה םוי 14 ךשמב הז דלוקוש תכירצ יכ אצמנ ןכ ומכ
.הנותמ שוויד תמצועב ןצמחה תכירצ תא

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2016 ראוני
םילונפילופה תלוכת תא הלידגמ ןיטסוגנמ תפילק
50%-ב לוז דלוקושב
ןיטסוגנמה (Pericarp Powder) ץע ירפ תפילק תקבא תפסוה
הכומנ ואקק תלוכת לעב דלוקושל (Mangosteen)
תיתנוזתה ותלוכת תא רפשל היושע (Low Cocoa Chocolate)
יושעה לוז דלוקושב רבודמ .םעטה לע תילילש העפשה אלל
.םיקיתממו יחמצ ןמוש ,ואקק לש בולישמ

Food Chemistry


2016 ראורבפ
רבועה תוחתפתה תא תרפשמ ןויריהה ךלהמב דלוקוש תכירצ
תכירצ יכ םיחוודמ הדנק קביווק Universite Laval ירקוח
(Pregnancy) ןויריהה ךלהמב םוי ידמ רירמ דלוקוש םרג 30
.ותוחתפתהו (Fetal Growth) רבועה תחימצל ליעוהל היושע
ןויריהב םישנ 129 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.ןויריהל 14-ה דע 11-ה עובשב ויהש ,דיחי קונית לש

(הנטק וא הלודג תומכ) םילונובלפה תלוכתל םירקוחה ירבדל
תניחבמ ,תוקידבה תואצות לע העפשה התייה אל
ינויריה םד ץחל רתי ,(Preeclampsia) ןויריה תלער
הילישה לקשמ ,(Gestational Hypertension)
.(Birthweight) הדילב לקשמו (Placental Weight)
םילונבלפה תלוכת קר אלש איה םירקוחה תנקסמ
.דלוקושה לש תוביטימה תונוכתל תיארחא (Flavanols)

2016 Pregnancy Meeting of the Soc. for
Maternal-Fetal Medicine in Atlanta, GA


2016 ראורבפ
(1) יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
םירסומ הילרטסוא University of South Australia ירקוח
תא רפשל היושע עובשב םעפ תוחפל דלוקוש תכירצ יכ
םירקוחה .(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה
ולבס אלש 98 דע 23 ינב שיא 968 לש םהינותנ תא וחתינ
(MSLS) םדוק לודג רקחמ ךותמ ,(Dementia) היצנמידמ
.ב"הרא University of Maine-ב ךרענש
תא ,םיפתתשמה ואלימש ןולאש ךותמ ,וחתינ םירקוחה
.הנש 30 ךשמב ,םהלש דלוקושה תכירצ תורידת

תרדס ךותמ יביטנגוה דוקפיתה תא וכירעה םירקוחה
יבחרמ-יתוזחה ןורכיזה תא ונחבש תומישמ
:(Organization) ןוגריאו (Visual-Spatial Memory)
(Spatial Relations) םייבחרמ םיסחי רוכזלו ןיבהל תלוכיה
תלוכיה :(Working Memory) הדובע ןורכיז ,םימצע ןיב
:(Verbal Memory) ילולימ ןורכיז ,שדח עדימו םייק עדימ דבעל
הקירסו הפשל םירושקה םירחא םימרוגו םילימ רוכזל תלוכיה
דקמתהל תלוכיה :(Scanning and Tracking) בקעמו
.םימיוסמ םימצעב

םעפ תוחפל דלוקוש וכרצש ולא לש םהיעוציב יכ אצמנ
,תויביטנגוקה תומישמה לכב רתוי םיבוט ויה עובשב
דלוקוש וכרצש וא םלועמ וכרצ אלש ולאל האוושהב
.תורידנ םיתיעל

Appetite


2016 סרמ
דלוקוש לש הנותמ הכירצל הצלמה
גרובמסקול Luxembourg Institute of Health (LIH) ירקוח
,69 דע 18 ינב שיא 1,153-ל םיסחייתמה םינותנ וחתינש
(Observation of Cardiovascular םדוק לודג ר'קחמ ךותמ
...יכ ואצמ גרובמסקולב ךרענש Risk Factors)

ןילוסניאל תדוגנת הניטקמ דלוקוש לש תימוי הכירצ
(Liver Enzymes) דבכב םימיזנאו (Insulin Resistance
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוג םיווהמ רשא 
.(Cardiovascular Disease/CVD) 
םידיאונובלפ לש ההובג הלוכת לעב אוה דלוקושה
,(Tea) הת ומכ ,םירחא תורוקמל תיסחי ,(Flavonoids) 
.(Apples) םיחופתו (Wine) ןיי 

British Journal of Nutrition


2016 לירפא
םיטלתא יעוציב רפשמ רירמ דלוקוש
טעמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
רשוכ ינומיא לש םהיעוציב רפשל יושע רירמ דלוקוש
תמרוג רשא ותעפשהל ךכל תודוה (Fitness Training)
םדה ילכ לש םדוקפית רופישו םדה ץחל תדרוהל
.(Vascular Function)
ךורצל שי דלוקושה תא יכ םיריהזמ םירקוחה תאז םע
(Sugars) םירכוסהו (Fats) םינמושה תפסות ללגב תוניתמב
(Weight Gain) לקשמב היילעל םורגל םילולע רשא וב
.תורחא תואירב תויעבו

םיינפוא יבכור 9 ופתתשה ,םייעובש ךשמנש ,רקחמב
תכירצ ינפל םיעוציבה תא םירקוחה וקדב םהב םיינבבוח
.ךכ רחאו דלוקוש םרג 32

The Journal of the International Society
of Sports Nutrition


2016 לירפא
בל תלחמו תרכוסל ןוכיס הניטקמ דלוקוש לש תימוי הכירצ
הינטירב University of Warwick Medical School ירקוח
הניטקמ רירמ דלוקוש לש הנטק תימוי הכירצ יכ ואצמ
.(Heart Disease) בל תלחמלו (Diabetes) תרכוסל ןוכיס
םישנא 1,153 לש דלוקושה תכירצ תא וחתינ םירקוחה
גרובמסקולב םדוק לודג רקחמ ךותמ ,69 דע 19 ינב
.(Observation of Cardiovascular Risk)

British Journal of Nutrition


2016 יאמ
יעמה יקדייח לע העיפשמ דלוקושו הריב תכירצ
בכרה תא וחתינש ,היגלב University of Leuven ירקוח
ופשח ,םיאירב םישנא 1,000-מ הלעמל לש (Stool) האוצה
בכרה לע םיעיפשמ רשא םייח חרואו הנוזת ימרוג 69
(Beer) הריב םהב ,(Gut Bacteria) יעמב םיקדייחה
הז עדימ םירקוחה ירבדל .רירמ (Chocolate) דלוקושו
תעפשה קדבית םהב םיידיתע םירקחמב רוזעל יושע
.םדאב תולחמ לע יעמה יקדייח
.ךשמנ ןיידע Flemish Gut Flora Project רקחמה

Science


2017 סרמ
דלוקושל הזע תוקקותשהמ תוררחתשה
םיחוודמ הילרטסוא דיילדא Flinders University-ב םירקוח
ררחתשהל רוזעל היושע תיבלש-וד תיגולוכיספ הקינכט יכ
.(Chocolate Craving) דלוקושל תטלשנ יתלב תוקקותשהמ

...לש בולישה
(Cognitive Defusion) תיביטנגוק הדרפה
(Guided Imagery) ךרדומ ןוימיד
.תוריעצ םישנב דלוקושל תוקקותשהה תתחפהב עייס 
.דלוקוש לע הבשחמה תחסהל םרוג הז בוליש 

Appetite


2017 סרמ
ידוקפית ןוזמכ דלוקושה
םידלוקוש קושל האיצוה תילרטסואה Chocumin תרבח
33% ידכל קקוזמה רוהט םוכרוכ םיליכמה
תונוזמה קושל ואצי (33% Pure Refined Turmeric)
תלדגהל יעצמאכ ,(Functional Foods) םיידוקפיתה
ביכרמה ,(Curcumin) ןימוכרוכ לש תימויה הכירצה
.םוכרוכב ליעפה
ג"מ 1,000 ופסוה (רירמו בלח ,ןבל) םינושה םידלוקושל
הגנירומו (Black Pepper) רוחש לפלפ ןכו ןימוכרוכ
תגיפס תא רפשל ידכ ,םינרציה ירבדל ,תאז (Moringa)
.םהלש תיתקלד-יטנאה תלעותה תא לידגהלו ןימוכרוכה

Chocumin


2017 לירפא
דלוקושל תוקקותשה םיעבוקה םה םינגה
דרפס Universidad Autonoma de Madrid-ב םירקוח

םיוסמ (Gene) ןג לש (תואסרג) םיטנאירו רפסמ והיז
תוקקותשה ומכ ,םדאה לש ןוזמה תופדעה לע םיעיפשמה
.ןמוש יריתע תונוזמלו דלוקושל
לש וחותיפל ליבוהל היושע וז תילגת םירקוחה ירבדל
לופיטבו העינמב רוזעי רשא ,תישיא םאתומ יתנוזת ץועיי
תורושקה תורחא תוינורכ תולחמו (Obesity) רתי תנמשהב
.םיעורג הנוזת ילגרהל

םדוק רקחממ םינותנ ללכ ,שיא 818 ופתתשה וב ,רקחמה
.Genetics & Lipid Lowering Drugs & Diet Network
ןגב טנאירול הרושק דלוקוש לש ההובג הכירצ יכ םג אצמנ
וכרצש הז ןג ילעבו (Oxytocin) ןיצוטיסקואל ןטלוקה לש
רתוי לודג םיינתומ ףקיה ילעב ויה דלוקוש לש הלודג תומכ
.םירחאמ

.Experimental Biology 2017, Chicago, IL


2017 יאמ
תישימחב רידס יתלב קפודל ןוכיס ןיטקמ דלוקוש
Harvard T. H. Chan School of Public Health-ב רקחמ
הליכא יכ אצמ ,שיא 55,502 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב
רידס יתלב קפודל ןוכיס ןיטקהל היושע דלוקוש לש הנותמ
.תישימחב יבבל ףורפיר/(Irregular Heartbeat)
הדיריל הרושק האצמנ םרג 170 דע 56 תב תיעובש הכירצ
.(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופריפל ןוכיסל 20% תב
םדוק לודג ינד רקחממ ופסאנ רקחמה ינותנ
.(Danish Diet, Cancer and Health Study)

Heart


2017 ילוי
(2) תועש ךות יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
םירקחמ ורקסש הילטיא University of L'Aquila ירקוח
(Cocoa Flavanols) ואקק ילונבלפש וליג ואצמ ,םימדוק
(Cognitive Function) יביטנגוק דוקפית רפשל םייושע
.םתכירצ עגרמ תועש רפסמ ךותב
ואקק ילונובלפ לש חווט תכורא הכירצ יכ םג אצמנ
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי ינפמ ןגהל היושע

ואקק ילונובלפ ג"מ 773 תכירצ יכ אצמ םירקחמה דחא
לש (Working Memory) הדובעה ןורכיז תא תרפשמ
רקחמו םייתעש ךותב (Young Adults) םיריעצ םירגובמ
תיביטנגוקה העיגפה לע םיצפמ ואקק ילונובלפ יכ אצמ רחא
.הקידבל םדוקה הלילב הנישב רוסחמ בקע המרגנש

Frontiers in Nutrition