דלוקוש
Chocolate
...ואקק ואר

.תואירבל הליעומ דלוקוש לש תימוי הנמ ץע-חופתל המודב
-יטנאה וב ונשי .(רירמה) ההכה דלוקושה בוט דחוימב
.קורי התב םג יוצמה (Catechin) ןי'צטאק טנדיסקוא

,םינוש םירקחמ תואצות יפ-לע ,ותוא השוע וז הדבוע
.ןטרס ןהב ,תונוש תולחמ תעינמב בוט

ההכ דלוקושב ןי'צטאקה תומכ
.רוחש התב רשאמ 4 יפ הלודג
ןי'צטאקה תומכ בלח דלוקושב
.רירמ דלוקושל סחיב 1/4-כ


דלוקושה יביכרמ
,(Biogenic Amines) םיינגויב םינימא תובוכרת דלוקושב
ולא תובוכרת .הבוטל ןואכיד לעו חורה יבצמ לע תועיפשמה 
םינימטפמאלו (Adrenaline) ןילנרדאל ןהיתונוכתב תומוד 
.(Amphetamines
,(Anandamine) ןימדננא ומכ ,דלוקושב םירחא םירמוחל
.שישח ומכ ,םימיוסמ םימסל ומכ העיגרמ העפשה שי 
,(Theobromine) ןימורבואת .הנטק ןיאפק תומכ דלוקושב
תומכב דלוקושב יוצמה ,ןיאפקל ותעפשהב המודה רמוח 
רשא הצרמהה תשוחתב ירקיע םרוג הווהמו תיסחי הלודג 
.ותוא םילכואל הנקמ דלוקושה 
וב רוסחמש ,םויזנגמ לש הלודג תומכ םג ליכמ דלוקוש
תודונתה .רוזחמה םדק תנומסתל תוולנה תועפותל רושק 
דחוימבו ישדוחה רוזחמב ,השאה ףוגב םינומרוהה תומרב 
.דלוקושל הלודג הקושתל תומרוג תווהמ ,וינפל רצק ןמז 
םיזגהל ןיא ןכלו רכוסו ןמוש לש תולודג תויומכ דלוקושב
.תעייסמ ותעפשה םהב םיבצמב ותכירצב 

 
דלוקושה תונוכת
,וב ירקיע ביכרמה ,ואקקלו דלוקושלש ואצמ םירקחמ
תשירק לע תויארחאה ,םדה-תויסט לע תיבויח העפשה 
.םד-ישירק ענומה ,ןיריפסאה תלועפל המודב ,םדה 
יופיצ לע הביטמ העפשה דלוקושב םיטנדיסקוא-יטנאל
יאת תוליעפל םיעייסמ םהש ךכב ,םדה-ילכ תונפד 
.הז יופיצ םיביכרמה (Endothel) לתודנא 
דלוקושב (Procyanidins) ןידינאיצורפה תובוכרת
-יטנאל המודב תולעופ רשא ,(דיאונובלפ לש גוס) 
.לצבבו קורי התב םודא ןייב םייוצמה םיטנדיסקוא 
(Stearic Acid) תיראטסה הצמוחה תא ריממ ףוגה
המזגה ךא ,בלל בוטה יוור יתלב דח ןמושל דלוקושב 
.קזנ ול םורגל הלולע הכירצב 

תורהזא
...תוילילש תועפות רפסמל םורגל הלולע דלוקוש תכירצ
(Stomach Acid Reflux) הביקהמ יתצמוח רזחה תרבגה
.תורחא לוכיע תוערפהו  
...ומכ ,תויגרלא תועפות תעפוה
.רוע תוחירפ
.לקשמב היילע
.(Dental Cavities) םיינישב םירוח
.הנרגימ
.םיטויסמ לובסל םילולע הניש תוערפהמ םילבוסה

 
דלוקושב םיטלסקוא
ורוקמש ,(Oxalate) טלסקוא לש הנטק תומכ שי דלוקושב
,הלולע ימוי סיסב לע תולודג תויומכ תכירצ .ואקקה ילופב
.םצעה תופיפצ תא ןיטקהל ,ןדיסה תגיפס לע התעפשה בקע
ץלמומ ,םיטלסקואב םרוקמש ,הילכ ינבאמ םילבוסה םישנאל
.דלוקושה תכירצ תא ליבגהל ןכל


...1 'דח - ואקקו דלוקוש ואר
...2 'דח - ואקקו דלוקוש ואר
...3 'דח - ואקקו דלוקוש ואר