דלוקוש
Chocolate
...ואקק ואר

דחוימב .תואירבל הליעומ דלוקוש לש תימוי הנמ ץע-חופתל המודב
ןי'צטאק טנדיסקוא-יטנאה וב ונשי .(רירמה) ההכה דלוקושה בוט
.קורי התב םג יוצמה (Catechin)
תעינמב בוט ,םינוש םירקחמ תואצות יפ-לע ,ותוא השוע וז הדבוע
.ןטרס ןהב ,תונוש תולחמ

יפ הלודג ההכ דלוקושב ןי'צטאקה תומכ
תומכ בלח דלוקושב .רוחש התב רשאמ 4
.רירמ דלוקושל סחיב 1/4-כ ןי'צטאקה

דלוקושה יביכרמ
,(Biogenic Amines) םיינגויב םינימא לש תובוכרת דלוקושב
ולא תובוכרת .הבוטל ןואכיד לעו חורה יבצמ לע תועיפשמה  
םינימטפמאלו (Adrenaline) ןילנרדאל ןהיתונוכתב תומוד  
.(Amphetamines)  
,(Anandamine) ןימדננא ומכ ,דלוקושב םירחא םירמוחל
.שישח ומכ ,םימיוסמ םימסל ומכ העיגרמ העפשה שי  
,(Theobromine) ןימורבואת הנטק ןיאפק תומכ שי דלוקושב
תומכב דלוקושב יוצמ רשא ,ןיאפקל ותעפשהב המודה רמוח  
רשא הצרמהה תשוחתב ירקיע םרוג הווהמו תיסחי הלודג  
.ותוא םילכואל הנקמ דלוקושה  
וב רוסחמ רשא ,םויזנגמ לש הלודג תומכ םג ליכמ דלוקוש
תודונתה .רוזחמ םדק תנומסתל תוולנה תועפותל רושק  
דחוימבו ישדוחה רוזחמב ,השאה ףוגב םינומרוהה תומרב  
.דלוקושל הלודג הקושתל תומרוג תווהמ ,וינפל רצק ןמז  
םיזגהל ןיא ןכלו רכוסו ןמוש לש תולודג תויומכ שי דלוקושב
.תעייסמ ותעפשה םהב ,םיבצמב ותכירצב  

דלוקושה תונוכת
העפשה ,וב ירקיע ביכרמה ,ואקקלו דלוקושלש ואצמ םירקחמ
המודב ,םדה תשירק לע תויארחא רשא ,םדה-תויסט לע תיבויח 
.םד-ישירק ענומה ,ןיריפסאה תלועפל 
תונפד יופיצ לע הביטמ העפשה דלוקושב םיטנדיסקוא-יטנאל
(Endothel) לתודנא יאת תוליעפל םיעייסמ םהש ךכב ,םדה-ילכ 
.הז יופיצ םיביכרמה 
לש גוס) ,דלוקושב (Procyanidins) ןידינאיצורפה תובוכרת
ןייב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנאל המודב תולעופ ,(דיאונובלפ 
.לצבבו קורי התב םודא 
דלוקושב (Stearic Acid) תיראטסה הצמוחה תא ריממ ףוגה
הלולע הכירצב המזגה ךא ,בלל בוטה יוור יתלב דח ןמושל 
.קזנ ול םורגל 

תורהזא
...תוילילש תועפות רפסמל םורגל הלולע דלוקוש תכירצ
(Stomach Acid Reflux) הביקהמ יתצמוח רזחה תרבגה
.תורחא לוכיע תוערפהו  
...ומכ ,תויגרלא תועפות תעפוה
.רוע תוחירפ
.לקשמב היילע
.(Dental Cavities) םיינישב םירוח
.הנרגימ
.םיטויסמ לובסל םילולע הניש תוערפהמ םילבוסה

דלוקושב םיטלסקוא
ורוקמש ,(Oxalate) טלסקוא לש הנטק תומכ שי דלוקושב
,ןכל הלולע ימוי סיסב לע תולודג תויומכ תכירצ .ואקקה ילופב
.םצעה תופיפצ תא ןיטקהל ,ןדיסה תגיפס לע התעפשה בקע
ץלמומ ,םיטלסקואב םרוקמש ,הילכ ינבאמ םילבוסה םישנאל
.דלוקושה תכירצ תא ליבגהל ןכל

...תושדח - ואקקו דלוקוש ואר