ןוזמב לורטסלוכ
Cholesterol in food
היולת ותומכ .לורטסלוכ לכ ןיא חמוצהמ ןוזמב
.טירפתב יחה םלועמ ןוזמה ביכרמ לדוגב
ורוקמש ,קיזמ ןמוש תפלחה אוה לורטסלוכה תמר תתחפהל חתפמה
.יוור יתלב דח ןמוש ומכ ,רתוי אירב ןמושב ,יחב

...םילולכ הז ןמוש תורוקמב

תורוקמו ןוזמב לורטסלוכה גוויס
.(ןומלח) םיציבו (1)(חומו תוילכ ,דבכ) םירביא רשב :ההובג המר
.(תוניבג דחוימב) בלח ירצומו רשב :הנותמ המר
.ןמוש ילד בלח ירצומ :הכומנ המר
.(Skim milk) הזר בלחמ םירצומ :דאמ הכומנ המר
.חמוצה םלועמ םירצומ :לורטסלוכ לכ אלל
.לורטסלוכב רישע ךא ןמושב לד םירביא רשב (1)

תונכוסמ לורטסלוכ תומר
(...לעמ) רתי ןוכיס(...לעמ) ינוניב ןוכיס
ליג
185
220
240
260
170
200
220
240
19 דע 2
29 דע 20
39 דע 30
הלעמו 40

לורטסלוכה תמר תתחפה לע םיעיפשמה ןוזמ ימרוג
.(התשפ ןמש ללוכ) 3 הגמוא ןמוש תוצמוח
.B5 ןימטיוו ןיטורק הטב ,E ןימטיו ,C ןימטיו
.תשוחנ
.ןפוקיל

םינובאלפוזיא
.(Isoflavones

.םורכ
.םידיאונובלפ

לורטסלוכ תתחפהב םיעייסמה תוריפו תוקרי

.היוס
.םיזופת ץימ
.רזג

.הקטיש תיירטפ
.ףירח לפלפ
.קושיטרא
.םוש
.לצב
.(Grapes) םיבנע

...םיסיסמ םייתנוזת םיביס םיליכמה תוקרי ןכו
(ג"מ) לורטסלוכ ('חי) תומכה ןוזמה ךרצמ
274
250
60
45

0
0
0
0

80
90

31 דע 23
15

0
0

1
'ג 100
'ג 100
'ג 100

-
-
-
-

'ג 60
'ג 120


(ל"מ 235) סוכ 1
'ג 25

'ג 30
-

(תעצמומ) הציב
האמח
ףוע
הדילג

(םלוכ) תוקרי
(םלוכ) תוריפ
(םלוכ) םיזוגא
(םלוכ) תוקרי ינמש

םינידרס
(ןמשב) הנוט

הרפ בלח
'גטוק תניבג

שבד
רכוס


לורטסלוכה תמר לע םיעיפשמה םימרוג

הקיטנג
הנשי החפשמב םא .וב טולשל ןתינ ךא ,יונישל ןתינ וניאש םרוג
שגד םישל רשפא ,ההובג לורטסלוכ תמר חתפל (הירוטסיה) הייטנ
העובק תינפוג תוליעפ ,תואנ לקשמ לע הרימש ומכ תולועפ לע
.ןמוש לד ,ןזואמ טירפת לע הרימשו

לקשמ

המרו ההובג ללוכ לורטסלוכ תמרב רושק רתי לקשמ
היהית הרטמה תגשה .(LDL) ער לורטסלוכ לש ההובג
התחפה בולישב תינפוג תוליעפ תרבגה תועצמאב
.ןמושה תכירצ

תינפוג תוליעפ
(LDL) ער לורטסלוכ הניטקמ תינפוג תוליעפ
תוליעפב ובלתשה .(HDL) בוט לורטסלוכ הלעמו
.הריתחו םיינפוא תביכר ,הייחש ,הציר ,הכילה ומכ

טירפת יוניש
רושק רקוב תחורא לע רותיו .רקוב תחורא ולכא
.ההובג לורטסלוכ תמרל
.םיביסב םירישע םיביכרמ הב ובלש
.םיאלמ םינגד םחלל ורבע
.(םתפילק ללוכ) תוריפו תוקרי תכירצ וריבגה
.ודקובאו םידקש ,לצב ,םוש ולכא
.םייעבט םיטנדיסקוא-יטנא ליכמה ןוזמ תליכאב וברה

םא םג ,לורטסלוכה תמר לע עיפשהל יושע טירפת יוניש
.הנתשה אל םכלקשמ     
.םהל קוקז ףוגה .םינמוש תכירצ ירמגל לטבל ןיא
.ת/יאנוזתב וצעוויה

...לורטסלוכ ואר  
...תושדח - לורטסלוכ ואר