ןיטסלאו ןגלוק
Collagen & Elastin
ןגלוק
הווהמו ףוגב הלודג תומכב יוצמה ןובלח אוה (Collagen) ןגלוק
,ןגלוקה לש ומויק םשל .וב םינובלחה לכ ךסמ 1/3 רשאמ רתוי
.C ןימטיו לש תקפסמ תומכל קוקז ףוגה
 
הווהמו) רועה תא ביכרמה ןבל יביס ןובלח והז
,תומצעה ,(Cartilage) סוחסה תא ,(ונממ 75%
.תורחא רוביח תומקרו םירירשה
ינפב רתויב םידימעה ףוגה יביכרממ דחא אוה
.הדלפ לש הזמ לודגה החיתמ קזוח לעבו םיקזנ

יאת תרוצ תא עבוקה אוה .ףוגה תיינב תכרעמב שמשמ ןגלוק
תוחאתהל יארחא אוה .םינושה םהיגוס ןיב ינושה תאו ףוגה
ודעונש םישדח םד-ילכ תחימצלו םיעצפ יופירל ,ורבשנש תומצע
.ועגפנש ףוג ירוזיא יופירל איבהל

.C ןימטיו לש תולודג הכ תויומכל קוקז אירב ףוג עודמ הליג רקחמ
ןימטיו לש תחא הלוקלומ תסרהנ ןגלוקה תריצי ךילהתבש ררבתמ
.תומקרב ןגלוק תורבטצה תעב דחא (H) ןמימ םוטא דגנכ ,C
סרהנ אוה אלא ,(Catalyst) זרז קר שמשמ וניא C ןימטיו ,רמולכ
.הז ךילהתב

רוסחמו םידקפתמ םה וב רביאל םאתהב ,ןגלוק יגוס רפסמ םימייק
םייק ונממ גוסל םאתהב ,(Dysplasia) תוחתפתה ייוקיל םורגי םהב
...רוסחמ

1 גוס ןגלוק
.םד-ילכ תונפדבו םירירש ,םידיג ,רוע ,תומצעב יוצמ

2 גוס ןגלוק
.סוחסבו הרדישה דומעב םיקסידב יוצמ

3 גוס ןגלוק
.(Aorta) םיקרועה-באבו םירירשב ,(Spleen) לוחטב יוצמ

4 גוס ןגלוק
.םירירשו םימורק לש םינוש םיגוסב יוצמ

5 גוס ןגלוק
.םימורקבו םיחתופמ יתלב םיירבוע םיאתב יוצמ

6 גוס ןגלוק
.רועבו םירירשב יוצמ

לולע (Hypochondrogenesis) תוקוניתב ןגלוק רוסחמ ,המגודל
האצותכ (Respiratory distress) תיתמישנ הקוצמ םהב םורגל
תומל םורגל םיינוציק םירקמבו הזחה תיב לש היוקל תוחתפתהמ
.רצק ןמז ךות קוניתה

ןיב ,ףוגל ןגלוק תרזחהל תוטיש חותיפב םיקסוע םיבר םירקחמ
.תוחשמב וא םייח-ילעבמ לטינש ןגלוק לש תוקירז תועצמאב םא
הפה רוזיאב דחוימב ,םיטמק תקלחה :רוע ילופיטב וניה םושייה
.הפוקת ידמ שדחל שי ולא םילופיט .תורגב יעצפמ תוקלצ תמלעהו

היגרלא חתפל םילולעו ןגלוקב םילופיטל םישיגר היסולכואהמ 1/3
.הז רמוחל

,הקיחש ינפמ סוחסה לע הנגהב םיקסוע םירחא םיבר םירקחמ
.רעיש תחמצהו ףוגה תחימצ דודיע
 
הנידפצ
.C ןימטיוב רוסחמב הרוקמש הלחמ איה (Scurvy) הנידפצ
.ךכ בקע סרוקו ןגלוק רצייל לדח ףוגה וז הלחמב
(Cartilage) סוחסה לש םקזוחש ןוויכ ,דקפתל םילדח םיקרפמה
םירצונ םייכינחב ,םיעקבנ םד-ילכ :עגפנ (Tendons) םידיגה לשו
.תמ םדאה ףוסבלו תעגפנ ןוסיחה תכרעמ ,תורשונ םיינישה ,םיביכ

ןיטסלא
יארחאה .חישק ןגלוק תמועל ,שימג ןובלח אוה (Elastin) ןיטסלא
תונפד ,(Ligaments) םירתימ ומכ ,םינושה ףוגה ירביא תושימגל
ןכו ,רועו םייעמ ,תואיר ומכ ,םינוש םירביא ,(Arteries) םיקרוע
ףוגה לכ תא תוקיזחמה רוביח תומקרב שמשמ אוה .םירירש
.תחא השקמכ

(Macropolysaccharides) םידירכסילופ-ורקמו ןגלוקמ יונב ןיטסלא
ןיצילג לש דחוימב ההובג הלוכת ןהב ,ונימא תוצמוח 8 ליכמו
.תורגבה ליגל ותעגה םע ןיטסלא רצייל קיספמ ףוגה .(Glycine)