ןיראמוק
Coumarin
ןיראמוק והמ
,(לינו חירל המוד) קתקתמ חיר תלעב ,תימיכ תבוכרת איה ןיראמוק
.םינוש םיקיזמ תקחרהל וב םישמתשמה ,םיבר םיחמצב היוצמה
.ירט ,ץוצק ריצחמ לבקתמ המוד חיר
(תוילכלו דבכל) םדאל המ תדימב ליער ןיראמוקה
ליער אוה .ןוזמ ףסותכ וב שומישה רסאנ ךכ לשבו
.תודלוחל דחוימב
תיישעת ,לינו יפילחת ,תורטקמל קבטה תיישעתב שמשמ ןיראמוק
.םיילוהוכלאה תואקשמה תיישעתבו הקיטמסוקה

תורוקמ
.הדש תות
.ןומניק
.רדנוול
.שוש

.(Tonka bean) הקנוט ילופ
.(Woodruff) תינחיר תינספסח
.(Sweet clover) קותמ ןתלת
.(Apricot) שמשמ
.םינבדבוד

תויאופר תונוכת
.םילודיג דגונ.יתיירטפ יטנא.םד ללדמ

,האופרב שמשמה ,(Warfarin) ןירפרוו םד לולידל הפורתה
.(Coumarin glycoside) ןיראמוק דיסוקילג תבוכרת איה
תורצוויה תעינמל ,תופורתה תיישעת תלצנמ וז םד לוליד תנוכת
.(הפב תולטינה) תוילרוא תופורת תועצמאב ,םד ישירק

...ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע הז גוסמ תופורת תליטנל
.הייארה שוטשיט
.םדמדא/ההכ ןתש
(1) .תיגרלא הבוגת

.ןובאית ןדבוא
.הליחב
.לושליש

.המישנ רצוקו תרוחרחס ,תוחיפנ ,דוריג ,רוע תחירפ (1)

.ופלחי ולא יאוול תועפותו הפורתל ףוגה לגתסי ןמזה םע

...םה ,ולא תופורת תוליעפב םוגפל םילולעש ןוזמ תורוקמ
.(Green beans) הקורי תיעועש
.(Cauliflower) תיבורכ
.הניבג יגוס רפסמ
.םילכוא וילע תאש רחא חמצ לכ

.ילוקורב
.בורכ
.קורי הת
.דרת

תורהזא
.הליער תויהל לולע ,ךשוממ ןמז ךשמ ,הלודג תומכ תכירצ
.םדה לולידל תופורת תליטנ תעב ןיראמוק ךורצל ןיא
.םדה ילכב םד תמירז תא ריבגמ ןיראמוקה
.םיימינה םדה ילכ תולחלח/תורידח תא תיחפמ אוה
.תוקינימו ןוירהב םישנ לע רוסא ולא תופורתב שומישה
(1) .תיבה קשמ תויחמ קלחל ליער ןיראמוק

,(Dicoumarol) לוראמוקידל ןיראמוק ןיקרפמ םינוש םישבוע (1)
.םדה תשירק ךילהתל ינויחה ,K ןימטיו רצייל ףוגה תלוכיב עגופה
רבד ,לילד ךכ השענ שיפעהש קותמ ןתלת לכואה רקב לש םד
.םיינוציחו םיימינפ םימומיד וב םרוגה

.םימסרכמ דגנ לערל סיסב שמשמ ןיראמוק

תושדח
2006 רבוטקוא
ןומניק םע הפאמ ירצומ לע חוקיפ
םיליכמה ,הפאמ ירצומ תריכמ לע ינדפק חוקיפ גהנוה הינמרגב
וז תרגסמב .םהב ןיראמוקה ביכרמב ןוכיסה בקע תאז ,ןומניק
תלוכתש םיאדוומו םירצומה תא תואירבה תונוטלש םיקדוב
.יאפוריאה ןקתה יפל ,ג"קל ג"מ 2 לע הלוע הניא םהב ןיראמוקה
.ג"קל ג"מ 76.4 רועישב םיזוכיר וליג הנורחאל וכרענש תוקידב