ןיניטארק תקידב
Creatinine test
ךירעהל איה (Creatinine test) ןיניטארק תקידב לש התרטמ
.(Kidneys) תוילכה לש ןדוקפית תא
דירומ חקלנה םד תקידב יהוז .תוילכה לש ןדוקפית
תועש 6 ןב םוצ רחאל בורל תעצובמ איה .קדבנה
.תופורת תליטנ תקספהו תוחפל
.הקידבה תאצות תא תוועל תולולע תומיוסמ תופורת

,(Creatine) ןיטארק קוריפ ךילהתב יאוול רצומ אוה ןיניטארק
.םירמוחה ףוליח ךילהתב קרפתמו םירירשב בושח ביכרמ הווהמה
תסמב היולת ,ןיניטארק ונממו ןיטאירק לש תימויה רוצייה תומכ
.הנתשמ הניאו טעמכ רשא םירירשה
,תוניקת ןה רשאכ .תוילכה תועצמאב ףוגהמ שרפומ ןיניטארקה
.(mg/dl) רטיל-יצד/ג"מ 1.4 דע 0.8 :העובק ותמר תרתונ

...לע עיבצהל הלולע ןוילעה לובגהמ ההובג ןיניטארק תמר
.(Dehydration) תושבייתה
.(Diabetic nephropathy) תיתרכוס תוילכ תלחמ
.ןוירה תלער
.(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלד
.(Muscular dystrophy) םירירש ןווינ
.(Pyelonephritis) הילכה ןגאו הילכ תקלד
,(Reduced renal blood flow) תתחפומ יתיילכ םד תמירז
.(Congestive heart failure) תשדגומ בל תקיפס יא בקע    
.(Renal failure) תוילכ תקיפס יא/יתיילכ לשכ
.(Rhabdomyolysis) םירירש סרה
.(Urinary tract obstruction) ןתשה יכרדב המיסח
...םירידנ םירקמבו 
תנייפאתאמה הלחמ .(Acromegaly) הילגמורקא/תוקנע
.ףוגה ירביא לש רתי תלידגב    
.(Acute tubular necrosis) םיירלובוטה םיאתה לש ףירח קמנ

...לע עיבצהל הלולע ןותחתה לובגהמ הכומנ המר
.(Acute nephritic syndrome) הפירח תוילכ תקלד תנומסת
.(Alport syndrome) טרופלא תנומסת
.(Atheroembolic renal disease) תוילכב םדה ילכב המיסח
.(Chronic renal failure) ינורכ יתיילכ לשכ
.(Complicated UTI) תבכרומ ןתש יכרד תקלד
.(Cushing's syndrome) גנישוק תנומסת
תוילובטמ תוביסמ היצנמיד
.(Dementia Due to Metabolic Causes)    
.(Dermatomyositis) םירירשו רוע תקלד
.בלל הפורת .(Digitalis toxicity) סיטילטיגידמ תוליער
.(Ectopic Cushing's syndrome) תימחר ץוח גנישוק תנומסת
.םינורחאה היבלשב תוילכ תלחמ
תיללכ תינולק-תינוט תיווע/(Epilepsy) הליפנה תלחמ
.(Generalized tonic-clonic seizure)    
.(Goodpasture's syndrome) רטספדוג תנומסת
תיטילומה תימרוא תנומסת
.(Hemolytic-uremic syndrome - HUS)    
.(Hepatorenal syndrome) תיתיילכ-דבכ תנומסת
תגשגשמ הילכה תויעקפ תקלד
.(IgM mesangial proliferative glomerulonephritis)    
.(Interstitial nephritis) תילאיציטסרטניא תוילכ תקלד
.(Lupus nephritis) תיתבאז תוילכ תקלד
- (Malignant hypertension) ריאממ םד-ץחל רתי
.(Arteriolar nephrosclerosis) הילכב םיינטק םד-ילכ תשרט
.(Medullary cystic disease) תידשל תיטסיצ הלחמ
.Membranoproliferative GN I
.Membranoproliferative GN II
םירגובמ תרכוס/2 גוס תרכוס
.Non-insulin dependent diabetes mellitus - NIDDM    
.םירגובמ לש (Polymyositis) סיטיסוימילופ/תירירש-בר תקלד
.(Prerenal azotemia) םדב יתיילכ םדק הארוא רתי
.(Primary amyloid) ינושאר דיאולימע
ריהמ יביסרגורפ ךלהמ םע הילכהתויעקפ תקלד
.(Rapidly progressive glomerulonephritis)    
.(Secondary systemic amyloid) ינשמ יתכרעמ דיאולימע
.Thrombotic thrombocytopenic purpura
.(Wilms' tumor) סמליו לודיג