תושדח - םייתנוזת םיביס
Dietary Fiber - News
(1) זיגרה יעמה תנומסתו םיביס
םדב לורטסלוכו םירגובמל םיביס
תרכוס ילוחב ןחרזו ןדיס םיביס
(2) זיגרה יעמה תנומסתו םיביס
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיביס
(2) דשה ןטרסל ןוכיסו םיביס
םישישק ןכסמ םיביסב רוסחמ
סנארט ןמוש םוקמב םיביס
ןוסיחה תכרעמו חופתב םיביס
תירלוקסו-וידרק הלחמו םיביס
ןוסיחה תכרעמו םייחמצ םיביס
התומתו םינגדמ םיביס
בער םיתיחפמ תוצאב םיביס
רתוי תכשוממ תואירבו םיביס
ינטב ןמושו םיסיסמ םיביס
סגה יעמה ןטרסו םינגדמ םיביס
(2) תילובטמ תנומסתו םיביס
םיביסב הרישע תינוחמצ הנוזת
(3) דשה ןטרסל ןוכיסו םיביס
בער םיככשמ התשפ יערז
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיביס
ילוק יא קדייחו םיביס
םייתרכוסב בל תלחמ דגנ םיביס
בל-תלחמל ןוכיס ימרוג דגנ םיביס
תוקלד םימצמצמ םייתנוזת םיביס
תרכוס דגנ םיסיסמ יתלב םיביס
םינמש ידי-לע םיביס תכירצ
וגנמ םיליכמה הפאמ ירבד
םד-ץחלו תוקרי ןובלח םינגד יביס
םיביסה תעפשה ןונגנמ
המופמילל 3-הגמואו םיביס E 'טיו
תולחמל םג םימרוג םיביס
(1) דש ןטרסל ןוכיסו םיביס
הפקב םייתנוזת םיביס
סגה יעמה ןטרסו םייתנוזת םיביס
תרכוסל ןוכיסו םויזנגמ םיביס
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיביס
םחרה תיריר ןטרסו םיביס
תואירה דוקפיתו םיביס
E 'טיו ותגיפס םירפשמ ורקימ יביס
עבוש םירפשמ םיסיסמ םיביס
תוירטיאב הקורי הננב יביס
ןוירה תלערו םיביס ריתע טירפת
םיביסל רוקמכ סוגרפסא תלוספ
(1) תילובטמ תנומסתו םיביס

...םייתנוזת םיביס ואר

2005 יאמ
תרכוס ילוחב בל-תלחמ םיענומ םיביס
םיביס יפסותל ב"הרא הטוי Unicity International-ב םירקוח ירבדל
,2-גוס תרכוס ילוחב לורטסלוכה תומר לע הלופכ העפשה שי םייתנוזת
לש ותמר תא םילעמו LDL/ ערה לורטסלוכה תמר תא םידירומ םה
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס םיניטקמו HDL/בוטה לורטסלוכה

ליג ינב ,2-גוס תרכוס ילוח 78 ופתתשה ,םוי 90 ךשמנ רשא ,רקחמב
5 ליכהש הקשמ (החוראה ינפל) םויב םימעפ 3 ולבקש ,59 עצוממ
בושח ףסותה תליטנ ןמז יכ םיפיסומ םירקוחה .םייתנוזת םיביס םרג
.החוראהמ לורטסלוכ לש תרזוח הגיפס ןיטקמ אוהש ןוויכ

American Heart Association conference


2005 רבמצד
בל-תלחמל םינוש ןוכיס ימרוג דגנ םינוש םיביס
םישנו םירבג לש תומושר 6,000-מ רתוי ונחב תפרצ INSERM ירקוח
םיביס ללוכ ,םיביס לש םינוש םיגוס לש םהיתועפשה תא ןוחבל ידכ
.םימב םיסיסמ יתלב םיביסו םיסיסמ
,ףוגה לקשמ - הלוע םיסיסמ יתלבה םיביסה תכירצש לככ יכ אצמנ
.םינטק ןיאטסיצומוההוםידירצילגירטה ,לורטסלוכה ,םדה-ץחל
םיביס יכ אצמנ םיסיסמ יתלבל םיסיסמ םיביס תעפשה ןיב האוושהב
םירושק ואצמנ םינגדב םרוקמש םיביס תכירצו םיליעי תוחפ םיסיסמ
.רתוי םינטק ןיאטסיצומוהו םד-ץחל ,ףוג לקשמל
וניטקה תוריפמ םיביסו ןיאטסיצומוהו םד-ץחל ותיחפה תוקרימ םיביס
.םד-ץחל םגו (Waist-to-Hip Ratio) ךריל םיינתומ סחי
,ףוג לקשמל םירושק ויה םיערזו םיזוגא וא םישבוימ תוריפמ םיביס
.םיכומנ םוצב רכוס תמרו ךריל םיינתומ סחי

American Journal of Clinical Nutrition


2006 לירפא
תוקלד םימצמצמ םייתנוזת םיביס
רושקה CRP-ה תמר תא תיתועמשמ ןיטקהל יושע םיביס ריתע טירפת
University of Massachusetts-ב רקחמ .בל-תלחמו תרכוס ,תקלדל
עצוממ ליג ינב שיא 500-מ הלעמל ופתתשה וב ,הנש ךשמנש ב"הרא
םינמושה ,םינובלחה ,תומימחפה לש הכירצה תומר תא םהב קדב ,48
.םיביסהו
,םיביס לש תולודג תויומכ םיכרוצה םישנאב ,CRP-ה תמרש ררבתה
םיביס תכירצ .ונממ טעמ םיכרוצה ולאב המרה תמועל 63%-ב הנטק
םיביסו 68%-ב CRP-ה תמר םוצמצל הרושק האצמנ םיסיסמ יתלב
ןיטקמ םיביסב רישע טירפתש איה םירקוחה תנקסמ .42%-ב םיסיסמ
.תרכוסלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס


2006 לירפא
תרכוס ינפמ םיניגמ םיסיסמ יתלב םיביס
...םירקוח


2006 ינוי
םינמש ידי-לע םיביס תכירצבש תלעותה
הכירצה ילגרה ןיב הוושיה ב"הרא University of Texas-ב רקחמ
ר"מ/ג"ק 33.7 תב תעצוממ ףוג תסמ סקניא םע םינמש םישנא 52 לש
.ילמרונ לקשמ ילעב שיא 52 תב הצובקל םינש 39.7 עצוממ ליג ינב
ןובלח רתוי 0.9% ,ןמוש רתוי 5% הכרצ םינמשה תצובק יכ ררבתה
רתוי םרג 3-כ וכרצ ילמרונה לקשמה ילעבו תומימחפ תוחפ 7.1%-ו
תכירצ תומכמ תוחפ הברה וכרצ תוצובקה 2 ךא ,םינמשהמ םיביס
.םויב תצלמומה םיביסה
תוקריה תכירצ ךא ,ץלמומהמ ירפ תונמ תוחפ הברה וכרצ םינמשה
.המוד התייה תוצובקה יתשב

Journal of the American Dietetic Association


2006 ינוי
םיביס תכירצ םירפשמ וגנממ הפאמ ירבד
איה ,םיסיסמ יתלבו םיסיסמ םייתנוזת םיביסב הרישע וגנמ תיצמת
תלעב איה ןכו םילונפילופב הרישע ,תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת תלעב
םשל ,הפאמ ירצומב שמשל ךכיפל המיאתמו ךומנ ימקילג סקדניא
.םיביסה תכירצ רופיש
Centro de Desarrollo de Productos Bioticos del IPN ירקוח
.רסוב וגנמ ירפמ תיצמתה תא וניכה וקיסקמ

Food Science and Technology LWT


2006 ילוי
םד-ץחל רתי דגנ תוקרי ןובלחו םינגד יביס
ןוכיס ןיטקהל היושע תוקרימ םינובלחו םינגד יביס לש הלודג הכירצ
.50%-ב םד-ץחל רתיל
,רקחמה יכרוצל וסייג דרפס הנולפמפ University of Navarra ירקוח
,םינולאש לע ונע רשא הטיסרבינוא ירגוב 5,880 ,םישדוח 28 ךשמנש
.ןוזמ יטירפ 136 וטרופ םהב
.םד-ץחל רתיב םיפתתשמהמ 180 ולח רקחמה תפוקת םות דע
רתיל ןוכיס ךכב וניטקה םיביס לש הלודג תומכ וכרצש ולאש ררבתה
ןיב רשק אצמנ אל .טעמ םהמ וכרצש ולא תמועל 50%-ב םד-ץחל
.םד-ץחל רתיו יחהמ ןובלח תכירצ

Archives of Medical Research


2006 טסוגוא
םיביסה תעפשה ןונגנמ חנעופ
ירבד תכירצ דציכ וליג ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח
.תורידס תואיצילו לוכיעל תעייסמ ההובג םיביס תלוכת ילעב ןוזמ
הקיזמ טעמ העפשה שי םיביס ריתע ןוזמלש ררבתה םירקוחה ירבדל
ריר תשרפהל םרוג רשא רבד ,םייעמה תא םינפדמה םיאתה לע
.םייעמב ןוזמה תעונת תא זרזמו ןמשמ רשא

Medical College of Georgia


2006 רבמצד
המופמילל ןוכיס םיתיחפמ 3-הגמואו םיביס ,E ןימטיו
...רקחמ


2007 ראוני
תולחמל םג םימרוג םייתנוזת םיביס
תומיסחמ לובסל םילולע ידמ תולודג םיביס תויומכ םיכרוצה םישנא
.םילושלישמו לוכיעה תכרעמב םיזגמ וא
ןיב יוצמה םותסשה תלועפב םוגפלו םיזגב אלמתהל לולע סגה יעמה
תואיכ רגסיהל אלש ול םורגל לולע רשא רבד ,סגה יעמל קדה יעמה
םיקדייח ופקתי םש ,קדה יעמל הרזח סגה יעמהמ המירזל םורגלו
.תקלדל ומרגיו תבורעתה תא
,תרכוסב םייתסהל לולע ,םירטסוא םירקוח לש םהירבדל ,תאז לכ
.ןואכידבו לקשמ רתיב


2007 ראוני
(1) דש ןטרסל ןוכיסו ןכיסו םיביס
...םישנ


2007 ראורבפ
הפקב םייתנוזת םיביס
...ירקוח


2007 לירפא
סגה יעמה ןטרסו םייתנוזת םיביס
...ירבדל


2007 יאמ
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םויזנגמו םיביס
...הכירצ


2007 רבמבונ
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיביס
...יפל


2007 רבמצד
םחרה תיריר ןטרס ינפמ םיניגמ םיביס
תפסות לכ יכ וליג ב"הרא יסר'ג וינ The Cancer Institute-מ םירקוח
תולחל ןוכיס הניטקמ תוירולק 100 תכירצל םייתנוזת םיביס םרג 5 תב
וססיב םירקוחה .18%-ב (Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסב
.םימדוק םירקחמ 8 ינותנ לע םהיאצממ תא

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
תואירה דוקפית תא םירפשמ םייתנוזת םיביס
םתכירצ תלדגהa וליג ב"הראUniversity of North Carolina ירקוח
ןתואירב תא רפשל היושע תוריפמו םינגדמ ןה םייתנוזת םיביס לש
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמל ןוכיס ןיטקהלו (Lungs) תואירה לש
ידי-לע קדבנ תואירה דוקפית .םישנו םירבג 11,897 ופתתשה רקחמב
.(Forced Expiratory Volume) חוכב ףשננה ריואה חפנ תדידמ
רתוי בוט היה םייתנוזתה םיביסה ברימ תא וכרצש ולא לש םהיעוציב
.תירעזמה תומכה תא וכרצש ולא תמועל רטיל-ילימ 60.2-ב

American Journal of Epidemiology


2008 סרמ
E ןימטיו תגיפס םירפשמ ורקימ יביס
ךרענ רשא ,ןאווייט National Chung Hsing University-ב יוסינ
רשקתהל םילגוסמ םירעזוממ םיסיסמ יתלב םיביס יכ הליג תודלוחב
.הרשע יפ טעמכב ותגיפס תא רפשלו E ןימטיו םע
(Starfruit) הלובמרקה ירפב םרוקמש םיביסב ושמתשה םירקוחה
רפשל היושע הלבקתהש תבוכרתהמ םימרג רפסמ תליטנ םהירבדלו
וב שומישה סחי .יטיאה ורורחיש ידכ ךות ,E ןימטיו לש ותגיפס תא
.םיביס םרג 1-ל E ןימטיו ג"מ 10.7 היה םירקוחה ושמתשה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 לירפא
עבוש םירפשמ םיסיסמ םייתנוזת םיביס
...םיפסות


2008 ינוי
תוירטיא תנוזת םירפשמ הקורי הננב יביס
,םילכאמב םיביסה תלוכת תא רפשל יושע הקורי הננב ירפמ ןלימע
.הריהמ הנכהל תוירטיא ומכ
Centro de Desarrollo de Productos Bioticos del IPN ירקוח
ןלימעו (Durum) םורוד תטיח חמקמ ונכוהש תוירטיאש וליג וקיסקמ
.ליגרהמ םיביס לש הלופכ תומכ םיליכמ הקורי הננבמ
תלוכתל תודוה ,תלבגומ תולכעתה וארה ולא תוירטיא םהירבדל
.ןהלש ןותמה ימקילגה סקדניאהו ,תיסחי ההובגה ,דימעה ןלימעה

Cereal Chemistry


2008 ילוי
ןוירה תלערל ןוכיס ןיטקמ םיביס ריתע טירפת
טירפת יכ ואצמ ב"הרא לטאיס Swedish Medical Centre ירקוח
תוקלל ןוכיס ןיטקמ ,םיביס יריתע םילכאמב םרוקמש ,םיביסב רישע
.םישנ 1,538 ופתתשה רקחמב .ןוירה תלערב
ללוכ ,םיאלמ םינגדמ םילכאמ לוכאל ןוירהב םישנ לע םירקוחה ירבדל
רתוי םיליכמ ולאש ןוויכ ,רקוב ינגדו םוח זרוא ,תוטספ ,תוטיפ ,םחל
.קקוזמ לימעמו ןבל חמקמ םילכאמ רשאמ םיביס

American Journal of Hypertension


2008 טסוגוא
םיביסל רוקמכ סוגרפסא תלוספ
סוגרפסאה ךותיח רחאל רתונה קלחה יכ ואצמ םידרפס םירקוח
.םייתנוזת םיביסל רוקמ שמשל יושע ,קווישל ותנכה תעב
90 ךשמב םימב דחא קלח :סוגרפסאה תיראש תא וצימ םירקוחה
ןכמ רחאל .לונתמ 96%-ב רחאה קלחהה תאו 'צ תולעמ 60-ב תוקד
'צ תולעמ 60-ב וא השבי האפקהב תויצמתה תא םירקוחה ושביי
םהינשו ןטק היה ולבקתהש תוקבאה 2 ןיב לדבה .תועש 16 ךשמב
.הבוט תיביס תוכיאב ויה

Food Chemistry


2008 טסוגוא
תילובטמ תנומסת ינפמ םיניגמ םישרקומ םיביס
םינמש םישנאש ואצמ הינטירב University of Sheffield-ב םירקוח
תא םימקשמ דאמ שרקוהש (Alginate) טניגלא הקשמ םיכרוצה
.תויתואירב תומרל םדב רכוסה תמר תאו לורטסלוכה תמר
,םדא-ינבב לודג יוסינב םג םמצע לע ורזחי הז ןטק רקחמ יאצממ םא
.תילובטמ תנומסתב לופיטל יתואירב ביכרמכ שמשל הז הקשמ יושע
לפטמ ,(Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת םקשמ הז הקשמ
(Hypercholesterolemia) םדב לורטסלוכ רתיב ,2-גוס תרכוסב
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקמ אוה ולא לכמ האצותכו
ףוג תסמ סקדניאו 26.9 עצוממ ליג ינב םירבג 14 ופתתשה רקחמב
.ר"מ\ג"ק 23.9

Nutrition Research


2008 רבמבונ
(1) זיגרה יעמה תנומסתב לופיטל םיביס
,םיביס הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח לש םהירבדל
הלחמב לופיטל םיליעי םלוכ ,תיווע תודגונ תופורתו הטנמ ןמש
.םינושה הינימסת לע IBS/זיגרה יעמה תנומסת
םהב) םימדוק םירקחמ 12 ינותנ לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.(שיא 1,778 ופתתשה םהב) םייוסינ 22-ו (םילפוטמ 591 ופתתשה
םשרמ אלל גישהל ןתינ םלוכ תאו םיליעי םיביכרמה 3 םירקוחה ירבדל
םהמ דחא לכ רשאכ ,ןלהל ןייוצש רדסב אוה םהב שומישה .אפורמ
.הלקהה תרטמ תא גישה אל ומדוקש רחאל אב ורות

BMJ


2009 סרמ
םדב לורטסלוכ רתי אלל/םע םירגובמל םיביס
םילבוס רשא םירגובמל ליעוהל היושע העובק םיסיסמ םיביס תכירצ
ירקוחד אבילא תאז ,םדב לורטסלוכ רתימ םילבוס םניאש ולאל םגו
.ב"הרא University of Connecticut School of Pharmacy
הרועשב (Beta-Glucan)ןקולג-אטבה לש ותעפשה תא ונחב םירקוחה
םדב םידירצילגירטה לעו HDL-ה ,LDL-ה לע ,לורטסלוכה ךס לע
.הרועשה יבגל םעפ יא ושענש םירקחמה לכ תריקס ךות
,ללוכה לורטסלוכה תמר תא תיתועמשמ הדירומ הרועשה יכ הצמנ
התייה אל הרועשל תאז םע .םידירצילגירטה תמר תאו LDL-ה תא
.HDL-ה לורטסלוכ לע העפשה לכ טעמכ
.ןטבב תוחונ-יאו םיזג וללכש יאוול תועפות ויה הרועשב שומישל

Annals of Family Medicine


2009 ינוי
תרכוס ילוחב ןחרזו ןדיס ןזאמ לע םיביס תעפשה
ןדיסה ןזאמ לע הנטק העפשה תויהל הלולע םיביס תריתע הנוזתל
תרכוס ילוחל םיצילממ רשאכ .2-גוס תרכוס ילוח םילפוטמב ןחרזהו
תאו תימקילגה הבוגתה תא רפשל ידכ ,םיביס ריתע טירפתל רובעל
םיקפסמה תורוקמב שמתשהל םהל ריכזהל שי ,םדב םינמושה תמר
,ןדיס יפסות םג לוטיל םהילע היהי תרחא ,ןדיסו םיסיסמ םיביס
Uni. of Texas Southwestern Med. Center ירקוח ירבדל תאז
תועובש 6 ךשמב ולביק רשא 2-גוס תרכוס ילוח 13 ופתתשה רקחמב
.םיביס תנותמ הנוזת םיפסונ תועובש 6-ו םיביס תריתע הנוזת

Diabetes Care


2009 טסוגוא
(2) זיגרה יעמה תנומסתב לופיטל םיביס
יכ ואצמ דנלוה University Medical Center Utrecht-ב םירקוח
םיוולנה םינימסתה תא רפשל היושע הנוזתל םיסיסמ םיביס תפסוה
רימחהל םילולע םיסיסמ יתלב םיביס ךא ,IBS/זיגרה יעמה תנומסתל
,רקחמב ופתתשהש םילפוטמה ברקב ,םינימסתה תרמוח .םתוא
.תודוקנ 90-ב הדרי םויליזפ יפסות ולבק רשא
65 דע 18 ינב םילפוטמ 275 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
הלבק הינשה ,םויליזפ םרג 10 הלבק תחאה :תוצובק 3-ל וקלוחש
.זרוא חמק םרג 10 הלבק תרוקיבה תצובקו (Bran) ןיבוס םרג 10
תודוקנ 49-ב םינימסתה תרמוח התחפ תונורחאה תוצובקה יתשב
.המאתהב תודוקנ 58-בו

British Medical Journal


2009 טסוגוא
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םייתנוזת םיביס
ושקיב הינטירב ןודנול University College Medical School ירקוח
תעפשה יבגל תודגונמ תואצות ולבקתה םינוש םירקחמב עודמ ררבל
תושיגר ,(CRP םהב) תקלד ינמס לע םייתנוזת םיביס לש םתכירצ
.תרכוס ילוחב דבכה דוקפיתו ןילוסניאל
,םייתרכס םניאש םישנא 3,428 ופתתשה ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמב
רקחמה ןמזב .רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא ,79 דע 60 ינב
.2-גוס תרכוס לש םישדח םירקמ 162 ונחבוא
טועימ .תרכוסל ןוכיסל םיביס תכירצ ןיב ךופה סחי וליג םירקוחה
אצמנ ,ומצע ינפב םהמ דחא-לכ ,תוקריו תוריפמ םיביסו םינגד תכירצ
.הלחמל ןוכיסה תא ריבגמ

Diabetes Care


2009 רבמטפס
(2) דשה ןטרסל ןוכיסו םיביס
שמתשה רשא ,ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute-ב רקחמ
םישנ לש םירקמ 185,598 וכותמ חתינ ,םדוק לודג רקחממ םינותנב
םיביסה תכירצ תא םג ןחבו (רבעמה ליג רחאל) 62 עצוממ ליג תונב
םישנהמ 5,461 וקל וז הפוקתב .םינש עבש ךשמב ,ןהלש םייתנוזתה
ןוכיסה תא הניטקה םיביס לש ההובג הכירצ יכ ררבתה .דשה ןטרסב
.34%-ב דשה ןטרסל

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
תרכוסב םישישק ןכסמ םיביסב רוסחמ
םיביס לש תקפסמ תומכ םיכרוצ םניא רשא 60 ליג לעמ ינב םירבג
לש םהירבדל .2-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיס ךכב םילידגמו םייתנוזת
םיביסה לש םרוקמ הינטירב University of Glasgow-ב םירקוחה
רקחמב .בושח וניא ,תרכוסל ןוכיס רומאכ םיניטקמה ,םייתנוזתה
תעב תרכוסמ ולבס אל רשא 79 דע 60 ינב םירבג 3,428 ופתשה
.םהמ 162 ולח וכלהמבו םינש 7 ךשמנ רשא ,רקחמה תליחת
הלידגמ םויב דבלב םייתנוזת םיביס םרג 20 תב הכירצ יכ אצמנ
.1.47 יפ תרכוסל ןוכיס

Diabetes Care


2009 רבוטקוא
םיפיטחב סנארט ןמוש םוקמב םייתנוזת םיביס
ףילחהל לוכי ןילוניא יכ וליג ליזרב Sao Paolo University-ב םירקוח
םיפיטח לש תולומרופב (Trans-Fatty Acids) סנרט ןמוש תוצמוח
דרי ימקילגה סקדניאה .יתואירב רצומל ךכב םתוא ךופהלו (Snacks)
.25%-ב אוה םג

Technology & International Journal of Food Science


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ חופתב םיביס
םיסיסמ םיביסל יכ ואצמ ב"הרא University of Illinois-ב םירקוח
תא םצמצל יושע ץעה-חופתב ןיטקפה יכו תויתקלד-יטנא תונוכת שי
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו רתי תנמשהל הרושקה תקלדה

Brain, Behavior, and Immunity


2010 ילוי
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס םיניטקמ םייתנוזת םיביס
ןיטקהל היושע םיסיסמ יתלבו םיסיסמ םיביס לש םתכירצ תלדגה
,ינפיה םעה ינב ברקב ,תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל ןוכיס
35,611-ו םירבג 23,119 ופתתשה ,הנש 14 ךשמנש ,רקחמב .18%-ב
.בל-תלחמ וא ץבש לש הירוטסיה אלל 79 דע 40 ינב םישנ
ברימ תא וכרצש םירבגה ברקב ,דרי בל-תלחממ התומתל ןוכיסה
.45%-ב םישנה ברקבו 58%-ב ,םיסיסמה םיביסה תומכ
.המוד העפשה האצמנ אל תוקרימ םיסיסמ םיביס תכירצל

The Journal of Nutrition


2011 ראוני
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ םייחמצ םיביס
,שיא 12 ופתתשה וב ,הינטירב ןודנול St George's Uni.-ב רקחמ
רוקממ (Polysaccharides) םידירכסילופ םיליכמה ןוזמ יפסותש הליג
םהש ךכ ידי-לע ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא רפשל םייושע יחמצ
םורס ינובלחב (Glycosylation) היצליסנוקילגה תא םינשמ
םייונישל רושקש םיאתב בושח ימיזנא ךילהתב רבודמ .םימיוסמ
.תינוסיחה הבוגתב

תובכרומ תומימחפ םה (Polysaccharides) םידירכסילופ
.םידירכסונומ לש (תרשרשל המודב ומצע לע רזוחה) ירמילופ הנבמ
לש תיסיסבה הרוצה םניה (Monosaccharides) םידירכסונומ
זוטקורפ ,(Glucose) זוקולג םהב ,םירכוס לש ונייהד ,תומימחפ
םירכוס-וד לש דוסיה ינבא םה .(Galactose) זוטקלגו (Fructose)
ומכ ,םידירכסילופו (Sucrose) זורכוס ומכ ,(Disaccharides)
.ןלימעו (Cellulose) זולולצ

European Journal of Clinical Nutrition


2011 ראורבפ
תונוש תולחממ התומת םיענומ םינגדמ םייתנוזת םיביס
םיביסש אצמ ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute-ב רקחמ
התומתל ןוכיס םיניטקמ (םירחא תורוקממ אלו) םינגדמ םייתנוזת
תוימוהיז תולחמ ,תוירלוקסו-וידרק תולחממ (םירבגו םישנב ןה)
.(Respiratory D.) המישנה יכרדב תולחמו (Infectious Diseases)
דע 34-ב םישנבו םיזוחא 56 דע 24-ב התומתל ןוכיסה ןטק םירבגב
.םיזוחא 59
הניטקמ םינגדמ םייתנוזתה םיביסה תכירצ יכ םג ואצמ םירקוחה
.ןטרס תלחממ התומת ןוכיס (םישנב אלו) םירבגב

JAMA


2011 לירפא
בער םיתיחפמ תוצאב םייתנוזת םיביס
דנלוה Unilever's Research and Development-ב ךרענש רקחמ
תני'גלא םיה-תצאמ הקשמל םייתנוזת םיביס תפסוה יכ הליג
(A meal-replacement drink) החוראל ףילחת הווהמ (Alginate)
.30%-ב בערה תשוחת תא ןיטקהל הייושע
דע ,בערה תתחפה ןמז ךראתה ,לדג הקשמב תוצאה זוכירש לככ
הקשמ לש הפה תשוחת רופיש לע םידבוע םירקוחה .תועש 5-ל בורק
רשא םירחא ןוזמ יפילחתל הז רמוח הרבחה הפיסוה םייתניב .הז
.קושב םייוצמ

Obesity


2011 ינוי
רתוי תכשוממ תואירבל םייתנוזת םיביס
תכירצ יכ םיחוודמ ב"הרא US National Cancer Institute ירקוח
-וידרק תולחממ התומתל תחפומ ןוכיסל הרושק םייתנוזת םיביס
.המישנה יכרדב תולחמו תוימוהיז תולחמ ,תוירלוקסו
םויב םרג 30-כ ,רתויב ההובגה םייתנוזתה םיביסה תכירצ יכ אצמנ
תולחממ התומתל ןוכיסה םוצמיצל הרושק ,םישנל םרג 25-ו םירבגל
.60% דע רועישב ולא
םיביס לש םתעפשה הניה דחוימב הלודג יכ םינייצמ םירקוחה
ופתתשה ,םינש 9 ךשמנש ,רקחמב .(Grains) םינגדמ םייתנוזת
.םישנ 168,999-ו םירבג 219,123

Archives of Internal Medicine


2011 ינוי
ינטב ןמוש םיתיחפמ םיסיסמ םיביס
יכ אצמ ב"הרא Wake Forest Baptist Medical Centre-ב רקחמ
תא ןיטקמ ,םוי ידמ ,םיסיסמ םיביס לש םתכירצב םרג 10 ןב לודיג לכ
3.7%-ב (Deep Belly Visceral Fat) קומעה ינטבה ןמושה תומכ
.םינש 5 ךשמב
התיחפה הנותמ תינפוג תוליעפ לש התלדגה יכ םג םיחוודמ םירקוחה
.7.4%-ב הפוקת התוא ךשמב קומעה ינטבה ןמושה תריבצ בצק תא
יבגל ואטבתה אלו קומעה ינטבה ןמושה יבגל קר םיעגונ םיאצממה
.(Subcutaneous Fat) ירוע-תתה ןמושה

Obesity


2011 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס תענומ םיאלמ םינגדמ םיביסב הרישע הנוזת
תומכ םיכרוצה םישנא יכ האצמ םימדוק םירקחמ לש תבחרנ הריקס
תחפומ ןוכיסב םינותנ םיאלמ םינגדמ םייתנוזת םיביס לש הלודג
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל
םהיתואצות תא וחתינ הינטירב Imperial College London ירקוח
10 לכ יכ ררבתה .שיא ןוילמ ינשל בורקל וסחייתהש םירקחמ 25 לש
ןטרסל ןוכיסה תא םיניטקמ םויב םיכרוצ םתוא םייתנוזת םיביס םרג
.רתויב הכומנה הכירצל האוושהב ,םיזוחא הרשעב סגה יעמה
העפשה התייה אל תוקרימו תוריפמ םיביסל יכ םיפיסומ םירקוחה
לעוש תלוביש ,רקוב ינגד םימחלב םייתנוזת םיביס לש וזל המוד
.םוח/אלמ זרואו

BMJ


2011 רבמבונ
תילובטמ תנומסתל ןמוש תוחפ אלו םיביס רתוי
הרישע הנוזת יכ אצמ ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
תנטקהל הרושק ,לורטסלוכב וא יוור ןמושב הלד חרכהב אלו ,םיביסב
.הרשעה ליג ינב םירענב 2-גוס תרכוסלו בל-תלחמל ןוכיסה
12 ינב םירענ 2,100-מ רתויל םיסחייתמה םינותנב ושמתשה םירקוחה
.םדוק לודג רקחמב ופסאנ רשא ,םתושרל ודמעוהש 19 דע

Journal of the American Dietetic Association


2012 ראוני
רתוי בוט ירולפ-ורקימ ליפורפו םיביסב הרישע תינוחמצ הנוזת
-ורקימ תחתפמ (Vegan) תינועבט וא (Vegetarian) תינוחמצ הנוזת
לש רתוי תוכומנ תוילאיצנטופ תומר תלעב ,םייעמב הנוש הרולפ
.(E. coli) ילוק יא ומכ (הלחמ ימרוג) םיינגוטפ םיקדייח
144 ופתתשה ,הינמרג ןגניביט University Hospital-ב ,רקחמב
םיקדבנה לש האוצה יכ ואצמ םירקוחה .םינועבט 105-ו םינוחמצ
םיקדייח לש םתוחתפתה תא ןכל הרשפיא אלו תיצמוח תוחפ התייה
איה יחהמ ןובלח תכירצ יכ םיריבסמ םירקוחה .ולא הלחמ ימרוג
.םייעמה תלוכת תויצמוחב הילעל םימרוגה דחא

European Journal of Clinical Nutrition


2012 ראוני
(3) דשה ןטרסל ןוכיס םיביס
Imperial College ירקוח וכרע רשא םימדוק םיבר םירקחמ לש חותינ
אל ךא ,םיסיסמ םייתנוזת םיביס לש תרבגומ הכירצ יכ הליג הינטירב
.דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע ,םירחא םיביס יגוס
םרג 10-ב םיסיסמ םיביס לש תימויה הכירצה תלדגה םירקוחה ירבדל
םיסיסמ יתלב םיביס תכירצל .26%-ב דשה ןטרסל ןוכיסה תא הניטקמ
ולא ברקב האצמנ רתויב הלודגה העפשהה .המוד העפשה התייה אל
.םויב םרג 25 וכרצש

Annals of Oncology


2012 ראורבפ
ךשוממ ןמזל בער םיככשמ התשפ יערז
,התשפ יביסלש םיחוודמ קרמנד University of Copenhagen ירקוח
בער תאכדמ העפשה שי ,החורא ינפל הקשמ וא תילבטכ םיכרצנה
םיאכדמ התשפה יערזב םיביסה .(Hunger-Suppressing Effect)
יביס ג"מ 2.5-ב יד .לקשמ תדרוהב םיעייסמו תוחוראה ןיב ןובאית
.ןובאיתה לע עיפשהל ידכ התשפ
אצמנ .שיא 44 לכה-ךסב ופתתשה םהב םירקחמ 2 וכרע םירקוחה
.30%-כב עבושה תא םילידגמ התשפה יביס יכ םהב

Appetite


2013 סרמ
ץבשל ןוכיס הניטקמ םיביסב הרישע הנוזת
8 לש םהיתואצות תא ונחב הינטירב University of Leeds ירקוח
עוריאל ןוכיסהו םיביס תכירצ ןיב רשקה קדבנ םהב םימדוק םירקחמ
לש תימויה הכירצב םרג 7 תב הלדגה לכ יכ ררבתה .ןושאר ץבש
.7%-ב ץבש לש ןושאר עוריאל ןוכיסה תא הניטקה םייתנוזת םיביס

Stroke


2013 יאמ
ילוק יאל ןוכיס הלידגמ םיביסב הרישע הנוזת
םייוצמ םיביסב הרישע הנוזת םיכרוצ רשא םישנא יכ אצמ רקחמ
םוהיזל םורגל לולעש (E. coli) ילוק יא קדייחב תוקלל ןוכיס רתיב
.השק הלחמלו
ואצמ Uniformed Services Uni. of the Health Sciences ירקוח
תוהובג תומר וחתיפ םיביס לש הלודג תומכב וטעלוהש םירבכע יכ
רשפאמה טילובטמ ,(Intestinal Butyrate) םייעמ טאריטוב לש דאמ
.ילוק יא יקדייח לש םתוחתפתה תא

The Proceedings of the National Academy of Sciences