םייתנוזת םיביס
Dietary Fibers
תויוצמ רשא דאמ תובכרומ תומימחפ השעמל םה םייתנוזת םיביס
.םלכעל תלגוסמ הניא לוכיעה תכרעמו םיחמצב
םניא םהו יתנוזת ךרע םהל ןיא ,תוירולק לכ םיליכמ םניא םה
.יהשלכ היגרנא םיקפסמ

...תוצובק 2-ל םיקלחנ םייחמצ םיביס
םייושע רשא (Water Soluble Fiber) םימב םיסיסמ םיביס .1
םייאת םירמוחו םייחמצ םיריר ,(Gums) םיימוג םירמוח ,ןיטקפמ  
.(Hemi-celluloses) הצחמל  
(Insoluble Fber) םימב םיסיסמ םניאש םיביס .2
.הצחמל םייאת םירמוחו (Cellulose) תיאת ,ןנגילמ  

.(םייעמהו הביקה) לוכיעה תכרעמ לע םתלועפב םיביסה תובישח
םינוש תונורתיו תונוש תיגולויזיפ תועפשה םינוש םיביס יגוסל
.תואירבה יבגל
 
םיסיסמ םיביס
.םייעמב ןוזמה רבעמו הביקה ןוקיר תא םיבכעמ םיסיסמ םיביס
םדב הזוקולגה רכוס תעפוה תא םיבכעמ ולא םייגימצ םיביס
םה .םדהמ םהילא ותחיפס ידי-לע וב לורטסלוכה תא םיתיחפמו
.ףוגבמ שדחמ םתגיפס תא םיענומו הרמ ץימ יפדוע םג םיחפוס

הרמ ץימ רתויש ןוויכו הרמ ץימ לורטסלוכהמ רציימ דבכה
םוקמב ,וב שמתשי אוה ,ףוגהמ אצומו םיביסב גפסנ םייעמהמ  
.לורטסלוכה תומכ תנטקהל ךכב םורתיו רסחה הרמה ץימב  

הנמשה ךכב םיניטקמו םינמוש םג םירשוק םיסיסמ םיביס
םינלער תגיפס תנטקה םג ושורפ םינמוש תגיפסב הנטקה .םהמ  
,סגה יעמה ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקמה רבד ,סיסמ ןמושב  
.תינומרע ןטרסבו דש ןטרסב  

ןיניקוטסיצלוק ןומרוהה לש ותשרפה תא םיריבגמ ולא םיביס
.עבוש לע חומל תתואמ רשא (Cholecystokinin)  

תועצמאב (הסיסת ךות) תוריהמב םיקרפתמ םיסיסמ םיביס
.הכר הביקל םימרוג םניאו סגה יעמב םייוצמה םיקדייח  
דע הליכמ רשא) לעושה תלוביש םה תאז הניחבמ ןפוד יאצוי  
(Beta-glucan) ןקולג-התב תרוצב םיסיסמ םיביס 50%  
.םויליזפה יערז תופילקו  

םיסיסמ םיביסל םיירקיע תורוקמ
.(Dried peas) תשבוימ הנופא
.תוינטק
.לעוש תלוביש
.(Beans) תיעועש

טעמכ תאז ,לעוש תלוביש טירפתל ףיסוהל ןתינ םירקמה תיברמב
לוכיעה תכרעמ תוחפנתהב תואטבתמה) יאוול תועפות לכ אלל
.(םיזג בקע

םיסיסמ םיביס םרג 0.75 תוחפל ליכהל לעושה תלוביש ירצומ לע
יוור-ןמוש ,ןמוש תלוכת ילעב תויהלו הנמ לכל ןאקולג אטב גוסמ
.םיכומנ לורטסלוכו

.לעוש תלוביש חמק םרג 60-ל ךרע יווש ןאקולג אטב םרג 3

שי ,ןטבב םיזג עונמל ידכ .תיעועש ךורצל םג ןתינ הרטמ התואל
.הכירצה תא הגרדהב לידגהלו טעמ ךורצל

םיזגה תתחפהל םיפיט
.שומישה ינפל בטיה ףוטשל שי תרמושמ תיעועש
םימב התורשהלו ךישמהל ךכ-רחאו לשבל שי השבי תיעועש
.םיירט םימב לשבלו םילזונה תא ךופשל ףוסבלו תועש 4 ךשמב

תכירצ איה טירפתל םיביס תפסוהל הטושפ ךרד
םיסגא םיקסרפא ,תונירטקנ ,ץע-יחופת ומכ ,תוריפ
!םתפילק לע - םיפיזשו
 
םיסיסמ יתלב םיביס
תא םילידגמו םייעמב ןוזמה רבעמ תא םיזרזמ םיסיסמ יתלב םיביס
.הכוכירל םיעייסמו האוצה לקשמ
.לורטסלוכה לע העפשה ןיא םיסיסמ יתלב םיביסל

תנטקהו םינלער םע רתוי רצק עגמ ועמשמ האוצה תאיצי זוריז
.וכרואל תוקלדו סגה יעמה תולחמב תוקלל ןוכיסה
םירוחטב תוקלל ןוכיסה ןטק רתוי תולקה תואיציל תודוה
.ףיעסה תלחמבו (האיציה ןמזב ץמאמ בקע)

םיסיסמ יתלב םיביסל םיירקיע תורוקמ
.(Wheat bran) הטיח ןיבוס.תוקרי
.םיאלמ םינגד

םניאש םיביס רתוי םיליכמ םיביס םיליכמה ןוזמה יגוס לכ טעמכ
.םיסיסמ םיביס רשאמ םיסיסמ

םיביסה יגוס 2 תא םיליכמה ןוזמ ירצומ
.הרועש.תוריפ
.תוקרי

תצלמומ תימוי הכירצ
35 דע 25 הניה םייתנוזת םיביס לש תצלמומה תימויה הכירצה
הכירצב דומעל ידכ .(תוירולק 1,000תכירצ לכל םרג 13 דע 10) םרג
ירצומ תוללוכה תוחוראב ,תוקרי ירצומ ןווגימ םוי ידמ לוכאל שי וז
.תוינטק עובשב םיימעפ דע םעפ תוחפלו האלמ הטיח
.דבועמ ןוזמ תכירצב טיעמהל שי

('ג) םייתנוזת םיביס
תומכ
ירפה
3
1
ותפילקב ץע-חופת
1.8
1
הננב
3.6
1
זופת
1.4
קסרפא
4.3
1
סגא
1.9
'חי 3
םיפיזש
1.1
'חי 2
םיקומיצ
2.9
לפס 3/4
הדש-תות
(םרג) םייתנוזת םיביס
תומכ
קריה
9.7
לפס 1/2
היופא תיעועש
2.0
לפס1/2
לשובמ ילוקורב
0.8
1/2
יח בורכ
2.3
לפס 1
יח ,רזג
1.5
1/2
סרית
1
2.3
ףלוקמ יופא א"ופת
4.1
1
ותפילקב יופא א"ופת
(םרג) םייתנוזת םיביס
תומכ
ןגדה
9.1
ןיבוס יתיתפ
2.0
לפס 1/2
לעוש תלוביש חמק
2.0
הסורפ 1
האלמ הטיח םחל

טירפתב םיינוזת םיביסב רסוחמל הרהזא ינמיס 4
...טירפתל םיביס ףיסוהל וסנ םיאבה םירקמה לכב
.השביו השק האוצהו תואיצי טעמ .תוריצע .1
.לקשמב היילע .2
.(םיירכוסב) םדב רכוסה תמרב תודונת .3
.תושישתו תוליחב .4

םיביסב ןוזמ תרשעהל םיפיט
.םיחוניקו םיפיטחכ םייח תוריפו תוקריב ושמתשה
.ירשפא רבדה רשאכ ,תוקריהו תוריפה תפילק תא ולכא
,םילישבתלו םיטלסל םידעוימה ,תוקריו תוריפ וכתח
.םתוא ררגל םוקמב ,תונטק תוסיפל  
.םינגד םחלו אלמ זרוא ירצומ וכרצ
.אלמ חמקב ליגרה חמקהמ קלח ופילחה
ןיבוס/חמק ,תויגועו תוגוע תנכה תעב ,הלילבל ופיסוה
.לעוש תלוביש  . תודילג לע לעוש תלוביש ןיבוס/חמק ורזפ

...תושדח - םייתנוזת םיביס ואר