Dogs םיבלכ
.ושפנ ףוריח ךות ךרוצה תעשב וילע ןגי םג אוה ןכלו וינודא תא וב
חוקיפ הז ללכב ,ושוכר לע החגשהבו ללכב הרימשב םדאל רזוע אוה
.םילודג הערמ יחטשב םג ,םירחא םייח-ילעבו רקב ,ןאצ ירדע לע
וא אשמ תאישנ תודובעב ,םיבר תומוקמב ,םדאל רזוע בלכה ןכ ומכ
.הרירג

תכרעמ תרזעב האור אוה .םיבשוח םיברש יפכ םיעבצ רוויע וניא בלכה
.םדאה האור הב תיעבצ-תלת תכרעמ תמועל ,(לוחכו קורי) תיעבצ-וד
.העונתל רתויב שיגר אוה ןכלו רואב רתויב םילק םייונישל שיגר בלכה

תודוה ,דבלב הרימשל בלכה שמיש ךרדה תליחתב
.תידימתה ותונריעלו הדחה ותעימשל  
לע רבגתהל רוויעל רזוע (Guide Dog) היחנ בלכ
ולש חירה שוח ,ותייארב שומיש ידכ ךות ותוא ךילומו הייארה יוקיל  
.ןגמ ותויהו  
,ולש חתופמה חירה שוחל תודוה ,בלכה רזוע אבצלו הרטשמל
רותיאב ןכו םירדענ וא םיעשופ הלא םא ןיב ,םישנא רותיאו שושיגב  
.םישקומו דצ ינעטמ ינפמ הערתהו  
םדאה לש תולחמ ינפמ עירתהל לגוסמ בלכהש ררבתה ןמזה םע
חרחרמ בלכה .השק הייעבכ ההזמו חירמ אוה ןתוא (תורחאו ןטרס)  
.ברק יטפליפא ףקתה ינפמ עירתמו רכוסה תמרב הליפנ הלגמו  
תונפל בלכה לש ותוחכונ תרשפאמ םיידועיס תודסומו םילוח-יתבב
.רתויב ליעומכ ררבתהש רבד ,ותוא ףטללו וילא  
ףיקמ וא בלכה לא םדאה דמצנ ץראה רודכ ינפ לע םירק תומוקמב
.םמחתמו םיבלכב ומצע תא  

םדאהו בלכה ןיבש תויתואירב תויעב
.םיבלכל םייגרלא רשא םישנא םנשי
לע תויצרקו םישוערפ תאשל לולע תואיכ וב לפטמ וניא וילעבש בלכ
.ךכמ עמתשמה לכ  

...תושדח - םיבלכ ואר