םייפוג-ץוח םלה ילג תועצמאב לופיט
External Shock Wave Therapy/ESWT

לש םקוסירל הנושארל שמיש םייפוג-ץוח םלה ילג תועצמאב לופיטה
תורושק רשא תוידפותרוא תויעבב לופיטל שמשמ אוה םויכ .הילכ ינבא
רשא תוינכמ תויעבב ןרוקמש תוכרה תומקרב תוקלד לש ןתורצוויהל
השורד םהב םירחא םירקמבו תויודייתסה ,ךשמתמ רתי ץמאממ ומרגנ
.םישדח םד-ילכ לש םתוחתפתה
.עומשל ןתינ םתוא םירדת רמולכ ,עמשה ירדת םוחתב םניה םלהה ילג
רוזיאה לא ,ףוגה לש ינוציחה וקלח לא דמצומ ולא םילג קיפמה רישכמה
םד-ילכ לש םתוחתפתהל םימרוגו תויודייתסה םיקסרמ םילגה .לפוטמה
תא םיציאמ ףאו םיעייסמ ,םירפשמ םה ךכבו לפוטמה רוזיאב םישדח
.תוינורכ תוקלד הז ללכב ,םייתקלד םיכילהת לש םייופיר

...ב םויכ לפטל ןתינ וז ךרדב
.(Heel Spur/Plantar Fasciitis) לגרה ףכב תקלד/בקעב ןברוד
.(Achilles Tendinosis) סליכא דיגב תקלד
.(Tennis Elbow/Golfers Elbow) ףלוג קפרמ/סינט קפרמ
.(Trochanteric Bursitis) ךריה קרפמב תקלד
.(Jumpers Knee) ךרבה דיגב תקלד
.(Diabetic Foot) תיתרכוס לגרב לופיט
.(Calcific Tendonitis) ףתכב תודייתסה/תקלד
.(Frozen Shoulder) האופק ףתכ
ףירח םטוא וא (Ischaemic Heart Disease) תימכסיא בל תלחמ
.(Acute Infarction) בלה רירש לש   
.(Hard Healing Wounds) יופיר יישק םיעצפ
.(Burns) תויווכ לש המלחה זוריז
.(Upper Urinary Stones) תונוילעה ןתשה יכרדב םינבא
.(Renal Stones/Kidney Stones) תוילכב םינבא/הילכ ינבא
ןיפב םדה-ילכ לש יוקל דוקפיתמ תועבונ רשא הפקיז תויעב
.(Vasculogenic Erectile Dysfunction)   

לופיט וא חותינ םיבר םירקמב ףילחמה) םיינפוג-ץוח םלה-ילגב לופיטה
םישגפמ רפסמב ןתינ (םיסרדמב שומיש ןכו יתפורת לופיט וא יפרתויזיפ
ץמאמ ווח רשא םישנאלו םיאטרופסל ןתינ לופיטה בורל .תוקד 20 ינב
םתוא רתופו ךכ בקע ינפוגה םדוקפיתב עגפ רשא ךשמתמ השק ינפוג
.ךכב םיכורכה םיבאכהמ

...תושדח - םיינפוג-ץוח םלה-ילג תועצמאב לופיט ואר