תוינויח ןמוש תוצמוח
Essential fatty acids
?ןמוש תוצמוח ןהמ
ןמוש תוצמוח 20 םירכומ םויכ .ןמוש תוצמוחמ םייושע םינמוש
ולא ךותמ .ףוגל תוינויח רשא ,(Essential Fatty Acids/EFA)
ולא ,ןוזמהמ ןלבקל וילעו םייתש ומצעב רציל לוכי וניא ףוגה
.6-הגמואו (EPA-ו DHA) 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח

תוינויחה ןמושה תוצמוח לש ןדיקפת
תא ףוגל קפסל אוה תוינויחה ןמושה תוצמוח לש ןדיקפת רקיע
םירשפאמו 'רעש ירמוש' םישמשמה ,םיאת ימורק תיינבל שורדה
.םירחא לש םתסינכ תעינמו םיאתל םימיוסמ םירמוח תסינכ
םקוליסו אתל המיאתמ הנוזת תסינכ עונמל לולע םוגפ םורק
.ונממ תלוספ ירמוח לש
ותונקדזהל םורגיו ותקיחש תא ץיאי את םורקל ךשמתמ קזנ
.תוינויח ןמוש תוצמוח תועצמאב השענ קזנה ןוקית .תצאומה

...םניה תוינויחה ןמושה תוצמוח לש םהידיקפת
ותרמהו ותעסה ללוכ ,םדב לורטסלוכה תמר לע הרימשב עויס
.םירחא םירמוחל 
הרמ יחלמל (HDL) בוטv לורטסלוכv תולוקלומ תרמהב עויס
.ףוגהמ לורטסלוכ יפדוע קוליס ךכבו (Bile Salts
הנגהב ןמושה תוצמוח לש בושחה םדיקפת יוטיבל אב הזב 
.םדה-ילכו בלה לע 
ולא ןמוש תוצמוח לש םתכירצ תובישח תא ןיבהל ןתינ ןאכמ 
.לורטסלוכה תמר תדרוה םשל 
תואירב לע תורמוש ןהו היגרנא רוקמ ןניה ןמוש תוצמוח
.ןוסיחה תכרעמ 
.םינידנלגטסורפ רוצייל תויארחא ןמוש תוצמוח
תכרעמל תובושח ןה .אירב םינומרוה ןזאמ לע תורמוש ןה
,ךרה ליגב דחוימב ,םינושה םישוחה תוחתפתהלו םיבצעה 
.ומא תועצמאב ,רבועל הרידס הנוזת תקפסאלו 
.ול תוקוקזה תומקרל םדהמ ןדיס תועיסמ ןמוש תוצמוח
םיפחד תרבעה ידי-לע ,חומה ידוקפת תרקבב תועייסמ ןה
.ויאת ןיב ,תרוסמתלו הטילקל םייבצע 
םרוג תווהל לולע 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחב רוסחמ 
.תומקר תוחתפתהו הבישח ,דומיל תויעבל 

תוצמוח תומרש וליג םירקובמ םיינילק םייוסינ
הכומנ ,םייביטקא-רפיה םידליב תוינויחה ןמושה
,םינב לע דחוימב עיפשמ ןהב רוסחמ .דחוימב
.םהב רבגומ ךרוצ שי םהל

תוינויחה ןמושה תוצמוח לש םיירקיעה םהידיקפתמ דחא
:(Eicosanoids) םידיאונסוקיאל םימיזנא םתרמהב רושק 
.ףוגה תומקר לכב םייוצמה ,םינומרוה ייומד םירמוח 
ןווגמב םיכוותמו דבלב תימוקמ םיליעפ םהו םירצק םהייח 
.ןוסיחה תכרעמב הז ללכב ,תויגולויזיפ תובוגת 
ילכ תובחרתה ,בלה בצק ,םדה ץחל תוסיוב תופתתשמ ןה
תכרעמו (Lipolysis) םידיפיל סמת ,םדה תוישירק ,םד 
.תיזכרמה םיבצעה 
תילילשה התוליעפ תא תונזאמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
הרוקמש ,(Arachidonic acid) תינודיכראה הצמוחה לש 
.6-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוחב 
הנבמב ינויח ביכרמ תווהמ 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
חומב DHA-ב רוסחמ .םיבצעה תכרעמו חומה תומקר 
.ליגל הרושקה (תיביטינגוק) תיתרכה תורדרדיהב רושק 

ךומנ ,3-הגמוא ןמוש תוצמוח תכירצ ההובג םהב םירוזיאב
ןאוויט איה ךכל המגוד .השקה ןואכידה ירקמ לש םרועיש
.הפוריא תמועל

רגאנו גפסנ אוה .ןיעה תיתשרב ירקיע ביכרמ הווהמ DHA
םינטלוק-וטופבו (Phospholipids) םידיפילופסופה ימורקב 
.(Photoreceptors

6-הגמואל 3-הגמוא סחיה תובישח
,6-הגמוא ןמוש תוצמוח ןוזיאל תועייסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
ררחשמ ,רפומ הז ןוזיא רשאכ .תוקרימ םינמשב רקיעב תויוצמה
תדדועמ רשא ,(Arachidonic Acid) תינודיכרא הצמוח ףוגה
,ישפנ חתמ יבצמב רקיעבב הרוק הז רבד .תוקלד תוחתפתה
.תובושח תוניחב ינפל ומכ

ןיב ילמיטפוא סחי לע רומשל שי תילמיטפוא תואירב םשלש םגה
וב ,ימוימוי טירפת ללגב ,ולא תוינויח ןמוש תוצמוח יגוס ינש
ןתסירה בקע ,3-הגמוא גוסמ תוינויח ןמוש תוצמוח בורל תורסח
םילשהל שי ,ןוזמ דוביע יכילהתו םוח ,רוא יאנתב תיסחי הלקה
.דבלב ןהב רסחה תא

.1:2 אוה אירב טירפתב 3-הגמואל 6-הגמוא ילמיטפואה סחיה

תויינויח ןמוש תוצמוחל תורוקמ
3-הגמוא תוינויח ןמוש תוצמוחל תורוקמ
ןמוש תוצמוח לש רתויב הלודגה הלוכתה התשפ יערז ןמשב
השיבכמ תויהל ןמשה לע .ןוזמה תורוקמ לכמ ,3-הגמוא גוסמ 
.ףסונ דוביע אלל ,הרק 
התואל סחיב ,3-הגמוא לש הלופכ תומכ התשפ יערז ןמשב 
.םיגד ןמש תומכ 

,םוטא קובקבב הז ןמש רומשל שי ,שמש רואב ותסירה בקע 
ףדמה ייח ,םינוש קוקיז יכילהת רבעש ןמשל האוושהב .ררקמב 
.םירצק קקוזמ יתלב ןמש לש 

,םיפוקש קיטסלפ יקובקבב רומשל ןתינ םיקקוזמ םינמש
ירסח םג ללכו ךרדבו חירו םעט ירסח םה .םינש ךשמב
.יתנוזת ךרע

הלונק ןמש
.3-הגמואה תומכ רתוי הנטק וב ,(Soybean Oil) היוס ןמש
.ךלמ יזוגאב היוצמ רתוי דוע הנטק תומכ

יאומיקסאה סקודרפה
תורמל יכ הליג ,םיאומיקסאה ברקב ךרענש 70-ה תונשב רקחמ
בלה תואולחת רועיש ,ןמוש לש תומוצע תויומכ םיכרוצ םהש
אצמנ .ברעמה תוצראבש וזמ הברהב הכומנ םברקב םדה-ילכו
םהילע הניגמ ,EPA-ו DHA םיליכמה ,םירק םימ יגד תכירצש
.בל-יפקתהו םד-ילכ תומיסח ינפמ
תויומכ םה םג םיכרוצה םינפיה ברקב ואצמנ תומוד תויודע
.םיגד לש תולודג

6-הגמוא תוינויח ןמוש תוצמוחל תורוקמ
םינמשה תיברמב תויוצמ 6-הגמוא גוסמ תוינויח ןמוש תוצמוח
...םומיחב וא קוקיזה ךילהתב וסרהנ אל םה דוע לכ ,םייחמצה 
.תוינמח ןמש.תיז ןמש
.עירח ןמש
.'גארוב ןמש
.הלילה רנ ןמש

םינמש םומיחבש הנכסה
תא עונמל ידכ ,םמומיח תא ליבגהלו םינמשה תא ריכהל בושח
.םיקיזמ םירמוחל םתכיפה

ןתוא ךורצל שי .םמחל ללכ רוסא 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
.דבלב תורק  
.דבלב לק םומיחל תונתינ 6-הגמוא ןמוש תוצמוח

9-הגמוא תוינויח ןמוש תוצמוחל תורוקמ
.תיזה ןמשב ,(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
יערזב הייו ,(Erucic Acid) תיקורא הצמוח
.לדרח יערזבו סופנה בורכ  

ףוגהש ןוויכ תוינויח תובשחנ ןניא 9-הגמוא גוסמ ןמוש תצמוח
.ומצעב ןרצייל לגוסמ

...םיסחיימ 9-הגמוא ןמוש תוצמוחל
.םיקרועה תשרטל ןוכיסה תתחפה
.(2 גוס תרכוס ואר) ןילוסניאל תדוגנת תנטקה
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.ןטרס יגוס רפסמ ינפמ הנגה

תורהזא
תוצעייתה רחאל קר םיפסות ולט ,יאוול תועפותל ןוכיס בקע
.תורחא תופורת םע תוידדה תובוגת ונכתי .אפורב 
.תיווע יפקתה לש םירקמב 6-הגמוא ףסות לוטיל ןיא
.ףקתה ררועל הלולע ףסותה תליטנ 
םירמוחו (Borage Seed Oil) 'גארוב יערז ןמש לוטיל ןיא
רבועל קזנ תמירג ששחמ ,ןוירה תעב GLA םיליכמה םירחא 
.םימדקומ םיריצו 
.ג"מ 3,000 תב תללוכ תימוי הסכמ רובעל ןיא הרקמ םושב

....תושדח - 3-הגמוא ואר