םיגד ןמש
Fish oil (Fish liver oil)
,(Salmon) תיתלא ומכ ,םירק םימ יגד דבכמ םיצממ םיגד ינמש
.(Mackerel) לרקמ וא (Tuna) הנוט ,(Cod) הלקב
ןמוש תוצמוחב ההובגה םתלוכתל תודוה רקיעב םיעודי ולא םינמש
.3-הגמוא גוסמ

...םשל םיגד ןמש ץלמומ תיללכ
.םדה לוליד.םדב םידירצילגירטה תמר תדרוה
.ףוגב תונוש תוקלד דגנ הלועפ

תועפות/ןוכיס תתחפהל הבוט עבק ךרד ןוזמל םיגד ןמש תפסוה
...םיאבה םירקמב ,יאוול
.(Bipolar Disorder) היסרפיד הינמ/תיבטוק-וד הערפה

...ב לופיטל םג ליעוהל יושע םיגד ןמש
.תונרגימ
.סגה יעמה לש תיביכ תקלד
תיתרכוס היתפוריונ
.(Diabetic Neuropathy)   

.תויגרלא
.ןורק תלחמ
.הרגדופ
םינונימ
.תוסומכב םיגד ןמש גישהל ןתינ
ןמושה תוצמוח תומכ לע תססבתמ תצלמומה תימויה הכירצה
.םויב םרג 5 ונייהד ,תצלמומה תוינויחה
.םויב םרג 9 דע 3 תויהל םיגד ןמש תכירצ לע ךכל םאתהב

תורהזא
טאת ררקמב ותקזחא .שיפעהלו ןצמחתהל הטונ םיגד ןמש
.הז ךילהת   
םורגל לולע ,(Cod Liver Oil) הלקבה גדמ ,ץופנ םיגד ןמש
...ףוגב D ןימטיוו A ןימטיו לש תויורבטצה
A ןימטיו 'חי 2,500 לעמ ךורצל אל תורה םישנ לע
.םידלומ םימומל ששחה בקע ,םויב  
תכירצל םדוק אפורב ץעוויהל תוקינימ/ןוירהב םישנ לע
.םיגד ןמש  
.םויב 'חי 5,000 לעמ ךורצל אל םירגובמ לע
,םויב D ןימטיו 'חי 1,000 לע הלועה ,תכשוממ הכירצ
.הליער תויהל הלולע 
...םע דבב דב םיגד ןמש ךורצל ןיא ,ודי-לעםדה לוליד בקע
.ןיריפסא
תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
.(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDS
.(Warfarin) ןירפרוו
.םד-תשירק תדגונ הפורת לכ /(Coumadin) ןידמוק
.םילק לוכיע יישק ונכתי

...1 תושדח