םילוניפלופ/םינונובלפ/םילונובלפ/םידיאונובלפ
Flavonoids/Flavonols/Flavonones/Polyphenols
תוילונפילופ תובוכרת ןה (םילונפילופ םג םיארקנה) םידיאונובלפ
םיחמצ ידי-לע תוזתנוסמה (Polyphenolic compounds)
.תוקריבו תוריפב תויוצמו

...םנבמל םאתהב ,תוצובק רפסמל םיקלחנ םידיאונבלפה
.(Anthocyanidins) םידינאיצותנא
.(Anthocyanins) םינינאיצותנא
.(Isoflavonoids) םידיאונובלפ-וזיא
.(Isoflavones) םינובלפ-וזיא
.(Dihydroflavonols) םילונובלפורדיהיד
.(Neoflavonoids) םידיאונובלפ-ואנ
.(Flavones) םינובלפ
.(Flavonoles) םילונובלפ
.(Flavanones) םינונובלפ
.םיביכרמ לש לודג ןווגמ ונשי ולא תוצובקמ תחא לכב

...רתיה ןיב ,הליכמ םילונובלפה תצובק
.(Hesperidin) ןידירפסה
.(Quercetin) ןיטצרווק
.(Rutin)ןיטור

...רתיה ןיב ,הליכמ םינובלפה תצובק
.(Apigenin) ןינגיפא
.(Luteolin) ןילואטול

...ומכ ,םרוקמ יפל םידיאונובלפה םיארקנ םיתיעל
.וקני'גה ץע ילעב (Ginkgetin) ןיטגני'ג
.(Tangerine) הנירדנמה ירפב (Tangeretin) ןיטר'גנט

םייוצמ רשא םיבר םידיאונובלפ תלצנמ תיחרזמה האופרה
...ומכ ,אפרמ-יחמצב


...םה םידיאונובלפה לש םיירקיעה םהידיקפת
.הפילדו העיקפ ינפמ םדה-ילכ לע הרימשב עויס
.C ןימטיו לש ותמצוע תרבגה
.ןוצמיח יקזנ ינפמ ףוגה יאת לע הנגה
.תוקלד תמצועב הטילש
.תילאריו-יטנאו תיטויביטנא תוליעפ

,(Glutathione) ןויתטולגה תומר תא לידגהל םייושע םידיאונובלפ
.םינוש םירקחמב הלגתהש יפכ ,ףוגב ,המצוע בר טנדיסקוא-יטנא

...םניה םידיאונובלפב רוסחמ ינמיס
.תולקב תומרגנה תועיצפ
.ףאהמ םיפוכת םימומיד
.תינפוג העיגפ רחאל רתי תויוחיפנ
.םירוחט תורצוויה לש ההובג תורידת
.תופוכת תוקלדו תויוננטצה

,היוקל הנוזת בקע ,םידיאונובלפב רוסחמ יכ יללכ ןפואב רמול ןתינ
.ןוסיחה תכרעמ תא שילחמ

םידיקפת םהל שי ךא ,םיטנדיסקוא-יטנא םה םידיאונבלפה תיברמ

העפשה ,לוכיעה תכרעמב םימיזנא יוניש םהב ,םיפסונ םייגולויב
.םד-תויסט לש תויורבטצהו םתוברתהו םיאת תקולח לע
,םידיאונטורק לש וזמ רתוי הלודג תיטנדיסקוא-יטנאה םתמצוע
םתכירצ תואירב תא םיעבוקה םה השעמלו E ןימטיוו C ןימטיו
.תוריפהו תוקריה לש

תורוקמ

חמוצב .תועיבקב םתוא ךורצל שיו םיחמצב םייוצמ םידיאונובלפ
הרטלוא הנירק ינפמ םיניגמ םה :יטנדיסקוא-יטנא דיקפת םהל שי
.םיסוריוו םיקדייח ,תוירטפ ,םיקרחמ ,הלוגס
יללוז תייחד ,םיקרחל (הקבאה יכרצל) הכישמ םרוג םישמשמ םה
.חמצב םינומרוה יתסוומו םהינימל םילע

,םיינועבצה םייחמצה םירמוחה .םיינועבצ תוריפו תוקרי ולכא
,םירחא םינווגו בוהצ ,םותכ ,םודא :םהיעבצ תא םהל םינקמה

.םידיאונובלפ םניה

וב , תילוכשא ומכ רדה ירפ אוה םידיאונובלפל ירקיעה רוקמה
.ןידירפסהו ןיטור , ןיטצרווק םידיאונובלפה םנשי
.(Catechins) םיני'צטאק גוסמ םידיאונובלפב רישע קורי הת

...ב םג תויוצמ םידיאונובלפ לש תוהובג תומר

,(רדה ירפב ומכ) C ןימטיוו םידיאונובלפ בוליש
רשאמ רתוי הליעי םהב דחא לכ תכירצ השוע
.דרפנב ותכירצ

תוקרי לוכאל שי ןכל ,םמומיח תעב םיסרהנ םידיאונובלפ
.ףסונ דוביע לכ אלל ,םייח תוריפו
.םידיאונבלפה תלוכתמ 50% דבאמ לשובמ דרת ,המגודל

...תולחמב לופיטבו העינמב רוזעל םייושע םידיאונובלפ

יאוול תועפשהו תוליער
.יאוול תועפות הל ןיאו הליער הניא םידיאונובלפ לש ההובג הכירצ
יוצמה (
Naringin) ןיגנירנ דיאונובלפה תעפשה אוה גירח הרקמ
.תוילוכשא ץימב
,בלל תומייוסמ תופורת לש ןתגיפס תא לידגהל הלולע ותכירצ
.תורחא תופורתו תוינימטסיה-יטנא תופורת
.תופורתו תוילוכשא ואר

...תושדח - םידיאונובלפ ואר