םינומרוה תפלחה/יפולח ילנומרוה לופיט
Hormone Replacement Therapy (HRT)
רבעמה ליגב םישנל יפולח ילנומרוה לופיט
העיגה רשא השאל םילשהל אוה יפולח ילנומרוה לופיט ירוחאמ ןויערה
ןורטסגורפו ןגורטסא םינומרוהב הדירי תשחרתמ וב ןמז ,רבעמה ליגל
.ולא םינומרוה ,(Progesterone)

הז לופיט תונורתי
לש ותמר תאלעהו םדב (LDL) 'ערה לורטסלוכה' תמר תדרוה .1
...לורטסלוכ ואר .(HDL) 'בוטה לורטסלוכה  
.סיזורופואטסוא - םצעה תסמ דוביא ךילהת תריצע וא תטאה .2
.בל-תלחמב תוקלל ןוכיסה לש ותנטקה .3
.רבעמה ליגל הוולתמה ,םוחה ילג תעפות תעינמ וא השלחה .4

ולא םינומרוה ינש בוליש תונורתי
רשא (Endometrial Cancer) םחרה םורק ןטרסל ןוכיס תנטקה .1
.דבלב ןגורטסא תועצמאב לופיט בקע תורקל לולע  
םומיד :רוזחמ ןמזב םישחרתמ רשא ולאל םימודה םימומיד תעינמ .2
יתפוקת לופיט תעב שחרתמה (Withdrawal Bleeding) גוסנ  
.ןורטסגורפב (ךשמתמ לופיט תמועל)  

תוחפ שי (Continuous HRT) ףיצר לופיטלש םינעוט ךכב םידדצמה
רבדה .(Cyclic HRT) ירוזחמ לופיטל רשאמ תוילילש יאוול תועפות
.רבעמה ליג לש תועפותו-םימומיד תוחפב אטבתמ

תירוזחמה הטישה לש יאוולה תועפות
...רוזחמה ןמזב םישחרתמה ולאל םימוד רשא םימוטפמיס

.תוליחב
.ןואכיד
.גוסנ ישדוח םומיד
.תוחפנתה
.תויוצווכתה
.הזחב/םיידשב תושיגר
.ולא תועפות לרטנל יושע ןורטסגורפה תומכ תוסיו

תליטנב תוכורכה יאוולה תועפות תא תאשל הלוכי הניא רשא השא
ןגורטסא תליטנ תייפרת לוקשל הלוכי לופיטה תרגסמב ןורטסגורפה
.(Estrogen-only Therapy - ERT) דבלב
םחרה תירירל קזנ לכ םרגנ אלש וארי תוקידבש ,ךכב הנתומ רבדה
.(Endometrium)
אדוולו םחרה תירירב םייוניש רותיאל דומצ בקעמב תויהל הילע
הקידב רובעל הילע וז תרגסמב .םיינטרס-םדק םינמס המדב ןיאש
תקידב וא םחרה תיריר לש היספויב ןכו הנשל תחא תיגולוקינג
.(Transvaginal Ultrasound) דנואסרטלוא

יפולח ילנומרוה לופיטב םיכורכה םינוכיסה
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסל ןוכיס לידגמ הז לופיט
תוקלל (3 יפמ רתוי) ןוכיסה תמר תלדגהו לופיטה ןיב רשק םייק
.(Gallbladder Cancer) הרמה סיכ ןטרסב  
תושרופ הז לופיט תורבועה םישנ שולש ךותמ םייתש יכ אצמנ
.ולש תומיענ יתלבה יאוולה תועפות ללגב הנש ךות ונממ  

...ראשה ןיב ,תוללוכ ולא יאוול תועפות

.שאר יבאכ
.תורבגומ בל תומיעפ
.לקשמב היילע
.חורה בצמב תודונת

.םינכוסמ םד-ישירק לש םתורצוויה תנכס תא לידגמ לופיטה ,ןכ לע רתי

םירבגב םינומרוה תפלחה תייפרת
תויעבמ לבוס רבגה םג יכ (ךכ-לע םיקלוחה םה םיברו) םיסרוגה שי
תפלחה תייפרת החתופ הזל .(Male Menopause) רבעמה ליג
.(Testosterone Replacement Therapy - TRT) ןורטסוטסט

קשחב הדירימ לובסל םילולע ,םהייחל 30-ה תונש עצמאמ ,םירבג
תורושקה תועפות ,תופיאשה תמרב הדיריו היגרנא לודליד ,ינימה
.םמדב ןורטסוטסטה תמרב הדיריב
שומיש תועצמאב וא םמדל ןורטסוטסט תקרזהב וכרענ םיבר םייוסינ
תועפות ויה ולא םייוסינל .רועל םידימצמ ןתוא ןורטסוטסטה תוקבדמב
הטיש יכ םג ררבתה .םיבאכ הז ללכב ,יאוול תועפות ויה ולא םייוסינל
.תינומרע ןטרסל םורגל הלולע איה םירקוח תעדלו היד הנימא הניא וז

...תושדח - יפולח ילנומרוה לופיט ואר