(הימרתאיד/היימרתופיה) םוחב לופיט
Heat Therapy/Diathermy/Hyperthermia
היימרתופיה - ןטרס תולחמב לופיט

תיסחי תוטושפ תויעבב םילופיט
,(Deep tissue heat treatment) הקומע המקר לופיט :הימרתאיד
רדתב םרז תועצמאב ,תלפוטמה המקרה תרוטרפמט הלעומ וב
.רצק לגב הנירק תרזעב וא (םיינוס הרטלוא) םיילוק-לע םילג ,הובג

...ןניה ימרתאיד לופיט תורטמ ,ינוציח לופיטל המודב
.תוקלד יופיר
.המלחה זוריז

.םיבאכ תתחפה
.הכר המקר תוצווכתה תתחפה

.עוגפה רוזיאל םד תמרזה ידי-לע המלחה תזרזמ היימרתאיד
.תקלדהו תוחפנתהה ךוש םע השענ םושייה

...ומכ םירקמב תמשוימ איה
.םיקדסו םירבש
.תויגולוקיניג תולחמ

.תינורכ םיקרפ תקלד
.(Bursitis) תחתמאה תקלד

םוח םירידחמ ,לג ורקימו םירצק םילג ומכ ,יטנגמ ורטקלא םוח
,םיקרפמב תועיגפל הליעי הטישה .םירירשבו המקרב ,מ"ס 5 קמועל
.(Tendon) םירתימו םירירש
םירזיבא וא םילזונ םהב םירוזיא וא םיחל םירוזיא לע המשייל ןיא
,םייניעה םילולכ הז רוסיאב .רוזיאה תכירח תנכס ללגב ,םייתכתמ
עצפ ,עזוימ רוזיא ,חל רוע ,תועוב ,תרבועמ השא לש (Womb) םחר
.בל-בצוקו ימחר ךות ןקתה ,שובח
דע 3 ךשמב ,םויב םימעפ שולש דע םיימעפ ,תוקד 15-כ םוחה ךשמ
.ןגמ יפקשמ שובחל הלוחההו לפטמה םיבייח לופיטה תעב .םוי 14

ןטרס תולחמב לופיט
.תיסחי שדח היימרתופיה תועצמאב ןטרס תולחמב לופיטה
.רתי םומיחב םיתמומ ןטרסה יאת
אלל ,עוגנה רוזיאב םוחה תא תולעהל ךיא היעבה תרתפנ הנורחאל
םיינטרסה םיאתה םוח תאלעה יכ אצמנ .האירבה הביבסב העיגפ
הנרקהל םתועיגפ תא םג הלידגמ אלא ,לודיגה תגיסנל םרוג קר אל
.הייפרתומיכלו

...תוירוגטק 3 ןנשי לופיטל
.ףוגה תוכרעמ ללכ לש היימרתרפיה
.תירוזיא היימרתרפיה
.תיפיצפס תימוקמ היימרתרפיה
לופיט אוה ,םויה דע ,היימרתרפיהב לופיטב רבצנש ןויסנה תיברמ
ינפמ רטמיטנס 8 .דע 1 קחרמב םיאצמנה ,םייחטש םילודיגב ימוקמ
.תינומרע ןטרסו (Skin cancer) רוע ןטרס :רועה חטש

,רתוי לודג קמועב םיאצמנה הלאכו רתוי םילודג םילודיגב לופיטה
דבכ ןטרסב תמשוימ הטישה ,תאז םע .םייוסינב ןיידע אצמנ
םושייו ןטק ךתח ךרד רדחומה רתנצב שומיש ךות ,(Liver cancer)
.(Laparoscopic surgery) תיפוקסרפל היגרוריכ

דנואסרטלוא ,לגורקימ תנירקב השענ תימוקמ היימרתופיהב לופיט
תולעמ 45 דע 41 לש הרוטרפמט גישהל איה הרטמה .וידר רדת וא
.(תולעמ 65 דע 60 :דבכ ןטרסב לופיטבו) סויסלצ

לדוג תולתב ,הנרקה ירחאו ינפל דיימ ,םימעפ 8 דע 3 ןתינ לופיטה
,םיימוי תב הקספה תישענ והנשמל לופיט ןיב .לפוטמה חטשה

.םוחל םילפוטמה םיאתה לש תודימעה רשוכ חותיפ תעינמל

היימרתופיהה תלועפ ןפוא
הז ללכב ,תונוכת המכב םיליגר םיאתמ םינוש םניה םיינטרס םיאת
םה ולא םילדבה .םוחל תימיכויבהו תילקיזיפויבה םתבוגת ןפוא
העיגפ אלל ,םיינטרס םיאת לוסיח ,םירקמה תיברמב ,םירשפאמה
.לודיגה רוזיאל ביבסמש תואירב תומקרב תיתועמשמ
םייוניש םרוג אוה .םילודיגה לש םדה-ילכ תכרעמב עגופ לופיטה
.םיאתב םינובלחה תזטניס ךילהת לע עיפשמו םיאתה ימורקב

תוביבסבו (ןצמחל הבער) תיסקופיה הביבסב הלדג ךילהתה תמצוע
םייסקופיה ,בורל ,םניה םילודיגו רחאמ תאז ,דחוימב תויצמוח
.תוילמרונ תומקרל תיסחי ,רתויב תיצמוח םתביבסו
תושיגרהו היימרתופיהב לופיטל םתושיגר תא הריבסמ וז הדבוע
.תוליגר תומקר דצמ ךכל התוחפה

הצוענ תולבגמל הביסה .הטישה םושייל ומיאתי םילודיגה לכ אל
לודיגה קמועב ,םוחל םיאת לש תדלומ תושיגר ומכ ,םימרוגב
.םוחב לודיגל ביבסמ תומקרה תושיגרבו


הנרקהו היימרתופיה בוליש
הבולישב םיתיעלו הנרקה םע הבוליש ךות ,רתוי הליעי היימרתרפיה
.הייפרתומיכ םע
םרגנש קזנ ןקתל לודיגה את תלוכי תא ענומ ,הנרקה םע בוליש
,םימיוסמ םיאת יגוס לש םתושיגר םג לידגמ בולישה .הנרקהב ול
םניאשו םייסקופיה םיאת ללוכ ,הנרקהל ללכ-ךרדב םיעירפמש
.םהייח רוזחמ לש הקולחה בלשב םייוצמ
הלודגה העפשהה .רתויב בושח היימרתופיההו הנרקהה ןומזית
.תינמז-וב םעוציב ךות תגשומ רתויב

יכשמב לופיט םושיי .םה םג םיבושח םתופיכתו לופיטה ינמז ךרוא
םיאתב תודימע חתפל םילולע ,רתי תויופיכתב וא םיכורא ןמז
48 תוחפל ןיתמהל שיו העשכ לופיט ךרוא וז הביסמ .םילפוטמה
.םהיניב תועש
ךילהתה ,לופיטה ךשמב תחא החונתב ראשהל לפוטמה לעש ןוויכ

.ףייעמ ולוכ

תוירשפא יאוול תועפות
קלחב .םוח לש הלק השוחתב תואטבתמו תוירעזמ יאוולה תועפות
הלא תושוחת .ששח םורגל לולעש רבד ,םדה ץחל הלעי םילפוטמהמ
.לופיטה םויסב הנפולחת
לע ךכיפלו הבר תופייע םורגל לולע תונרקהו היימרתופיה בוליש
.לופיטל לופיט ןיב רתויש המכ חונל לפוטמה
.ליגרהמ הבר הייתש ךירציש רבד ,רתי תעזה םג םרוג ךילהתה

תא ומשי .שיגר לפוטמה רוזיאה רוע היהי לופיטה בקע
...לופיטל רועה תבוגתב םייוניש תעינמל ,תואבה תוצלמהה
.דבלב םירשופ םימב רוזיאה תא וצחר
.ןידע ןובסב ושמתשה ,יחרכה רבדה םעו ןובסב שומישמ וענמיה
.םוקמה תא ףשפשל ןיא .החל תבגמב רועה תא וביטרה
.םשוב וא טנרודואיד ,החשמ ,הקבא ,בילחת םוקמב םשייל ןיא
.שמש תנירקל רוזיאה תפישחמ וענמיה
.הרוצ םושב רוזיאה תא וממחת לא
רישכמב ושמתשה ,לפוטמה רוזיאב חלגתהל םיגהונ םתא םא
.דבלב ילמשח חוליג    
.ותוא עוצפל וא טורשל ,לופיטה םוקמ תא דרגלמ וענמיה

רשא תועפות ,תקלד וא תורומרמצ ,םוח תעפוה לע דיימ וחווד
וא תוחפנתה ,תושיגר תוחתפתה ,םוקמה תומדאהב תואטבתמ

.תיתלגומ השרפה תעפוה

תושדח
2006 ילוי
באכ תותוא םסוח םוח
םימ קובקב ,הינטירב University College London ינעדמ ירבדל
.םיבאכ יככשמ םירודכ ומכ ,םיבאכ ךוכישל ליעי םימח
באכו םוח ינטלוק רוטינל DNA תייגולונכטב ושמתשה םירקוחה
.םיאת ךותב
ינטלוק הליעפמ סויסלצ תולעמ 40 לעמ הרוטרפמט םירקוחה ירבדל
ףוגל םימרוגה םיימיכה תותואה תעפשה תא םימסוחה םיימינפ םוח
.באכ שוחל