רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס

הרטמ לכל ,תונומת וא בותכ ,רתאב עיפומה רמוחב שמתשהל ןיא
.רתאה ילעבמ בתכב תשרופמ תושר תלבק אלל ,איהש הרוצ לכב וא

הרהזא
,הכורא הפוקת ךשמ הליטנ וא רתי תונמ תליטנל ,תופורת יבגל ומכ
תורבטצה הנשי םיתיעל) תויוצר יתלב יאול תועפות תויהל תולולע
.תוכרצנה תויומכב םיזגהל ןיא וז הביסמ .(ךכמ האצותכ ,םילער
אל דחוימבו ולא םיעצמאב ושמתשי אל ןוירהב םישנש םג ץלמומ
םיינורכ םילוח ,םישישק ליבגהל שי ןכ .ןוירהה תפוקת תליחתב
.אפרמ-יחמצ תכירצב םידליו

בל ומיש
לודיג ירוזאל םיכומס םירוזאב םרוקמש ,אפרמ-יחמצב שמתשהל ןיא
םיישאר םישיבכל ךומס וחמצש וא םיקיזמ דגנ וססורש תודש ,יאלקח
,היישעת ירוזאב םילדגה םיחמצ ,םיפלוח בכר ילכמ םימוהיז וגפסו
בורק םרוקמש ,אפרמ-יחמצ ןכו ,םיכפש רוהיטל םינקתמל ךומס
.ימיכ ןשדב ונזוהש וא םינוש םיימיכ םילעפמ/םינקתמל

תוירחא
םושמ וב ןיאו דומילו ישיא עדי ךרוצל וניה הז רתאב אבומה עדימה
השעיש הז עדימב שומיש .והשלכ יופיר וא שומישל הצלמה וא העצה
.דבלב תישיאה ותוירחא לע אוה םיארוקהמ ימ ידי-לע