תושדח - שבד
Honey - News


...םינקבאו סילופורפ ,שבד ואר
 
2004 רבוטקוא
תואירבה ןעמל שבד
תא דיתעב ופילחי ,תואירבה תא רפשל תויושע רשא ,שבדב תובוכרת
סרית פוריס לש ותפלחהב אוה רבודמה .ןוזמ ירצומב ביכרמכ רכוסה
םשב הפוריאב רכומ רשא (High-Fructose Corn Syrup) זוטקורפ-בר
.הלוק תואקשמב קיתממכ שמשמה (Isoglucose) זוקולגוזיא

לע ףידע שבד הב"הרא University of Illinoisמ ירקוח לש םהירבדל
םירמוחכ םילעופה םיטנדיסקוא-יטנא רפסמ וב שיש ןוויכ סריתה פוריס
רומישל םישמשמה םייטטניס םיטנדיסקוא-יטנא ףילחהל םייושעו םירמשמ
,תמסוכ יחרפמ שבד ומכ ,ההכ שבד .םירחא םילכאמבו טלסל םיבטר
.ריהב שבדל סחיב ההובג םיטנדיסקוא-יטנא תלוכת לעבל בשחנ

American Chemical Society meeting in Illinois


2005 לירפא
ןדיס תגיפסל עייסמ שבד
תכירצ יכ הליג ,ב"הרא הנאידניא Purdue Uni.-ב תודלוחב רקחמ
אצמנ ןכ .ןדיסה תגיפס תא תרפשמ ןדיס ףסות םע דבב דב שבד
.ןדיסה לש ותגיפס םג הלדג הלדג שבדה תומכש לככש
.סיזורופואטסואמ םילבוס רשא םיבר םישישקל ליעוהל יושע הז רבד
(ג"מ 800-ו 500, 200) תונוש שבד תויומכ לש ןתעפשה וקדב םירקוחה
.ןדיס תנמ התוא לע
דחי תודלוח לש תוירוחאה ןהילגר תומצעב ןדיסה תגיפסש ררבתה
.המאתהב 33.6%ב-ו 25.5%-ב הלדג ,שבד ג"מ 800-ו 500 תכירצ םע

Federation of American Societies for Experimental
Biology meeting, in San Diego


2006 טסוגוא
רכוסל ףילחתכ שבד
יתואירב לאיצנטופ ול שי ךא ,רכוסה לש וזל המוד שבדה לש ותוקיתמ
.רכוסב שומישה לע ףידע וב שומישה ןכלו בחרנ
ילעב שבד יגוס 4 וקדב ב"הרא San Diego State University ירקוח
יכ אצמנ .םיאירב םירגובמ 12 לע זוטקולגל זוטקורפ לש םינוש םיסחי
תינוצמיחה הקעה תמר תא ןיטקהל לוכי רשא ,תמסוכ שבדב שומיש
םירקוחה ירבדל .םירחאה שבדה יגוס ראשו רכוס לע ףידע ,םדא-ינבב
.תוליעומ תויטויברפ תונוכת םג שי שבדל

Journal of the American Dietetic Association


2007 ראורבפ
שבד לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ
...רקחמ


2007 רבמטפס
ןורכיזה רופישל עייסמו תודרח לע לקמ שבד
...םירקוח


2007 רבמצד
לועישב לופיטל תופורת לע ףידע שבד
-יכרדב תולחמ לעו לועיש לע הלקהב רתוי ליעי תמסוכ יחרפמ שבד
.םשרמ אלל תופורת רשאמ ,םידליב המישנה
ושקיב ב"הרא הינווליסנפ Penn State College of Medicine ירקוח
תקתוממ הפורת ,שבד םהל תתל ,18 דע 2 ינב ,םידלי 105 ירוהמ
.יליל לועישב יתאוושה לופיטכ ,םולכ וא (Dextromethorphan) שבדב

אוה המכ דע ,ותרמוח לע ,לועישה תורידת לע חוודל ושקבתה םירוהה
תועש 24 ,(םירוהה) םהלשו םידליה לש םתנש ביט לעו דרטמ הוויה
.ןתינ אוה וינפל רשא הלילה ךשמבו לופיטה תליחת ינפל
הפורתה וירחאו רתויב הליעיה התייה שבדה לש ותלועפ םירקוחה ירבדל
ינב םידליל קר ,םירקוחה ירבדל ,תתל שי הז לופיט .שבדב תקתוממה
.הלעמו םייתנש

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 רבוטקוא
תויווכמ המלחה ןמז תא רצקמ שבד
המלחהה ןמז תא רצקל יושע (Burn) היווכ םוקמ לע םימשיימש שבד
.תונותמ דע תולק תויווכמ םילבוסה םישנאב
19-ב ףסאנ רשא עדימ וקרס דנליז-וינ University of Auckland ירקוח
תויווכמ ולבסש םילפוטמ 2,554 ופתתשה םהב ,םינטק םיינילק םירקחמ
תוזאגב השיבח לע ףידע שבד םושייש ואצמ םה .תונוש הרמוח תוגרדב
וניא שבד יכ םינייצמ םירקוחה .המלחהה ןמז תניחבמ קד םורקב וא
.םיילגרב םיביכו חותינ יעצפ ,תוקומע תועיצפב לופיטל ליעי

Cochrane Library


2009 לירפא
יופיר יישק םיעצפ אפרל עייסמ שבד
לבוסה ,רתויו תוקד 20 תב תימוי הכילה עצבמ רשא ,45 ןב ןמש םדא
ןימרופטמ הפורתה תרזעב םינש 5 הזמ בטיה תלפוטמה 2-גוס תרכוסמ
.(Sulphonylurea) הירואלינופלוסה תחפשממ תופורתו (Metformin)
ייופיר ישק םיעצפ חתפל הטונו הובג LDL לורטסלוכמ םג לבוס אוה
.(Hard Healing Wounds)
לכב אפרנ וניאש (Venous Ulcer) לגרב ידירו ביכ לעב וניה הז םדא
תוסנל ןתינ םע תעדל שקבמו (תופורתו תושיבח) תולבוקמה םיכרדה
.יאופר שבד תועצמאב ימוקמ לופיטב ידירוה ביכב לפטל

םיעצפב לופיטל ליעי הז שבד יכ םיחוודמ אשונה תא וקדבש םיאפורה
הקונאמ שבד וניה ץלמומה שבדה .םיילגרב םיידירו םיביכב דחוימבו
ףילחהלו ולוכ ידירוה ביכה לע הבע הבכש חורמל שי ונממ (Manuka)
חותינ רחאל םיעצפב לופיט לש םירקמב .םויב םיימעפ השיבחה תא
.העש ידמ השיבחה תא ףילחהל שי
שומיש 2007 תנשב הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.תויווכבו םיעצפב לופיטל Medihoney יאופרה שבדב

Medscape


2009 ינוי
LDL לורטסלוכה ןוצמיח תא ןיטקמ שבד
העבראמ שבד לש תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפ תא וקדב רשא םירקוח
לקדו (Sider) רדיס ,הרבסוכ ,(Acacia) היצקא/הטיש - םינוש תורוקמ
האצמנ רתויב הקזחה תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפה יכ םרסומ - (Palm)
.רדיסה שבדבו לקדה שבדב

Medscape


2010 ינוי
תוקונית לע רוסא שבדה
תא הריהזמ (Food Standards Agency/FSA) תיטירבה ןוזמה תושר
האב וז הרהזא .תחא הנשמ תוחפ ןב קוניתל שבד תתל אלש םירוהה
(Botulism) םזילוטובב הקל תועובש 15 ןב קונית וב הרקמ תובקעב
.םונילוטוב תלערה םג הנוכמה
ךכו תואיכ ןיידע םיחתופמ םניא הנשמ תוחפ ינב תוקונית לש םהיעמ
(Botulism Bacteria) ןילוטובה יקדייחב םוחלל םילגוסמ םניא םה

FSA


2011 לירפא
MRSA דימעה קדייחה דגנ שבד
םיחוודמ הינטירב University of Wales Institute Cardiff -ב םירקוח
םימהוזמ םיעצפ יוקינב עייסל יושע (Manuka Honey) הקונמ שבד יכ
הקונאמ שבד םירקוחה ירבדל .הקיטויביטנא ינפב תודימע גיסהל ףאו
דימעה קדייחה ללוכ ,םיקדייח יגוס 3 לש םתוחתפתה תא שבשל לגוסמ
.(Meticillin-Resistant Staphylococcus Aureus/MRSA)

ינויח בלש ,המקרל דמציהל הז קדייח תלוכי שבשמ הקונאמ שבד
לש התורצוויה םג ענומ הז שוביש .םיפירח םימוהיז לש םתורצוויהל
הקיטויביטנא ינפמ קדייחה לע הניגמ רשא (Biofilm) ןגמה תבכש
בוליש ןכלו םימיוסמ הקיטויביטנא יגוס לש הפקתממ ותוא השילחמו
.דימעה קדייחה דגנ רתוי ליעי וניה שבד םע דחי הקיטויביטנא לש

Spring Conference of the Society for General Microbiology


2011 רבוטקוא
ןורכיזה תא רפשמ שבד
היושע (Malaysian Honey) יזלאמ שבד ףכה אולמ לש תימוי הכירצ
.רבעמה ליג רחאל םישנ לש ןנורכיז תא רפשל
,םישדוח 4 ךשמנש היזלאמ Universiti Sains Malaysia-ב ,רקחמב
ףסונב םויב שבד םרג 20 יארקאב ולביקש תואירב םישנ 102 ופתתשה
.(םולכ וא) יפולח ילנומרוה לופיט תלבק לע
הלימ רוכזל ףסותה תא ולביקש םישנה וחילצה יוסינה תפוקת םותב
רצקה חווטב ןורכיזכ רוכזל היה ןתוא םילימ 15 ללכש ןחבמב רתוי תחא
.(Short-Term Memory)

Menopause


2012 לירפא
(1) יאופר שבד
רפשל יושע תינשמ השיבחכ שמשמה (Floral Honey) םיחרפמ שבד
.קמנו םוהיז םהב ןיטקהלו םיבר םיגוסמ םיעצפ לש םייופיר תא
,הינמרג ןפאהסגיודול Insurance Association Trauma Centre ירקוח
תועובש רפסמ רחאל יכ םיחוודמ Medihoney שבדב ושמתשה רשא
53.3% לש םבצמ ,םילפוטמה ןיבמ 31.4% לש םהיעצפ ןיטולחל ומילחה
.רימחה 6.1% לש םהיעצפ בצמו יוניש אלל ורתונ 9.2% ,רפתשה
,הירטסואו הינמרגב םייאופר םינוכמ 10-מ םילפוטמ ופתתשה רקחמב
.םינוש םיגוסמ םיעצפ 154-מ ולבסש שיא 121 לכה ךס

International Wound Journal


2012 רבמטפס
שבדב םיליער םיחמצ
היראווב Landesanstalt fuer Landwirtschaft-ב החמומ לש וירבדל
םינידיזילוריפ םידיאולקלאב םרוקמ רשא םיליער םירמוח הינמרג
םילולע (Ragwort) ןויבסב םייוצמה (Pyrrolizidine Alkaloids)
.םיציבבו בלחב ןכו שבדב אצמיהל

NNO


2013 סרמ
(2) יאופר שבד
Univ. of Technology Sydney-ב םילרטסוא םירקוח לש םהירבדל
םע בולישב ,תיאופר הגרדב (Manuka) הקונמ שבדב שמתשהל ןתינ
םידימע םיקדייח דגנ ,(Rifampicin) ןיציפמאפיר הקיטויביטנאה
רתויב ליעי הז בוליש םירקוחה ירבדל .(MRSA) הקיטויביטנא ינפב
.םימהוזמ םיינורכ םיעצפו רוע יעצפ דגנ

University of Technology Sydney