םינקבאו סילופורפ ,שבד
Honey, Propolis & Polens
  שבד
(Fructose) זוטקורפו (Glucose) זוקולג :תוריפ ירכוסמ רקיעב בכרומ שבד
,םינובלח ,ונימא תוצמוח ,םירחא םירכוס ףסונב וב שי .םימו (Fructose)
.תומימחפו םילרנימ,םינימטיו

גוס) םיחרפה ףוצ רוקמב םייולת ומעטו שבדה לש ועבצ
ריהב שבדה עבצש לככ .םירובדה ופסא ותוא (חרפה
.רתוי ןידע היהי ןמעט

תניחבמ רמולכ ,(Monosaccharides) םירכוס-דח םניה זוקולגו זוטקורפ
.םיטושפ םירכוס םה םהלש ימיכה הנבמה
(Disaccharide) רכוס-וד והז ,זוטקורפו זוקולגמ בכרומ (Sucrose) זורכוס
םירכוס-וד שי שבדב .שבדה תלוכתמ 1%-מ רתוי טעמ הווהמ אוהו
.(Maltose) תתל םהב ,ותלוכתמ 7% דוע דחי םיביכרמה םיפסונ

שבדה בכרה
(%) הלוכתהמימחפה גוס
44 דע 31
41 דע 23
84 דע 61
7.5 דע 0.25
הזוטקורפ
הזוקולג
הזורכוס
םירחא םירכוס

שבדה לע תודבוע רפסמ
תא תעבוקה איה (וב רתויב קותמה ביכרמה) שבדב זוטקורפה תומכ
.תיללכה ותוקיתמ  
.רכוסמ 1.5 יפ עצוממב קותמ שבדה
.רכוס לש וזל ההז ילזונ שבד לש ותוקיתמ
.שבגתהל ותייטנ תא עבוק שבדב זוקולגהו זוטקורפה ירכוס ןיב סחיה
.תוחפ שבגתי ךומנ םימל זוקולגה סחי וב שבד
תלוכתמ םיזוחא 4 דע 3 םיווהמ (Oligosaccharides) םידירכסוגילואה
.שבדל םיחרפה ףוצ תכיפה תעב םירצונ םה .שבדה  
.תומימחפ ןה םרג 17-כ םכותמ ,םרג 21-כ שבד תיפכ לקשמ
רוצייב הבושח הנוכת ,תוסיסת ןה שבדב תומימחפה תלוכתמ 95%-כ
.הייפא יכרוצל וב שומישבו (שבד-ימ) שבד ןייו שבד תריב  
תכיפהב בושח קיקפת שי םהל ,םימיזנא לש הנטק תומכ םג ליכמ שבדה
.םוחל ותפישח תדימלו ותוירטל דדמ תשמשמ שבדב םתומכ .שבדל ףוצה  
.תיתואירבה ותוליעימ התיחפמ םוחל שבדה תפישח יכ םיסרוגה שי  
לש לודגה חווטה בקע ,תואיצמה תא ףקשלמ קוחר הז דדמ יכ ןייצל שי  
.ליכהל שבדה יושע םתוא םימיזנאה  

תוצלמה
השק םיבצע תכרעמ תלחמ םרוגה םונילטובה ןלער לש םיגבנ ליכמ שבד
הלחמה .הנשמ תוחפ ינב תוקוניתל ותיתל אל ץלמומ ןכלו תוקוניתב
.דבלב םישדוח 11 ליגל תחתמ תוקוניתב התפצנ
 
םייאופר םישומיש
שבדב הגופס הייטר תרזעב הרובח וא ךתח ,היווכ ,עצפ שובחל ןתינ
.תשובחתב לכה ףוטעלו
 
לועיש דגנ שבד
יליל לועיש דחוימבו (Cough) לועיש יוכידל ליעי יעצמא וניה שבדה
.ןומיל םע התב ובלשל ןתינ .ןורג יבאכ דגנו (Nighttime Coughing)

שבדה תלועפ ןפוא
הביבסה ינפמ עצפה לע ןגמ רשא ץיח רצונ ותוגימצל תודוה
תרצונ עוגפה רוזיאב .תוקלדו םימוהיז ךכב תענומו תמהזמה 
יוניש רצווי אל רועבש ךכ לע תרמוש רשא החל הביבס .הדיחא 
.הדיחא היהית הדלגההשו (Scar) תקלצ ומכ 
 םתוחתפתה ךכ זרזמו םישדח םד-ימינ תחימצ דדועמ שבדה
,םיעצפ יבגל םשייל ןתינ וז הנוכת .המלחהו םישדח םיאת לש 
.רוע תמקר םהילע ליתשהל היה ךירצ ןכ אלמלאש 
לופיטה םוקממ  הקותינל הנכס ןיאו המקרל דמצנ וניא שבדה
.התפלחה םשל השיבחה תרסה ןמזב 
השעמל ךכו עצפהמ הפמילה ילזונ תא םיחפוס שבדב םירכוסה
.ותוא םיקנמ 
ילטוק םיווהמ רשא םידיאונובלפ יגוס 30-מ הלעמל ליכמ שבדה
חופסל שבדה תנוכת םע םבוליש .םיטנדיסקוא-יטנאו םיקדייח 
שי וז השיבח .יופירה תא זרזמו תקלד תוחתפתה ענומ םילזונ וילא 
.דבלב תולק תועיגפל סחייתמ ליעל רמאנה לכ .םוי ידמ ףילחהל 

בל ומיש
רבד .שבדה תרבעהל םישמשמ םתא הב ףכה תא ןמשב וליבטה

.הב שומישה רחאל ףכה יוקינ לע דאמ לקי הז

...לצבו שבד בוליש ואר
 
סילופורפ
םיפסוא םתוא ףרש ייומד םירמוח תבורעת אוה (Propolis) סילופורפה
ןתוא תשמשמ רשא ,םירחא תורוקממו םיצע ינצינמ שבדה ירובד םיפסוא
.םינוש םיקיזמ ינפמ תרווכה םוטיאל רמוחכ

סילופורפה תונוכת

.ילאריו-יטנא
.יתיירטפ-יטנא
.ילאירטקביטנא
.אטחמ/יטפסיטנא

סילופורפה בכרה
(%) הלוכתםיביכרמה
55
30
10
5
ףרש תויומד תובוכרת
םירובד גנוד
םייטמורא םינמש
םינקבא
,ונימא תוצמוח תצקמו
,B הצובקמ םינימטיו
םידיאונבלפ
םייטויביטנא םירמוחו

...ב לופיטל שמשמ סילופורפה
.ילריו-יטנאו יטויביטנא רמוח
.ןטרס תולחמ ינפב קוזיח
.תוקלד
.הביק יביכ
.(Anxiety) תודרח

...סילופורפה
ינפב דימע רשא (Staphylococcus) סוקוקוליפטס קדייחה תא לטוק
.(Penicillin) ןיליצינפ הקיטויביטנאה 
:(Phagocytes) םיטיצוגפה תלועפ קוזיח ךות ןוסיחה תכרעמל עייסמ
םירז םיפוגו םימזינגרוא-ורקימ םידימשמו םיפקות רשא םינבל םד-יאת 
.םיסורה םיאת לש םירייש םיקלסמו 
רבד ,םימיוסמ םינידנלגטסורפ םירצויה םימיזנא לש םתוליעפ תא ענומ
.ןורגלו הפל םג הליעומה המיסח ,םוחו םיבאכמ םילבוסל עייסמה 
ירקיעה םרוגה - (Gum Recession) םייכינח תגיסנ ןיטקהל יושע
.םייניש ןדבואל 
.םייכינחב םד-ילכ תונפד םיקזחמה םימיזנא תוליעפ דדועמ
 
םינקבא
םירובד ידי-לע ופסאנש םיחרפ ינקבא םניה (Bee Polen) םירובד ינקבא
.םיחמצה יחרפ לש םיירכזה ןימה יאת ולא .שבד רוציי םשל
םהב םנשיו (B ןימטיו סקלפוקב דחוימב) םינימטיוב םירישע הלא םינקבא
,ונימא תוצמוחו םימיזנא ,טרוק תודוסי ,םירכומה םילרנימה לכ טעמכ
לש לוכיעה ימיזנאב םיבברועמ םלוכו תומימחפ ,םינובלח לע ףסונב
.םירובדה
...שמשמה יתנוזת ףסות םניה םירובד ינקבא
.ףוגל היגרנא רוקמ.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל
.םיטנדיסקוא-יטנאל ןייוצמ רוקמ

...לש תוילילש תועפשה ןיטקהל הרומא םירובד ינקבא תכירצ


...לש םירקמב תלעות םהל םיסחיימ
.הניש תוערפה
.ןתשה תכרעמב תויעב
.(Nausea) תוליחב
תעבטה יפב תויעב  
.(Rectal Disorders)  

...ב לופיטל ןכו
.(Brain Fatigue) תיחומ תושישת
.(Improve Alertness) תוכירד רופיש
.םדה-ץחל תדרוה
.ינימה דוקפיתה רופיש

...תושדח - שבד ואר