תושדח - ןוסיחה תכרעמ
Immune system - News


...ןוסיחה תכרעמ ואר

2000 רבמבונ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ 'גדירב
אצמ ב"הרא University of California-Berkeley-ב רקחמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ (Contract Bridge) 'גדירב קחשמש
דיקפת תיחומ תוליעפלש חיכומ ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ
.ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפיתב רתויב בושח

אוהש עודיש ןוויכ ,'גדירבה קחשמב אקווד ורחב םירקוחה
חומה רוזיאב תוליעפ ןכל םרוגו תובר הבישח תולועפ ךירצמ
.ןוסיחה תכרעמ לע עיפשהל יושעו Dorsolateral cortex יורקה
,םיפתתשמה ברקב (T-Cells) T-ה יאת תמר תא ורטינ םירקוחה
.70-מ הלעמל תונב תושישק

Society for Neuroscience, New Orleans


2002 ינוי

םד ןטרסמ המלחהל חתפמה :ןוסיחה תכרעמ
,הימקולמ המלחהל ,ןוכנ לופיט ומכ הבושח הקזח ןוסיח תכרעמ
.הינטירב ןודנול Royal Free Hospital ירקוח לש םתכרעהל תאז

תא םיקדבנה ןיבמ רורבל םיאפורל עייסל הז אצממ יושע םתעדל
,ןוסיחה תכרעמ תא םהב קזחלו שדחמ תולחל םילולעש ולא
.םילוחה ייח תא ליצהל היושעש הלועפ ,ןוסיח ביכרת תועצמאב

British Journal of Haematology


2002 רבמבונ
תויתקלד תולחמ םרוג סרטס
ישפנ חתמש וליג ב"הרא Washington University ירקוח
ישפנ חתמ .ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפיתב עוגפל לולע ינורכ
,תויגרלא ומכ ,תויתקלד תולחמל תועיגפ רתי םורגל לולע
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו תוינומיאוטוא תולחמ
לש התלוכי תא ןיטקהל ינורכ סרטס לולע םינעדמה ירבדל
ידי-לע םילעפומה םייתקלד-יטנא תותואל ביגהל ןוסיחה תכרעמ
.(Glucocorticoid Hormones) םיידוקיטרוקוקולג םינומרוה

HealthScout


2003 ראורבפ
ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא תרפשמ היצטידמ
הליג ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
תוליעפ רפשלו ןוסיחה תכרעמ םע ביטיהל היושע היצטידמש
.חומב תילמשח
ופתתשהש ,תימוקמ הרבחב םיקסעומה שיא 25 ורטנ םירקוחה
םא תולגל ידכ ,תועובש 8 ךשמב ,היצטידמב ןמאמה סרוקב
.(Mind-body Connection) ףוגהו העדותה ןיב רשק םייק

םיפסונ םידבוע 16-ו רקחמב םיפתתשמה ולבק סרוקה םותב
התשענש םינדגונ רותיאל הקידבב .תעפש דגנ ןוסיח תוקירז
םמדב םינדגונה תומכש ררבתה ,םיישדוח רחאלו שדוח רחאל
.הברהב ההובג התיה סרוקב םיפתתשמה לש
םישדוח 4 דע םינדגונ לש ההובג המר הרתונ םישנאהמ קלחב
ברקב םינדגונה רפסמ היה עצוממב .ןוסיחה תלבק רחאל
איה םהמ המכבו םירחאה תמועל 5%-ב הובג סרוקה יפתתשמ
.25%-ב ההובג התיה

רשי סחיב הלדג םינדגונה תמרש אוה רתויב בושחה אצממה
רוזיאב תילמשחה תוליעפה .חומב תילמשחה תוליעפב היילעל
.50%-ב ההובג התיה םיפתתשמה לש םחומב ימדקה ילאמשה
.תודרח תנטקהלו םייבויח תושגרל רושקה חומה רוזיאב רבודמ

Psychosomatic Medicine


2003 טסוגוא
תויגרלא דגנ ןוסיחה תכרעמ
Royal Hallamshire Hospital-ב םירקוח ירבדל
היינשהו תויגרלאל תחאה ,ןוסיח תכרעמ לש םיגוס 2 םנשיש הארנ
םייורקה םינובלח לש םדיקפת יבגל רתוי קימעמ עדי .תוקלדל
תכרעמ תא םותרל רשפאל יושע (Toll-Like Receptors) TLR
תויגרלא תובוגת לש םירומח םימוטפמיסב המחלמל ןוסיחה
.תושטעתהו לועיש ומכ ,תויגרלא תובוגת שילחהלו
הבוגתמ ןוסיחה תכרעמ תא תונפהל לאיצנטופ םג שי TLR תותואל
.םיקדייח תדמשה ומכ ,רתוי תוליעומ תורטמל תויגרלאל

BBC News Online


2005 רבמצד
םישישקב ןוסיחה תכרעמ רופישל תילופ הצמוח
ןוסיחה תכרעמ תא דדועל יושע תילופ הצמוחב רישע טירפת
וליכאהש University of Alberta-מ םיידנק םירקוח .םישישקב
ג"מ 35 לש סחיב ,תילופ הצמוחב םישדוח 23 תונב תודלוח
םג ומכ הלדג ןהב (T-Cell) T יאת תצפהש וליג ,ןוזמ ג"ק 1-ל
תקזחמה םיאת תקולח :(Mitogen Response) ןגוטימ תבוגת
.תיטמרד הרוצב ,ןוסיחה תכרעמ תא

שיו (Lymphocytes) םיטיצופמיל לש תוכרעמ תת םה T יאת
תונקזהה םע ךא ,ןוסיחה תכרעמב רתויב בושח דיקפת םהל
.דאמ תתחופ םתמר ,ףוגה

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ילוי
ןסוח םיריבגמ םינגדב םילונפילופ
ףותישב דרפס Complutense University of Madrid ירקוח
םירבכעב יוסינב וליג תיתפרצה Danone Vitapole תרבח
םקשל םייושע םינגדב םייוצמה (Polyphenols) םילונפילופש
תעינמ ידי-לע ,םייח ךיראהלו ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפית תא
.תמדקומ תונקדזה

(Wheat Germ) הטיח טבנ ויה םירקוחה ושמתשה םהב םיפסותה
שי םהב ,םילונפילופ לש םירישע תורוקמ םיווהמה ,תמסוכו
תיאוזנביסקורדיה-יפ הצמוח ,(Gallic Acid) תילאג הצמוח
,(Vanillic Acid) תילינו הצמוח ,(P-Hydroxybenzoic Acid)
,(Ferulic Acid) תילורפ הצמוח ,(Sinapic Acid) תיפניס הצמוח
.(Rutin) ןיטורו (Quercetin) ןיטצרווק

Nutrition


2006 רבמטפס
ןטרס םיפקות ונושש ןוסיח יאת
תונשל וחילצה ב"הרא National Cancer Institute-מ םירקוח
,ףוגב ודרשיש ךכ ,(T-Cells) יט גוסמ םיליגר ןוסיח יאת
,הלחמה לש םדקתמ בלשב ,םדאה ףוגב םיינטרס םילודיג ופקתי
.םתוא וצווכיו
.(רוע ןטרס) המונלמ ילוח םישנא 17-ב השענ ינויסינה לופיטה
.םיאירב םילוח 2 ויה לופיטה תליחתמ יצחו הנש רחאל
.יונישל תודגנתה יטה יאת וארה םילפוטמה 15 ראשב

,םיחיכש םילודיג םג וז ךרדב אפרל ולכוי םהש םינימאמ םירקוחה
אוצמל תעכ םיסנמ םה .דבכ ןטרסו דש ןטרס ,תואיר ןטרס ומכ
.רתוי בר ןמז ודרשי תיטנג ולפוטש םיאתש ךכ ךרד

Science


2006 רבוטקוא
םירגובמל תוקריו תוריפ לש תויצמת
םיפסות תליטנ ב"הרא University of Florida ירקוח ירבדל
תכרעמ תא קזחת , ,םיחמצבו תוריפב םייוצמה הנוזת ירמוח לש
.(DNA) ייא.ןא.יד יקזנ ינפמ םהילע ןגתו םירגובמב ןוסיחה

,תוילמינימה תואירבה תושירדב םידמוע םניא םיבר םישנא
םינגומ םניא םה ןכלו תוקריו תוריפ יד םיכרוצ םניא םהש ןוויכ
.סיזורופואטסואו תוילובטמ תולחמ ,ןטרס תולחמ ינפמ
תוינסכול םטירפתל ופיסוי ולא םישנאש םיעיצמ םירקוחה
.תוקריו תוריפמ תויצמתכ רסחה תא תא תוליכמה

תוצובק 2-ל וקליח םה םתוא ,םיטנדוטס 59 וסייג םירקוחה
.םוי 77 ךשמב ,ולא תוינסכול הלבק תחאה קר רשאכ
תמר תא ופוסבו ותיעצמאב ,רקחמה תליחתב ,ורטינ םה
רוציי תמר תא ,ןוסיחה תכרעמב יזכרמ דיקפת םהל ,T-ה יאת
תומר ,םינבל םד יאתב DNA יקזנ ,(Cytokine) ןיקוטיצה
ןמדב םידיאונטורקה תמר תאו C ןימטיו ,םיטנדיסקוא-יטנא
.תוצובקה יתש לש

רקחמה תפוקת ףוסב האצמנ תוינסכולה תא הלטנש הצובקב
DNA יקזנ תוחפ 30%-ו 30%-ב ההובג T יאת תמר
,ןפוקיל ,ןיטורק הטב ,םידיאונטורק ,C ןימטיו תומר .םינבל
.50%-ב ולדג םיטנדיסקוא-יטנאו ןיאטול
אלש היינשה הצובקל סחיב ,יוניש היה אל םינקוטיצה תמרב
.רובגית לכ הלבק

Journal of Nutrition


2007 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא םידדועמ בורכו ילוקורב
תרצונ ,3,3'-Diindolylmethane (DIM) היורקה תימיכ תבוכרת
.תוינטרס-יטנא תונוכת תלעבו בורכו ילוקורב םיסעול רשאכ
הינרופילק University of California Berkeley ירקוח וליג תעכ
הבוגתה תא רפשל םג היושע וז תבוכרתש ,םירבכעב יוסינב ,ב"הרא
תכירצש ,הכ דע החוורש החנהה תא תתמאמ וז תילגת .תינוסיחה
.ןטרס ינפמ ףוגה תא תקזחמ בורכו ילוקורב