ןילוניא
Inulin

ןילוניא והמ
םישרושב היוצמה (תוריפ רכוס) זוטקורפ תמימחפ אוה ןילוניא
םשל תויאופר תוקידבב שמשמ אוה .םינוש םיחמצ תועקפבו
.תוילכה דוקפית תכרעה


ןילוניאל ןוזמ תורוקמ
(Wheat) הטיח
(Leek) השירכ
שלוע
םוש
יראה ןש שרוש
(Agave) הבגא
סוגרפסא
םילשורי קושיטרא
הננב
לצב


הרשעהלו ןמושל ףילחתכ ןוזמה תיישעתב שמשמ ןילוניא
תרפשמ ,בלח ירצומבו ןמוש ףילחתכ ,ותפסוה .םיביסב
.הפב ותשוחת תאו ומקרמ תא ,ןוזמה םעט תא


ןילוניא םיליכמה םידבועמ תונוזמ
דלוקוש
תודילג
טרוגוי
(1) תוגוע/םחל
םינוש תואקשמ
רקוב ינגד
האמח
םיקתממ

םתוכירפו םמקרמ תא תרפשמ םיפאמל ןילוניא תפסוה (1)


האופרב ןילוניא
.ןתשב ולוכ טלפי ,דירול יוריעב ,אירב םדאל ןתינה ןילוניא
הייעב העמשמ םד-תקידבב םירייש תואצמיה ,ךכיפל
,םדאל םדאמ הנוש ףוגב ןילוניאה תומכ .תוילכה דוקפתב
.והבוגו ולקשמל םאתהב

...םדב תרתונה ןילוניאה תומכ לע םיעיפשמה םימרוג
(Liver Disease) דבכ תלחמבל תלחמ
ןגמה תטולב תוליעפ תת
(Adrenal gland) הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת

הרהזא
אטבתת וז תושיגר .ןילוניאל רתי תושיגרמ םילבוסה םנשי
ןילוניאל שיגרה םדא .ןילוניא ליכמה ןוזמ תכירצ תעב םג
.קושיטראב עגמ םצעמ תושיגר תועפות חתפל לולע
יישקו לועיש ,ףאב םייוריג ,ןורגב תוחיפנ םיללוכ םינימסתה
.(Skin Test) רוע יניחבת תרזעב השענ ןוחביאה .המישנ

...תושדח - ןילוניא ואר

.