LDH תקידב
LDH test
,(Lactate dehydrogenase) זנגורדיהד טאטקל םיזנא אוה LDH
ותרמוח תגרד ,ינורכ יתמקר קזנ לש ותואצמיהל יללכ ןמס שמשמה
.םימדקתמ םיבלשב הלחמל ןמסו

(Pyruvate) טאבוריפ תרמהב תימיכה הבוגתה לע עיפשמ LDH
הזוקולג תרמהל תמרוג םירירשה תלועפ .(Lactate) טאטקלו
.דבכב ףוסבל ףסאנו םדל ררחתשמה טאטקלל (Glucose)

.םדל תררחתשמה הזוקולגל שדחמ טאטקלה תא ריממ דבכה
םד-יאת ,החונמב םייוצמה םירירש ידי-לע תפסאנ וז הזוקולג
.תופסונ תומקרו םימודא


...ב םג רתיה ןיב ,ףוגב םיבר םירביאב יוצמ LDH םיזנא
.חומ
.םד יאת
.תואיר

.בל
.דבכ
.תוילכ
.דלשה ירירש

יעצמא שמשל םייושע (LDH isoenzymes) LDH לש םימיזנא-וזיא
ברועמ ףוגב רביא הזיא תעיבקל רוזעל ידכ ,תלדבמ הנחבאל רזע
.הייעבב

   ןוחביא תטיש איה (Differential diagnosis) תלדבמ הנחבא
הלחמ/הביסמ רתוי לע עיבצהל םילולע הינימסתש הייעב לש
.תחא

םימיזנא-וזיאה תא םג קודבל ןתינ ידמ הובג ךרע לבקתמ רשאכ
רתוי דקמתהל ידכ ,AST ,ALP-וALP :(LDH isoenzymes)
.יתייעבה רביאה והימ עובקל רשפאלו הייעבה םרוגב

תומדקתה רחא בקעמב עייסל תויושע תורזוח LDH תוקידב
.ערל וא בוטל םא ןיב ,הייעבה

המוארטמ םרגנש רירשב קזנ רוטינב עייסל היושע LDH תקידב
:(Hemolytic anemia) תיטילומה הימנא ןוחביאבו העיצפ וא
.םתיינב לש הז לע הלוע םימודא םד יאת סרה בצק הב הימנא
האצותה תכרעה
םייולת ולאש ןוויכ ,םיטלחומ תוסחייתה יכרע ןיא LDH תקידבל
איה הב הדבעמהו הקידב תטיש ,ןימ ,ליג ומכ ,םיבר םימרוגב
.תעצובמ

.(רטילל תוימואלניב 'חי) 105-333IU/L איה תינייפוא HDL תמר
הלש םימיזנא-וזיאה יסחי ןיב םייונישו ההובג LDH תמר
.יתמקר קזנ לע ללכ-ךרדב םיעיבצמ    

ךכ-רחא המ ןמז העיגמ ,יאתה קזנה תליחת םע הלוע HDL תמר
.ירוקמה הכרעל ףוסבל תדרויו ,האישל

הובג LDH
...לע עיבצהל הלולע ההובג LDH תמר
.ץבש ומכ ,(Cerebrovascular accident) ירלוקסו-יחומ עורא
.בל ףקתה
.(Low blood pressure) ךומנ םד-ץחל
,תויטוקרנ תופורת ,ןיריפסא ,העגרה :תומיוסמ תופורתב שומיש
.לוהוכלאו (Procainamides) םידימאניאקורפ    
.(Hemolytic anemia) תטילומה הימנא
.(Pernicious anemia) הריאממ הימנא
.הקישנה תלחמ
.(Intestinal pulmonary infarction) תואירב וא םייעמב םטוא
.תוילכ תלחמ
.(Hepatitis) דבכ תקלד ומכ ,(Liver disease) דבכ תלחמ
.(Muscular dystrophy) םירירש ןווינ תלחמ
.(Pancreatitis) בלבלה תקלד
.תרחא ןטרס תלחמ וא המופמיל

ךומנ LDH
תויומכ תעילב רחאל רצוויהל הלולעו תיתייעב הניא הכומנ המר
.C ןימטיו לש תולודג

םניא ךא ,LDH-ה תמר לע עיפשהל םייושעש םיפסונ םימרוג
...םניה הייעבל רוקמ םיווהמ
תינמז תולעהל לולע (Strenuous exercise) ינפוג רתי ץמאמ
.LDH-ה תמר תא    
לולע םימזגומ םוח יאנתב םדה תמגוד תקזחא וא יוקל לופיט
.הקידבה תואצות תא תוטהלו (Hemolysis) םד סמת םורגל    
.LDH-ה תמר תא הלעת םדה תויסט לש ההובג הריפס

...לש םירקמב םג שרדיהל היושע LDH תקידב
.B12 ןימטיוב רוסחממ האצותכ הימנא
.(Megaloblastic anemia) תיטסלבולגמ הימנא
.(Pernicious anemia) הריאממ הימנא