ןיטיצל
Lecithin
אוה (Phosphatidylcholine) ןילוכלידיטפסופ םג ארקנה ,ןיטיצל
,(תוינמוש) תוידיפילופסופ תובוכרת תצובקמ ,ןמוש יומד רמוח
ךילהתב תושורד ולא תובוכרת .םייח-ילעבבו םיחמצב תויוצמה
.ןוזמ דוביעב תושמשמו ןמושה לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח

,ףוגה יאת תיינבל םישמשמ (Phospholipids) םידיפילופסופ
יביס ביבס דדובמ הטעמ תריצילו םדה תשירקל םיבושח
.םיבצעה

ודיקפת .ןילוכוןמוש תוצמוח 2-מ יונב אוה .דבכב רצונ ןיטיצלה
.םיאתה ידי-לע םהב שומיש רשפאלו םדב םינמושו לורטסלוכ קרפל

הלוע ,םייוור םינמושו לורטסלוכ יוור ןוזמ תכירצ תרבוגש לככ
.רתוי ןיטיצלה שורד    
,וז תפסות בורל םיליכמ ,ןיטיצל תפסות הצוחנ םהל תונוזמ
.השורד הניא איה ללכ-ךרדבש ךכ    
תוגוע ,טלסל םיבטר ומכ ,םיבר םידבועמ םירצומב יוצמ אוה    
ןמוש תובורעת תזיחאלו בולחיתל שמשמ אוה םהב ,תודילגו    
.םימו    
.ההובג לורטסלוכ תמרב לופיטל ליעוהל יושע ןיטיצל ףסות

רוסחמ ינימסת

תורוקמ
.םינטוב
.(Wheat Germ) הטיח טבנ
.בורכ
.(Cauliflower) תיבורכ
.סרית
הלט ,רקב רשב
.דבכ ירצומו    
.הציב ןומלח
.לעוש תלוביש חמק
(1) .היוס ילופ
.היוס ילופ ןמשמ םיקיפמ היישעתב (1)

רתי תכירצ
.תוליחבו לושליש םורגל הלולע רתי תכירצ

םייאופר םישומיש
עייסל יושעו שביו קד ,קומצ רוע ךכרמו אלממ ןיטיצלה
.תונקדזהה ךילהת בוכיעב    

...רוע תולחמ רפסמב לפטל ליעוהל יושע ןיטיצל ףסות

...ב לפטל עייסל ןכו
(2) .דבכה דוקפתב תויעב
.לורטסלוכ רתי
.ןיאטסיצומוה רתי
.(Acoholic fibrosis) תילוהוכלא הזורביפ (2)
.(Hepatitis A & B) דבכ תקלד     
.(Tardive dyskinesia) תרחואמ העונת תערפה  
.ןיטיצלב רישע ערזה לזונ 
.רבגל דחוימב שרדנ תויהל יושע אוה ,ותטילפ בקע 

...תגיפס תא רפשמ ןיטיצל