רוא תועצמאב לופיט
Phototherapy/Light therapy
תואמ הזמ םירכומ םיעבצהו רואה לש םחוכ
תויעבו תולחמ ןווגימ יופיר יכרוצל םינש
ףוג לש ימינפה ןועשה לע םתעפשה העודיו
,םינומרוה רוציי ,ותנש יותיע תעיבק :םדאה
םידוקפיתו ףוגה תרוטרפמט לע העפשה
.םירחא םייגולויב
ינויח ביכרמ אוה שמשה רואש העדותה תרבוג תונורחאה םינשב
.םילרנימו םינימטיו :הנוכנ הנוזתב ךרוצה ומכ ,םדאה תואירבל
,גופסל ףוגה לע התוא שמשה תנירקב קר אל רבודמ
תועצמאב ,טולקל חומה לע ותוא ,רואב םג אלא
.םייניעה

רואל םישיגר םיאת ינוילמ ידי-לע ,רמומ ןיעל רדוחה רואה
תותואל ,(Photoreceptors) רוא ינטלוק םייורקה ,עבצו
.םיילמשח
(Optic nerve) הייארה בצע תועצמאב םירבעומ ולא תותוא
סומלתופיהה תטולב תא םיליעפמ םה וב ,חומל
תותוא חולשימל תיארחא רשא ,(Hypothalamus gland)
,(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונה ולא ,םיימיכ
.ףוגב םינוש םידוקפית תוסיול
תיגולונירקודנאה תכרעמב תחא הדיחי אוה סומלתופיהה
יארחאו (םדה םרז תועצמאב ףוגה ךותב םינומרוה תשרפה)
,ףוגה תרוטרפמט ,םדה ץחל ומכ ,ףוגה ידוקפית תיברמל
,ןוסיחה תכרעמ ,חור בצמ ,ינימ דוקפית ,לוכיע ,המישנ
.ףוגה לש ימינפה יגולויבה ןועשהו תונקדזהה ךילהת

ןניה ,הז ימינפ ןונגנמ שוביש בקע תורצונש רתויב תורכומה תויעבה
בישהל םייושע םירחא רוא תורוקמו שמשה רוא .הניש יישקו ןואכיד
.םנקיתל ףוגה לש יעבטה רוזחמב םישוביש
יגוס רפסמבו סיזאירוספ ומכ רוע תויעבב לופיטל שמשמ שמשה רוא
תומיוסמ תופורתו ילוגס הרטלוא רוא תנירק בוליש .ןטרס תולחמ
.תקהב לש הרקמב ומכ ,שומיש רתויו רתוי אוה םג אצומ

...רואב רוסחמ בקע עגפיהל םילולע םיבר ףוג ינונגנמ
.אמצו ןובאית
.ףוגה לקשמ
.םילזונה ןזאמ
.באכל תובוגת
.םייגולויב םירוזחמ
.תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
.םינומרוה
.בלה בצק
.םדה ץחל
.ףוגה תרוטרפמט
.ןיעה ןושיא תובחרתה

רקובמ יוריג תרזעב תוגשומ תומישרמ תואצות
ןנובתמו בשוי לפוטמה .חומל חלשנה רוא לש
תועגרתה בגא, (דקוממ יתלב) ךר ןבל רואב
.עקר תקיסומל הנזאהו תועגרתה הנזאהו
םאתהב ,תוקד 20-כ ךרוא לופיט לכ .עובשב םילופיט 5 דע 3 םינתינ
.הייעבה תרמוחל

...םיאבה םירקמב ליעוהל יושע רואב לופיט
.(Seasonal Affective Disorder - S.A.D.) תויתנוע תוערפה
.(Hand-Eye Coordination) ןיעהו דיה ןיב היצנידרואוק
.(Maladaptation to shift work) הדובע תורמשמל תולגתסה
.היצביטומ רדעה
.קהוב/רואל תושיגר
.זוכיר תויעב
.(Color Perception) םיעבצ תסיפת
.ןורכיז תויעב
.הליל תייאר
.(Assertiveness) תויביטרסא
.שאר יבאכ
.תורכמתהמ הלימג
.הימילוב
.לקשמ יוויש תויעב
.הדימל תוערפה
.ןואכיד
.תונזגר
.(Stress) הקוצמ
.תודרח
.היצקלסיד
.תויביטקארפיה
.הניש תוערפה
.תינורכ תושישת
.תוילנויצומא תויעב

(SAD) ףרוח ןואכיד
,ףרוח ןואכידב לופיט אוה ,רואב לופיטל רתויב רכומה םושייה
,(Seasonal affective disorder - SAD) תיתנוע הערפה יורקה
.היסולכואהמ 60% םילבוס הנממ הערפה
םימוטפמיס
.םויב הז ללכב ,הבורמ הניש
.תיתרבח תושירפ
.תושידאו תיטיא העונת
.ףרוחה אובב ןואכיד תשוחת
.תומימחפל הזע הקושת
.לקשמ תיילעו רבגומ ןובאית
.תורחא תובושח תויוליעפבו הדובעב ןיינעב הדירי
.םיירהצה-רחא זוכיר רדעהו הזע תושישת

ןינוטלמ םינומרוהה רוציי תא ריבגמ רואה
םהב רוסחמ רשא ,(Serotonin) ןינוטורסו
.הייעבל רושק

ןטרס ילוחל רוא תייפרת
תימנידוטופ הייפרתב שומיש ,ןטרס ילוחב ,לדג תונורחאה םינשב
תלקהל ,םיבאכ לוטנ יעצמאכ ,(Photodynamic therapy - PDT)
םא ,םימיוסמ םירקמב .םילוחה םילבוס םהמ םינימסתהמ קלח
.הלחמה לש טלחומ יופיר ףא ןכתי ,דאמ םדקומ יוליגה
יאתל תמרוגה ,(Photofrin) ןירפוטופ םשב הפורת הלוחל םיקירזמ
ךופהל ,םירחאב רשאמ רתוי ךורא ןמז ההתשמ איה םהב ,ןטרסה
רשא ,רזיילב םתוא םינירקמ זאו ,םימיוסמ לג יכרואב רואל םישיגר
.םיכומס םיאתב עגופ וניאו םתוא דימשמ

יאוול תועפותו תורהזא
!רואמ בקע תותיוועמ םילבוסב רואב לפטל ןיא
ידי-לע קר ןתני םיינרפוזיכסו םייטוכיספ םישנאב לופיטה
.הטישב םיאיקבה םירטאיכיספ וא םיגולוכיספ    
תיתשר תקלד ומכ ,הרומח םייניע תלחממ לבוסה לפוטמ לע
.לופיטל םדוק םייניע אפורב ץעוויהל ,(Retinitis)   
.תיערא (Hypomania) הינאמופיה םורגל לולע לופיטה

...םורגל לולע לופיטה 
.תושישת
.ףאבו םייניעב שבוי
.שאר יבאכ
.םירירש יבאכ