תושדח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lutein & Zeaxanthin - News
םייניעה תואירבל ןיתנסקאיזו ןיאטול
םייניעל בוט וניא ךומנ ןונימב ןיאטול
םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול
סגה יעמה ןטרסו ןיתנסקאיזו ןיאטול
תוקונית יניעל ליעומ וניא ןיאטול
בשחמב שמתשמה יניע לע ןגמ ןיאטול
תירלוקאמ תונוותה דגנ ןיטנסקאיז
םייניע תופייע דגנ תוינמדמדו ןיאטול
ילוקורבב ןיאטול
הייארה ןדבוא תטאהל A 'טיוו ןיאטול
ןיאטולב תויגועו םחל תרשעה
קזח רואמ םייניעה לע ןגמ ןיאטול
תירלוקאמ תונוונתה דגנ ןיאטול
ןיאטולכ בוט ןיטנסקאיז
טקרטקל ןוכיסו ןיטנסקאיזו ןיאטול
הליל תייאר תורפשמ ןיאטול תולולג
תינומרעה ןטרס ענומ ודקובא
םייניע תקלדו ןיאטול
המופמילל דגנ םידיאונטורק
םיקרוע תלחמו ןיאטול טועימ
ןיאטולל רוקמכ הצא-ורקימ
הייארל םיקוריו םיבוהצ תוקרי
רועל ליעומ ןיאטול
םייניעל ליעומ דרת
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
לזרב תריבצ םיריבגמ םידיאונטורק
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
יתקלד-יטנא םרוגכ ןיאטול
םישישקב ילטנמ רפשמ ןיתנסקאיז
לוגס-הרטלוא תנירקו ןיאטול
םצעה תואירבו םיטנדיסקוא-יטנא
טקרטק דגנ E 'טיוו ןיתנסקאז ןיאטול


...ןיתנסקאיזו ןיאטול ואר
.(Xanthophylls) םיליפותנסק םג םינוכמ ןיתנסקאיזו ןיאטול :הרעה

2005 ראוני
תינומרעה ןטרס םיענומ ודקובאב םירמוח
...רקחמ


2006 יאמ
םייניעה תנגהל תקלד םלוב ןיאטול
רקחמה .תוקלד יוכיד ידי-לע קזנ ינפמ ןיעה תיתשר לע ןגמ ןיאטול
,Kemin Food Asia תרבח תוסחב ,הארוק Catholic Uni.-ב
תיתשרל תתחפומ םד תקפסא לע ןיאטולה תעפשה תא קדב
,םייתשר בצע יאת לש םתומל םרוגה רבד ,(Retinal Ischemia)
תיתרכוס תיתשר תלחמ ןהב ,םייניע תולחמב הרוקש יפכ
.תירלוקאמ תונוונתהו (Diabetic Retinopathy)
לש הימכסיא המרגנ ןהל ,תודלוחב ושמתשה םיינאירוקה םירקוחה
.ונונימב היולת ןיאטולה תעפשה יכ םג אצמנ .תיתשרה

Nutrition


2006 ינוי
המופמילל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
...הכירצ

2006 ילוי
םיקרוע תלחמל םרוג ןיתנסקאיזו ןיאטול טועימ
םישנאל יכ םיחוודמ הידבש גינפוקניל University Hospitalירקוח
ןיאטול לש תוכומנ תומר שי םייללכ םיקרוע תלחממ םילבוסה
.םבצמ תא רפשת םיפסות תליטנ יכו ןיתנסקאיזו
רשא םיאירב םישנא 50-ו הפירח הניגנא ילוח 85 ופתתשה רקחמב
ןיאטול לש רתוי תוהובג תומר ואצמנ םמדבש ,תרוקיב תצובקכ ושמש
.ןיתנסקאיזו

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2006 ילוי
ןיאטולל רוקמכ הצא-ורקימ
רוזימ Central Food & Technological Research Instit. ירקוח
Botryococcus Braunii הקורי (Microalgae) הצא-ורקימ והיז ודוה
.(75%) ןיאטול דחוימבו םידיאונטורק תוצמל ןתינ הנממ
תיצמת לש תיטנדיסקוא-יטנאה התוליעפ תקידב בגא תאז וליג םירקוחה
,םירחא םידיאונטורק וז הצא-ורקיממ תוצמל וגהנ הכ דע .הצא-ורקימה
.(Astaxanthin) ןיתנסקטסא ומכ


2006 טסוגוא
הייארה לע םיניגמ םיקוריו םיבוהצ תוקרי
תוקרי תכירצ יכ ואצמ ב"הרא University of Wisconsin-ב םירקוח
תונב םישנב ירלוקאמ ןווינל ןוכיס ןיטקהל היושע םיקוריו םיבוהצ
.םייחב רתוי רחואמ ןורוויע ןהמ עונמלו 43%-ב 75-מ תוחפ

תא םיליכמה ,תוקריב רישע היה ןטירפת רשא םישנ ופתתשה רקחמב
15 ךשמב ,75-מ תוחפ תונב ,ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה תא
רשא תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ךכב וניטקה ןהש ררבתה .רתויו הנש
וקיפה אל רקחמב ופתתשה רשא 79 דע 75 תונב םישנ .ןורוויעל תמרוג
.תלעות ךכמ

Journal of Ophthalmology


2006 רבמטפס
רועל ליעומ ןיאטול
תועובש 12 ךשמנש ,הילטיא ילופאנ University of Naples-ב רקחמ
Beyond תדיעוב גיצה ,50 דע 25 תונב תויקלטיא םישנ קלח וב ולטנו
,Kemin תרבח לש FloraGLO יורקה רצומ תפרצ סירפב Beauty
.ןיתנסקאיזו ןיאטול לע ססובמה
רועה תוחל תא לידגמ הפב לטינה ןיאטול ףסות םירקוחה ירבדל
.33%-ב חטשה ינפ לע םינמושה תמר תאו 8%-ב ותושימג תא ,38%-ב
רועב (םינמוש) םידיפילה ןוצמיח תא ןיטקמ ןיאטולה יכ םג אצמנ
.55%-ב

תפרצ סירפב Beyond Beauty תדיעו


2006 רבמטפס
םייניעל ליעומ דרת
עודמ קודבל ושקיבש ,הינטירב Uni. of Manchester-ב םירקוח
,ךכמ םילבוס םניא םירחאו תירלוקאמ תונוונתהמ לבוס םישנאהמ קלח
.םייניע ליעוהל היושע דרת תכירצ יכ הליג
תלוכתל תודוה ,ילוקורבו בורכ ,קותמ סרית ךכל רוזעל םייושע ףסונב
דרתב םירקוחה ירבדל .םיייניעה לש ןתואירב רופישל ,םהב ןיאטולה
.דחוימב הובג וניה ןיאטולה זוכיר

Live Science


2006 רבמטפס
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
...םירקוח


2006 רבמטפס
לזרב תריבצ םיריבגמ םידיאונטורק
...ירקוח


2006 רבמטפס
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
...יפל


2007 סרמ
יתקלד-יטנא םרוגכ ןיאטול
תא ונחב רשא ב"הרא State Uni. of New Jersey-ב םירקוח
(Macrophages) גאפורקמ יאת לע ןיאטולה לש יתקלד-יטנאה וחוכ
.ןקנחה תצומחת לש התוליעפ תא תיחפמ ןיאטולה יכ וליג םירבכעב
וב רביאל הקיזמ ןקנחה תצומחת לש ידמ הלודג תומכ םירקוחה ירבדל
.50%-ב ןקנחה תצומחת תומכ תא ןיטקמ ןיאטולהש אצמנ .הייוצמ איה

Food Research & Molecular Nutrition


2007 ילוי
םישישקב ילטנמ דוקפית רפשמ ןיתנסקאיז
םתכירצ תרבגה יכ םיחוודמ תפרצ Uni. of Montpellier ירקוח
םדוקפית תא רפשל היושע ןיתנסקאיזו ןפוקיל םידיאונטורקה לש
.םישישק לש ילטנמה
םיאירב ,73.5 עצוממ ליג ינב םישישק 589 ופתתשה וב ,רקחמב
יכ אצמנ ,םישישקל ןועמב םיררוגתמ רשא ההובג הלכשה ילעבו
.יביטנגוקה דוקפיתב הדיריל רושק ולא םידיאונטורקב רוסחמ

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2007 לירפא
לוגס-ארטלוא תנירק ינפמ ןגמ ןיאטול
רועה לע הנגהה תא הלידגמ ןיתנסקאיזו ןיאטול לש ףסות לש ותליטנ
תרבחב םירקוח לש םהירבדל תאז ,4 יפ לוגס-ארטלוא תנירק ינפמ
.ב"הרא Kemin Health
ףסונב ,רמוש רועה לע ןיתנסקאיזו ןיאטול לש ימוקמ םושיי םהירבדל
לעש םינמושה תומכ לעו ותושימג לע ,רועה תוחל לע םג ,וז הנגה לע
תולעב ,35 עצוממ ליג תונב ,תואירב םישנ 120 ופתתשה רקחמב .וינפ
.רוע יגוס לש בחר ןווגמ

Journal of Skin Pharmacology and Physiology


2007 ילוי
ינווינ ןורגישב םצעה תואירב רופישל םיטנדיסקוא-יטנא
...תרבגה


2008 ראוני
טקרטק דגנ E ןימטיוו ןיתנסקאז ,ןיאטול
...יאצממ


2008 סרמ
םייניעה תואירבל ןיתנסקאיזו ןיאטול
...תכירצ


2008 סרמ
םייניעל ליעומ וניא ךומנ ןונימב ןיאטול
םישנא 46 ופתתשה וב ,םהגנימריב Aston Uni.-ב יטירב רקחמ
.תואירב םייניעל ךומנ ןונימב ןיאטול תליטנב תלעות אצמ אל םיאירב
,E ,C ,A םינימטיוו ןיאטול ג"מ 6 ןב ימוי ףסות ולביק םינייסנה
.תשוחנו ץבא
תואירב לע הביטימ העפשה ןיא ךומנ ןונימב ןיאטולל םירקוחה ירבדל
.תלעות ךכב הליג ,ג"מ 12 ןב היה ןונימה וב ,םדוק רקחמ .םייניעה

Clinical Nutrition


2008 ילוי
םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול לש םחוכב הכימת
םיעיגמ ןיתנסקאיזו ןיאטולש הליג ב"הרא Ohio State Uni.-ב רקחמ
.םשל םתוא אשונה SR-B1 ןובלחל תודוה םייניע לא םדהמ
ןיתנסקאיז ,ןיאטול לש םתטילק הנחבנ ,הדבעמ יאנתב ךרענש ,רקחמב
.ןיעה תיתשר יאתב ןיטורק-אטבו
SR-BI ןובלחה תלועפ תא תובכעמה תובוכרת ופיסוה םירקוחהשכ
.זוחא 60 דע 40-ב ןיטורק-אטבהו ןיתנסקאיזה תטילק התחפ

Journal of Lipid Research


2008 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןיתנסקאיזו ןיאטול
הצאמו םידיאונטורקמ ןיתנסקאיזו ןיאטול יכ וליג םיינאירוק םירקוח
בוליש יכ םג אצמנ .סגה יעמה ןטרס ילודיג ןיטקהל םייושע תיתיסא
.ומצע ינפב דחא לכ רשאמ רתוי יתמצוע םיינשה לש

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2008 רבמבונ
תוקונית יניעל ליעומ וניא ןיאטול
(European Food Safety Auth.) תיאפוריאה ןוזמה תוחיטב תושר
םה ,תאז םע .תוקוניתל תולומרופב שומישל חוטב ןיאטולה יכ תרסומ
.החכוה םרט תוקונית לש םהיניעל ןיאטולב תלעותה םיפיסומ

EFSA


2009 סרמ
בשחמב ךשוממ שומיש תעב םייניעה לע ןגמ ןיאטול
,םיאירב םישנא 37 ופתתשה וב ןיס גני'גייב Peking Uni.-ב רקחמ
יניע לע ןגהל יושע ןיאטול ףסות יכ אצמ ,תועובש 12 ךשמנ רשא
ידוגינה קהובל הפישחה יקזנ ינפמ ,בשחמב ךשוממ ןמז םישמתשמה
תרפשמ םדב ןיאטול לש ההובג המר יכ םג אצמנ .בשחמה גצ לש
.(Visual Acuity) הייארה תודח תודח תא

British Journal of Nutrition


2009 יאמ
ירלוקאמ דוקפית רפשמ ןיאטול
ןוכיס רתיב םינותנה םילפוטמ ידי-לע ןיתנסקאיזו ןיאטול יפסות תליטנ
רפשל םייושע ,םישדוח 36 ךשמב ,תירלוקאמה תונוונתהב תורדרדיהל
.הלחמה לש םימדקומה היבלשב ירלוקאמה דוקפיתה תא
ולא םיפסות תכירצש לככ יכ ררבתה ,םילוח 433 ופתתשה וב ,רקחמב
.הלחמב תורדרדיה בצק ןטק הלדג

Ass. for Research in Vision and Ophthalmology
2009 Annual Meeting (ARVO)


2009 טסוגוא
םייניע תופייע םימצמצמ תוינמדמדו ןיאטול
,שיא 22 ופתתשה וב ,ןפי Kwansei Gakuin University-ב רקחמ
ןיתנסקאיז ,ןיאטול תיצמת ליכמ רשא ףסותש אצמ ,תועובש 6 ךשמנש
.(Visual Fatigue) םייניעה תופייעל םינמיס גיסהל יושע תינמדמדו

Applied Ergonomics


2009 רבמבונ
רתוי בוט ילוקורב לודיג/ילוקורבב ןואטול
...ירקוח

2010 לירפא
הייארה ןדבוא תטאהל A ןימטיו םע ןיאטול
,ב"הרא Massachusetts Eye and Ear Infirmary-ב ךרענש ,רקחמ
םניאש ,הייאר ןדבואמ םילבוסה ,60 דע 18 ינב ,שיא 225 ופתתשה וב
ג"מ 12 בלשמה ימוי ףסות יכ אצמ ,םינש 4 ךשמנ רשא ,םינשעמ
רושקה הייאר ןדבוא טאהל יושע A ןימטיו 'חי 15,000 םע דחי ןיאטול
.(Retinitis Pigmentosa) תיתשרה תקלדל

Archives of Ophthalmology


2010 טסוגוא
ןיאטולב תויגועו םחל תרשעה
Guelph Food Research Centre, Agriculture and-ב םירקוח
ןיאטולב םירשעומה תויגועו םחל יכ ואצמ הדנק Agri-Food Canada
.ןיאטולה תכירצ תלדגהל יעצמא שמשל םייושע
.סרית חמקבו ןיאטולב תרשעומ הטיחב ךכ םשל ושמשתשה םירקוחה
.הייפאה ןמזב דבוא ןיאטולה תלוכתמ הובג זוחא יכ ןייצל שי

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ינוי
קזח רוא תעפשה ינפמ םייניעה לע ןגמ ןיאטול
DNA-ה לע ןגהל יושע ןיאטול יכ אצמ םירבכעב ךרענש ינפי רקחמ
(Retina) תיתשרבש (Photoreceptive Cells) רואה יטלוק םיאתב
.קזח רוא לש הקיזמה ותעפשה ינפמ
ינפל םימי 10 ךשמב ןיאטול הליכה רשא תבורעתב וטעלוה םירבכעה
.קזח רואל ופשחנש ינפל

Nutritional Biochemistry


2011 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתה ןוכיס ןיטקמ ןיאטול
אצמ ,םימדוק םירקחמ 6 קרסש ,Peking University-ב יניס רקחמ
העגהל ןוכיס ןיטקהל היושע ןיטנסקאיזו ןיאטול לש הלודג הכירצ יכ
.26%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה לש רחואמה בלשל
.דבלב 4% הניה תלעותה הלחמה לש םינושארה היבלשב רבודמ רשאכ
וללכ אלו דבלב הנוזתמ ןיטנסקאיזו ןיאטול תכירצב וזכרתה םירקוחה
.ןוזמ יפסות רקחמב

British Journal of Nutrition


2011 רבמבונ
תירלוקאמ תונוונתהב לופיטל ןיאטולכ בוט ןיטנסקאיז
Captain James A. Lovell Fed. Health Care Facility ירקוח
הייארה תא רפשמ יתנוזת ןיתנסקאיז ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא וגקיש
םינימסת וארה רשא םישישקב רבודמ רשאכ ןיאטול ףסותל המודב
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוננתה לש התוחתפתהל םינושאר
ואצמנ אל רשא ,םינש 74.9 עצוממ ליג ינב םישישק 60 ופתתשה רקחמב
.רתוי הלקה התרוצמ ולבסו הלחמל ןוכיס רתיב

Optometry


2012 סרמ
טקרטקל ןוכיס םיניטקמ ןיטנסקאיזו ןיאטול
Lapland Central Hospital & Uni. of Eastern Finland ירקוח
יכ ואצמ ,80 דע 61 ינב םישישק 1,689 ופתתשה וב רקחמב ,דנלניפ
טקרטקל ןוכיס תוניטקמ םדב ןיטנסקאיזו ןיאטול לש תוהובג תומר
.40%-כב
הנגהב תובישח התוא שי ןיטנסקאיזלו ןיאטולל ןה םירקוחה ירבדל
.הלחמה ינפמ ןיעה תשדע לע

British Journal of Nutrition


2013 ראוני
הליל תייאר תורפשמ ןיאטול תולולג
ןיאטול יכ םיחוודמ ןיס Shanghai Jiao-tong University ירקוח
ומכ ,תומישמב רזועו (Vision) הייארה תא רפשמ ימוי ףסותכ לטינה
.הלילב הגיהנ
רשא םיאירב םישנא 120 ופתתשה ,תחא הנש ךשמנש ,יניסה רקחמב
.ימוי סיסב לע ןיאטול ג"מ 20 ולביקו םוי ידמ תועש 10-כ ךשמב וגהנ

Nutrition