ןפוקיל
Lycopene
(Pigment) ןעבצו דיאונטורק אוה ,ןיטורק הטבל המודב ,ןפוקיל
םג הווהמו םיבר תוקרילו תוריפל םודא עבצ הנקמ רשא ,םודא
.המצוע בר טנדיסקוא-יטנא

     ןוכיסה תא תותיחפמה תונוכת שי ןפוקילל יכ וליג םירקחמ
תולחמו ,תינומרעה ןטרס םהב ןטרס יגוס רפסמב תוקלל
.תורחא ןטרס

.ןוזמהמ ותוא גופסל שי ןכלו ףוגה ידי-לע רצוימ וניא ןפוקיל

תורוקמ
קרמו (פושטק) תוינבגע קסר ,תוינבגע בטור ומכ ,ןהירצומו תוינבגע
,(Watermelon) חיטבאב יוצמ ןפוקיל .דחוימב וב םירישע תוינבגע
יוצמ ןפוקיל .הירט היפאפבו המודא הבאיוגב ,המודא תילוכשאב
.דרוה ירפ תיחמו םישבוימ םישמשמב

ירפ םרג 100-ב ןפוקיל תלוכת

ג"מרוקמה
4.1חיטבא
3.4המודא תילוכשא
3.3הבאיוג
6.5תוינבגע קסר
3.1תוינבגע

...תושדח - ןפוקיל ואר םירקחמב הייפצל