תיטנגמ הדוהת תיימדה
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
?והמ MRI רישכמ
שחרתמה תא גיצהל דעונש ,יטנגמ קרוס אוה MRI-ה רישכמ
 וא חותינב ךרוצ אלל ,הלועמ טוריפב ,תוימינפ ףוג תומקרב
.ףוגל תרחא (תיזיפ) תינשלופ הרידחב
.

.
אוהו דאמ קזח יטנגמ הדש וב רצונ .לודג לילג יומד רישכמה
םשל ,(ןגטנר רישכמב X ינרק תמועל) וידר רדתב שמתשמ
.הנומת תריצי
 
הלועפה ןורקע
,קדבנה ףוגב ,תקדבנה המקרה לא םיחלשנ םיקזח וידר ילג
.םמוקממ ןמימה ימוטא יניערג תאיציל הב םימרוגו
,תטלקנ רשא ,וידר תנירק םיטלופ םה ,םמוקמל םבוש םע
.המקרה הנבמכ תגצומו בשחמב תדבועמ
 
?רישכמב םישמתשמ עודמו יתמ
תדימ יבגל עדימ לבקל ךרוצ שי רשאכ שמשמ MRI-ה רישכמ
.הרדישה דומעו חומ ,םיקרפמ ,תוכר תומקרל םרגנש קזנ
ןיב ינושה תא ,הלועמ תוידוגינ ךות ,תוארמ הקידבה תואצות
לכמ תלבקתמה וז לע הלועה הרוצב ,הלוחל האירב המקר
.(דועו CT ,ןגטנר) רחא היימדה רישכמ
,םילודיג ןוחביאל ,הלועמ רישכמ MRI-ה תא השוע ,וז ותלוכי
.םדה תמירז לש הניחבו תומקרל קזנב הייפצ
 
הקידבה עצובת םהב םירקמ
חומו שאר
.חומב םומיד .חומ םילודיג
(2).יבצע ביס סרה .םד ישירק
.םירחא חומ םיקזנ (1).(Aneurysm) תצרפמ

.םד-ילכ ןפוד תוטלבתה (1)
.הצופנ תשרט תאצות (2)
 
,םייטפואה םיבצעב םיקזנ ןחבאל םג לוכי MRI-ה רישכמ
,העימשה יבצעב םיקזנו חומה לא םייניעהמ םיליבומה
.חומל ןזואהמ םיליבומה
MRA - תיטנגמ הדוהת תייפרגויגנא תארקנ הקידבה
םינחבאמו (Magnetic Resonance Angiography)
...םהב םדה תמירזו םד-ילכ התרזעב
.םד-ילכב םיערק .תצרפמ
םיינמוש םיעקשמ תאצות) םדה-ירבעמב המיסח
.(םד שירק וא
 
(בל ללוכ) הזח
...תנחבאמ הקידבה
.תואירלו בלל םיקזנ

םד-ילכ
MRA - תיטנגמ הדוהת תייפרגויגנא תארקנ הקידבה
םינחבאמו (Magnetic Resonance Angiography)
...םהב םדה תמירזו םד-ילכ התרזעב
.םד-ילכב םיערק .תצרפמ
םיינמוש םיעקשמ תאצות) םדה-ירבעמב המיסח
.(םד שירק וא
 
ןטב
...ומכ ,ןטבה ירביאב תויעב ןוחביא
.תומיסחו םימוהיז .םילודיג
(3) .הכלוה תויעב .םימומיד

 
.ןתשה תיחופלש לא הילכהמ ומכ (3)

םיקרפמו תומצע
...תויעב ןחבאל ןתינ .םידיגו םירתימ ,סוחס ןוחביא
.סוחס תקיחש .םיקרפמ תקלד
.תועוצרב םיערק .תסלה קרפמ
.םימוהיז .םצע חומ
.םצעב םילודיג

הרדישה דומע
...ןוחביא
.תונוש םצע תולחמ .םילודיג
(4) .הרדישה דומע תולחמ .קסיד תצירפ
.םיאולכ םיבצע

.הצופנ תשרט ומכ (4)

תורהזאו הקידבל תונכה
קדבנה לע ,רתויב קזח יטנגמ הדש רצוי MRI-ה רישכמו רחאמ
,םיקנרא ,םינועש ,םיטישכת ומכ ,יתכתמ ץפח לכ ריסהל היהי
.העימש-רישכמ ומכ םירחא רזע ירישכמו יארשא יסיטרכ
םייפג ילעב ,ןילוסניא תבאשמ ,בל-בצוק ילעב םישנא ,וז הביסמ
ןקתה תואשונה םישנו םייתכתמ םילתש ,םייתוכאלמ םיקרפמ וא
.קדביהל םילוכי םניא ןוירהב םישנ וא ימחר-ךות

,הקידבה ןקתמל סנכיהל ולכוי אל ג"ק 140 לעמ םילקושה םישנא

.תיזיפ הלבגמ תביסמ
תכסמה תא שולתל לגוסמ אוהש דע ,קזח הכ יטנגמה הדשה
!רדחב אצמנה אפור לש וסיכמ (פוקסוטטס)
.קרוסה לילג ךות לא קילחמה ,רצ ןחלוש יבג-לע בכשומ קדבינה
(םירוגס תומוקממ דחפ) היבופורטסולקמ םילבוסה םישנאל
.העגרה תפורת תנתינ

דצמ ששח לש םיינוציק םירקמל ,(MRT) חותפ רישכמ םג םייק
.MRI-ה לש הזמ תוחפ תוקיודמ הז רישכמ תואצות .קדבנה

תכרועה ,הקידבה ןמז לכ ךשמ העונת לכ אלל בכשל קדבינה לע
.העש דע העש יצח
ןמז לכ ךשמ הזוזת אלל בכשל ךרוצה בקע ,תויחונ רסוח ןכתית
.ררוקמ רדחבו השקונ ןקתמ לע ,הקידבה
.קזח תומלה שער עקר לע ,קותקת לוק עמשנ הקידבה ךשמ
 
הקידבה תואצות
.הקידבה םות םע דיימ לבקל ןתינ ינושאר ןוחביא
.ךכ רחא םיימויכ ןתני קיודמו אלמ ןוחביא

2003 טסוגוא
בל תלחמ רותיאל MRI רישכמ
םינמרג םינעדמש חוודמ American Heart Association ןוחריה
רותיאל ינשלופ יתלב יעצמא שמשל יושע MRI-ה רישכמש ,ואצמ
קוידב) בלב םדה ילכ תונפד לע ימינפ (Plaque) דבור תורבטצה
(Coronary atherosclerosis) םיקרוע תשרט ונייהד ,(89% ןב
.הלחמל דשח שי םהב םישנאב

בלה רירשב םדה תמירז תניחבל שמשמ MRI-ה רישכמ
בלה רירש םטוא תלחמ רתאל לוכיו (Myocardial perfusion)
.(Catheterization) רותניצב ךרוצ ענמיש רבד ,הנחבוא םרטש
.םינורחא םירופישל הקוקזו השדח הטישה