םיחופת תצמוח
Malic acid
(Apple acid)
 
םיבר תוקריבו תוריפב היוצמ םיחופת תצמוח
.רסוב חופתב דחוימבו
לוכיעה תכרעמב גפסנה ,הז רמוח זטנסמ ףוגה
היגרנאל תומימחפ תרמה ךילהתב ,דבכל רבעומו
.(ATP)
 
...םיללוכ םיפסונ םירישע תורוקמ
.(Rhubarb) סביר .(Grapes) םיבנע .םינוש םיירגרג תוריפ

לש הליערה ותעפשה םוצמצל םג חופת תצמוחב שמתשמ ףוגה
.םוינימולאה

היגליימורביפו םיחופת תצמוח
םיקול םהש וארה היגליימורביפ ילוחב ושענש םירקחמ
הערפהב אטבתי רוסחמ .םיחופת תצמוח לוצינו רוצייב
.ילמרונ םירירש דוקפיתב
תצמוח םהב ,םיבר םירצומ םירכמנ ,ךכ-לע ססבתהב
.היגליימורביפ ילוח רובע ,םירחא הנוזת ירמוח לע ףסונב ,םיחופת
.םהל םיעייסמ םנמוא ולא םירצומש חכוה םרט
 

,תועובש 4 רחאל ,אצמנ אל (Double-blind) לופכ-יומס יוסינב
חופת תצמוח וכרצש ולא ןיב ,לופיט תעפשהב לדבה טעמכ
םירחא תמועל (םויזנגמ ג"מ 300 תפסותב ,םויב ג"מ 1,200)
.(Placebo) המד תפורת ולבקש
ג"מ 1,600-ל ןונימה תלדגה רחאל אצמנ יתועמשמ רופיש
.הנש יצח תב תפסונ הפוקתל ,םויזנגמ ג"מ 400 תפסותב

,רקובמ אלו לופכ-יומס היה אל יוסינה לש הז קלחש ןוויכ
.המדה תעפותל תואצותה תא סחיל שיש ןכתי
.ג"מ 2,400 תב תומכ ורבע אל חופת תצמוחב םייוסינה
 


ןונימ
וניה היגליימורביפ ילוחל  שורדה ימויה ןונימהש ואצמ םירקחמ
םויזנגמב חופת תצמוח תבלושמ ללכ-ךרדב .ג"מ 1,800 דע 1,200
.םירחא הנוזת ירמוחב וא (1:4 סחיב)
 
תורהזא
.הכר האוצ םורגל הלולע ץלמומהמ הלודג תומכ תליטנ
.םויזנגמה הארנכ אוה ךכל םרוגה   
ןוירהב םישנש ץלמומ ,חווט ךורא עדימב רוסחמ בקע
.םיחופת תצמוח יפסות תליטנמ וענמי תוקינימו