1 תושדח - וירצומו בלח
Dairy - News 1
םיאטרופסל ןמוש-לד בלח
תולוקשמ ימירמל בלח
ןטבב ןמושו בלח C ןימטיו
ןורק תלחמו הרפ בלח
םד-ץחלו ןמוש לוטנ בלח
ןדיסל רוקמ - םיגדו םחל בלח
םד-ץחל רתיל תיטויבורפ הניבג
םידליל הנוזת ירמוחו בלח
םידליב תויגרלאו תוהמא
ליגר בלחמ אירב ינגרוא בלח
םצע ירבש ענומ בלח
בלה תואירבו ןמוש לד בלח
םידלי תומצע רפשמ בלח
םד-ץחלו בלחב םינובלח
םישישק ירירשו הניבג ימ
לקשמ תדרוהל בלח ירצומ
תונרגימו תוניבג
תולחש ןטרסו בלח
םיילניגאו םימוהיזו טרוגוי
רתוי רישע ינגרוא בלח
דוליי לקשמו בלחו D ןימטיו
רתוי אירב ינגרוא בלח
רתוי אירב וניא ינגרוא בלח
בלחב םינימטיוו ןפוקיל
יתייעב התב בלח
לקשמ ןיטקמ אלמ בלח
תוירופו ןמוש ריתע בלח
ןוזמ הגיפסו בלחמ ןדיס
יעמ ןטרסל בלחו ןדיס D .טיו
תויגרלאלו המתסא קשמ בלח
תילובטמ תנומסתמ ןגמ בלח
תינומרע ןטרסמ ןגמ בלח
דש ןטרסל ןוכיסו בלחמ ןדיס


...בלח ירצומו בלח ואר

2004 ראוני
תונרגימו תוניבג
(Aged Cheese) תונשוימ תוניבג .הנרגימ םורגל תולולע תוניבג
ותומכ .(Tyramine) ןימריט תבוכרתה תא תוליכמ תובר
,םורגל לולע ןימריט .הנשי הניבגהש לככ הלדג הניבגב
תבחרהלו םדה ץחלב הילע ,הז ביכרמל םישיגרה םישנאב
.הנרגימ איה ולא םיכילהת תאצות .חומב םד-ילכ

...ןה ןימריט תוליכמ רשא תוניבג
.(Muenster) רטסנומ
.(Parmesan) ןזמרפ
.(Feta) הטפ
.(Brie) ירב
.(Blue Chesse) הלוחכ הניבג
.(Gorgonzola)
.(Mozzarella) הלרצומ
.(Cheddar) רד'צ

תוניבגו (Ricotta) הטוקיר ,(Cottage) 'גטוק ומכ ,תוכר תוניבג
.ןימריט לש דאמ הנטק תומכ תוליכמ (Cream cheese) תנמש


2004 רבמבונ
תולחש ןטרסב םישנ ןכסמ בלח
םויב תחא בלח סוכמ רתוי תכירצ יכ אצמ ידבש רקחמ
.(Ovarian Cancer) תולחש ןטרסל ןוכיס ליפכהל הלולע
תונב םישנ 61,000 וקדבנ ,הנש 13 ךשמנש ,רקחמב
תכירצ .76 דע 38 תונב םישנ 61,000 וקדבנ .76 דע 38
.טעמב ןוכיס התלעה דבלב טרוגוי
,בלחב יוצמה זוטקלה רכוסל תאז םיסחיימ םירקוחה
.לודיגל ףוסבל םורגל םילולעש םינומרוה רוציי דדועמה

American Journal of Clinical Nutrition


2004 רבמבונ
םיילניגאו םימוהיזו טרוגוי
תעינמל יעצמאכ טרוגוי תכירצ ונחב םירקחמ רפסמ
.(Vaginal Yeast Infections) םיילניגאו םירמש ימוהיז
תיברת ליכמה ,טרוגוי לפס תכירצש אצמ םהמ דחא
(Lactobacillus Acid.) סוליצבוטקל קדייחה לש היח
ולא םימוהיז תופיכת תא תיחפהל היושע ,םוי ידמ
םיקדייח םג ומכ ,קיזמ וניאש ,הז קדייח .םישנהמ קלחב
.השאה קיתרנב יח ,םיפסונ
תורחאמ רתוי תולבוס םישנהמ קלח עודמ רורב אל
.קיתרנ ימוהיזמ

...םיללוכ קיתרנב םוהיזל ןוכיס םילידגמ רשא םימרוג
.ןוירה תעינמל תולולג
.הקיטויביטנא
.תרכוס
.ןוירה

...ללוכ קיתרנ ימוהיזב לבוקמ לופיט
.תוליתפ וא תוירטפ ידגונ םימרק
.הפב תולטינה תויתירטפ-יטנא תופורת


2005 ראוני
הנוזת ירמוחב רתוי רישע ינגרוא בלח
Danish Inst. of Agricultural Sciences-ב ינד רקחמ
םיינויח םינמוש ,םינימטיוב רתוי רישע ינגרוא בלחש הליג
.ליגר בלח רשאמ ,םיטנדיסקוא-יטנאו
,50%-ב ליגר בלח תמועל הלודג וב E ןימטיו תלוכת
300 דע 200-ב ןיתנסקאיזו ןיאטולו 75%-ב ןיטורק אטב
3-הגמוא גוסמ תוינויחה ןמושה תוצמוח תמר .םיזוחא
.איה םג ההובג

NaturalNews


2006 לירפא
דולייה לקשמ תא םילידגמ בלחו D ןימטיו
...הכירצ


2006 טסוגוא
רתוי אירב ינגרוא בלח
לשנ וז חורב בתכמ .ליגר בלחמ רתוי אירב ינגרוא בלח
(Food Standards Agency) FSA-ל םירקוח 14 ידי-לע
םנמוא ינגרוא בלחב 3-הגמוא תלוכת םהירבדל .ב"הרא
וענכתשה אל םה ךא ,ליגר בלחל סחיב 70%-ב הלודג
.ינגרוא בלח לש תיתואירבה תופידעה רבדב

2006 רבמטפס
רתוי אירב וניא ינגרוא בלח
וב שיש ףא לע ,ליגר בלחמ רתוי אירב וניא ינגרוא בלח
תלעות תפסותכ שממתמ וניא הזש ןוויכ ,3-הגמוא רתוי
UK Food Standards Agency ר"וי ירבדל תאז ,ןכרצל
.הינטירבב
ךשמנש הינטירב University of Glasgow-ב רקחמ
רתוי 68% עצוממב ליכמ ינגרוא בלחש אצמ םינש 3
החכוה האצמנ אל FSA ירבדל .ליגר בלחבמ 3-הגמוא
רשא תינלוניל הפלאה הצמוחה יכ םירקוחה תונעטל
ןמוש תוצמוחל רוקמ הווהמ ןכא ינגרואה בלחב האצמנ
.3-הגמוא


2007 ראוני
בלחב םינימטיוה לע ןגמ ןפוקיל
Universidad Nacional de Santiago del Estero ירקוח
לש םתוטעמתה תא טאמ תוסומכב ןפוקילש וליג הניטנגרא
.45%-ב (Skimmed Milk) הזר בלחב D3-וA ןימטיו
ףדמה ייח תכראה לאיצנטופ לע תוכלשה שי הז אצממל
.םינושה ויגוס לע בלח לש

ירצות .רוא תעפשהב תונצמחתהל שיגר B2 ןימטיו
םינימטיו סורהל םילולע וז תונצמחתה לש יאוולה
תוכיאב הרומח העיגפל םורגלו בלחב םירחא
.בלחה לש תיתנוזתה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ראוני
התב םיביכרמה תלעותב םגופ התב בלח
תייתש יכ אצמ הינמרג ןילרב Charite Hospital-ב רקחמ
םגופ ,םילגנאה רקיעב םיתוש ותוא הקשמ ,הת ךותב בלח
התב םייוצמה (Catechins) םינ'צטאקה לש םתלעותב
.קורי התב דחוימבו
יופיצה יאת תבכש) ילטודנאה דוקפיתה תא וושיה םירקוחה
בלחש וליגו רבעמה ליג רחאל םישנ 16-ב (םדה-ילכ לש
םדה-ילכ תא תכפוהש ,וב שיש תלעותה תא תיחפמ התב
.רתוי םישימגל

European Heart Journal


2007 ראוני
לקשמ ןיטקמ אלמ בלח
אצמ הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמ
ןמוש יריתע בלח ירצומ לש תחא הנמ תוכרוצ רשא םישנ יכ
ןניאש םישנ תמועל ,30%-ב ,לקשמב תוחפ תולוע םוי ידמ
.תאז תושוע
תוידבש םישנ 19,352 לש הכירצה ילגרה תא ונחב םירקוחה
ץומח בלח ,אלמ בלח תכירצ יכ םיחוודמו 55 דע 40 תונב
.לקשמב היילעל ךופה יתועמשמ סחיב םירושק תוניבג וא

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
תוירופ םירפשמ ןמוש יריתע בלח ירצומ
...תוכרוצה םישנ


2007 סרמ
ןוזממ הגיפס ןיטקמ בלח ירצוממ ןדיס
לש רתי תומר תיחפמ (םיפסותמ אלו) בלח ירצוממ ןדיס
.החורא רחאל םדב ןמוש
םיחוודמ University of Copenhagen-מ םיינד םירקוח
םיווהמה ,םדב (Triacylglycerol) לורצילגירט לש תומר יכ
15-ב םינטק ,ןוזמה תגיפס רחאל םדב ירקיעה ןמושה תא
תמועל בלח ירצוממ ןדיס םיכרוצה ולאב םיזוחא 19 דע
.םיינוזת םיפסותמ ותוא םיכרוצה ולא
וכרצש ,25.7 עצוממ ליג ינב ,םינייסנ 18 ופתתשה רקחמב
.ההובגו תינוניב ,הכומנ המר :תומר 3-ב בלח ירצוממ ןדיס
הניטקמ בלח ירצוממ ןדיסה תכירצ תרבגה םירקוחה ירבדל
.תאז השוע וניא ןדיס ףסותש דועב ,םינמושה תגיפס תא

American Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
סג יעמ ןטרסל ןוכיס םיניטקמ בלח ירצומו ןדיס D ןימטיו
הכירצ יכ אצמ ב"הרא University of Hawaii-ב רקחמ
םייתנוזת םיפסותמ וא ןוזממ ןדיסוD ןימטיו לש ההובג
.36% דע רועישב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
םירבג 85,903 ופתתשה ,םינש 7 לעמ ךשמנש ,רקחמב
ןולאש ואלימ רשא ,60 עצוממ ליג ינב םישנ 105,108-ו
.םנוזמ תכירצ ילגרה תא םיצממה םיטירפ 180 ללכש

American Journal of Epidemiology


2007 יאמ
תויגרלאלו המתסאל ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
...העובק הכירצ


2007 ילוי
תילובטמ תנומסת ינפמ םיניגמ בלח ירצומ
הינטירב סלייו Cardiff University-מ םירקוח ירבדל
תועפות ןיטקהל היושע וירצומו בלח תכירצ תרבגה
.תילובטמ תנומס תלש
,םירבג 2,375 לש םתכירצ ילגרה תא ודמל םירקוחה
בלח םיכרוצה םירבגש הנקסמל ועיגהו 59 דע 45 ינב
תילובטמ תנומסתל ןוכיס םיניטקמ עבק ךרד וירצומו
ךשמנ רקחמה .תאז םישוע םניאש ולא תמועל ,62%-ב
.םינש 15

Journal of Epidemiology and Community Health


2007 ילוי
תינומרע ןטרסמ םינשעמ לע םיניגמ בלח ירצומ
...ירקוח


2007 ילוי
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ בלח ירצוממ ןדיס
ןוכיס ןיטקהל היושע בלח ירצומ לש םתכירצ תרבגה
תלוכת איה ךכל הביסהשכ ,הלעמו 45%-ב דשה ןטרסל
.םהב ןדיסה
העפשהה .וב ןדיסה תלוכת איה ךכל הביסהשכ ,הלעמו
.רבעמה ליג ינפל םישנב רבודמשכ (65%) דחוימב הלודג
תפרצ (INSERM U557) University of Paris ירקוח
רקחמב תאז ,םישנ 3,627 לש ןתכירצ בכרה תא וחתינ
.יצחו הנש ךשמנש רקחמב

Annals of Nutrition and Metabolism


2007 טסוגוא
םיאטרופס תושבייתה דגנ ןמוש-לד בלח
...תייתש


2007 טסוגוא
ןמוש תיחפהל תולוקשמ ימירמל רזוע בלח
...ירקוח


2007 רבמבונ
ןטב לקשמ םיניטקמ בלח ירצומו C ןימטיו
ןיטקהל היושע בלח ירצומו C ןימטיו תכירצ תרבגה
הלידגמה ,ןטבה רוזיאל ביבס לקשמה תורבטצה תא
.בל-תלחמלו תרכוסל ןוכיס
רשא ,60 דע 40 תונב ,תוינאריא םישנ 900-מ הלעמל
ירצומו ןדיס ,C ןימטיו טעמ וכרצו רקחמב ופתתשה
יכ אצמנ .ןפוג זכרמב ןמוש תורבטצהמ ולבס בלח
ןמוש לש ותורבטצהל ןוכיס לידגמ C ןימטיו תכירצ
.30%-ב תאז הלידגמ ןדיס תכירצ טועימו ףוגה זכרמב

ןאריא Isfahan Uni. of Medical Sciences-ב רקחמה
תכירצו (םויב ג"מ 56 רתוי) C ןימטיו תכירצש חוודמ
לקשמב הדיריל םימרוג (םויב ג"מ 398 תוחפל) ןדיס
.ףוגה זכרמ

Public Health Nutrition


2007 רבמצד
ןורק תלחמל רושק הרפ בלח
הינטירב University of Liverpool-מ םירקוח ירבדל
,ןורק תלחמ לש התורצוויהל רושק הרפ בלחב ביכר
ילוק יא יקדייח לש םתודירש תא לידגמ אוהש ןוויכ
,(Mannan) ןאנאמ דירכסילופב רבודמ .(E. Coli)
.םיטיצוגפה דוקפיתב עגופה

Gastroenterology


2008 ראורבפ
םד-ץחל דירומ ןמוש לוטנ בלח
...תרבגה


2008 סרמ
ןדיסל בוט רוקמ םה םיגדו םחל ,בלח ירצומ
תנמ לע םיגדו םחל ,בלח ירצומ רתוי ךורצל םידלי לע
םהירבדל .םתנוזתב ןדיס לש הניקת הקפסא חיטבהל
ירצומ תונמ 3 ךורצל םידלי לע םייטירב םירקוח לש
תוקזח םיינישו תומצע תיינבב עייסל ידכ םויב בלח
Frais תניבגו טרוגוי ,בלח םהירבדל .ןתקוזחתבו
םג ומכ ,ןדיסל בוט רוקמ םה (ןמוש תלד םוק תניבג)
.םינידרס םהב ,תומצעה תא םילכוא םהב םיגד
ןדיסל רוקמכ היוס לע םירקוחה םיצילממ םינוחמצל
תוקזח תומצע חותיפל ,תאז םע .בורכוילוקורב לע ןכו
.תינפוג תוליעפב תאז בלשל שיו ,םיאתמ טירפתב יד אל


2008 סרמ
םד-ץחל רתיל תיטויבורפ רד'צ תניבג
סוליפודיסא גוסמ םייטויבורפ םיקדייח תפסוה
היושע (Cheddar) רד'צ תניבגל (L. acidophilus L10)
.םדה-ץחל תא ודירויש םינובלח לש םתורצוויהל םורגל
ןרובלמ Victoria University-מ םיילרטסוא םירקוח
ומכ ,תיגולויב םיליעפ םינובלח תרצוי הפסוההש ואצמ
.ןיסנטויגנא ריממ םיזנא יענומ
תועובש 24 ךשמב הניבגב םייקתהל םילגוסמ םיקדייחה
.תיסחי הכומנ הרוטרפמטב ,לישבהל הילע ןהב

Journal of Food Science


2008 לירפא
םידליל םיינויח הנוזת ירמוח קפסמ בלח
הלעמל ונחב ב"הרא University of Vermont ירקוח
וכז בלח וכרצש ולא יכ הנקסמל ועיגהו םידלי 7,500-מ
,ןדיס םהב ,הנוזת ירמוח לש תוהובג תומרב וז ךרדב
.ןגלשאו םויזנגמ ,ןחרז
ןטק BMI/ףוג תסמ סקדניא ילעב ואצמנ הלא םידלי
ךכמ וקיפה דחוימב .בלח ותש אלש םידלי תמועל רתוי
ןהב ןדיסה תכירצש ,18 דע 12 תונב תודלי תלעות
.בלח ותש אלש תודלי תמועל הלופכ טעמכ האצמנ

Journal of the American Dietetic Association


2008 יאמ
ןהידליב תויגרלא עונמל תולוכי תוהמא
ןכנימ University Children's Hospital-ב םירקוח
(Farms) םיקשמב תויח רשא תוהמיא יכ וליג הינמרג
ןהידליל תוקפסמ ןויריהה ןמזב קשמ בלח תוכרוצו
.תויגרלא ינפמ הנגה
םיקשמב ויחש תוהמיא לש םירקמ 18 וחתנ םירקוחה
ייחלש ררבתמ .ריעב התיח םאה םהב םירקמ 59-ו
,דלווה לש (T cells) T יאת לע העפשה שי קשמ
ךכב םימרותו ןוסיחה תכרעמ תא םיאכדמ רשא
.האירב ןוסיח תכרעמ תוחתפתהל
חותיפל שמשל םייושע ולא םיאצממ םירקוחה ירבד
.תויגרלא ינפמ ןוסיח

Am. Thoracic Society's int. conference
in Toronto


2008 יאמ
ליגר בלחמ רתוי אירב ינגרוא בלח
בלח הינטירב Newcastle University-מ םירקוח ירבדל
.רתוי אירב אוה םיינגרוא םיקשמב ולדוג רשא תורפמ
ןתלתו ירט בשע תוחכלמו וחאב תועורה תורפ יכ וליג םה
,ןמוש תוצמוח לש רתוי הבוט תוכיאב בלח תוקפסמ
ןוזמב וסבאוהש תורפ תמועל םינימטיוו םיטנדיסקוא-יטנא
.ידועי

Journal of Science of Food and Agriculture


2008 ינוי
םצע ירבש ענומ בלח
םירגובמ לע ץייווש Uni. Hospital Zurich ירקוח ירבדל
םירבג 930 ורטינ םה .םצע ירבש עונמל ידכ בלח תותשל
.םינש 5 ךשמב ,80 דע 27 ינב ,םישנו
םאתהב ןדיס תנמ לש ימוי ףסות ולביק םינייסנהמ תיצחמ
.(המד) ובצלפ תלולג ולביק רתיהש דועב ,םליגל תוצלמהל
ואצמנ ןדיסה ףסות תא ולביקש ולא יכ וליג םירקוחה
לבס אל םהמ שיא :תומצעב םירבשל דאמ תחפומ ןוכיסב
םירבשמ לבס אל םהמ שיא :תומצעב םירבשל דאמ
.וז הפוקתב
םיאתמ םייח ןונגיס וצמאי םירגובמש םיצילממ םירקוחה
בושח רבדה .םצע ןדבוא תעינמל בלח ותשי םה ויפלו
תוביבסב ,תומצעה תוחתפתה תקספה רחאל דחוימב
.35 ליג

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ילוי
בלה תואירב תא רפשמ ןמוש לד בלח
ןיטקהל ידכ ןמוש ילד בלח ירצומ לולכל אירב םייח ןונגס לע
.דורי יתיילכ דוקפיתל הרושקה תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס
(Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) MESA רקחמ
לעש הליג ב"הרא University of Minnesota-ב ךרענ רשא
,םיאלמ םינגד ,ןמוש ילד בלח ירצומ לולכל אירב םייח חרוא
םירבג 5,089 קלח ולטנ רקחמב .םיזוגאו תוקריו תוריפ ,םיגד
.84 דע 45 ינב ,םישנו

American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
םידליב םצע הנבמ םירפשמ בלח ירצומ
,ןובלח ריתע ןוזמ םע בלח ירצומ לש חווט תכורא הכירצ
.םידליב םצעה תואירב תא רפשל הייושע ,רשב ומכ
Boston University School of Medicine-ב םירקוח
םינטק םידלי לש הכירצ ילגרהל עגונה עדימ וחתינ ב"הרא
ירצומ תכירצ םתעפשה תא ךכ בגא ונחבו הנש 12 ךשמב
.םהיתומצע לע בלחה
תופיפצו םירגבתמ לש םהיתומצעב םילרנימה תמרש אצמנ
,םויב בלח ירצומ לש רתוי וא תונמ 2 םיכרוצה ולאב םצעה
האצמנ ולא םיריעצב םצעה תסמ .םירחאבמ רתוי הלודג
.בלח ירצומ וכרצ אל טעמכש ולאל סחיב םרג 175-ב הלודג

The Journal of Pediatrics


2008 רבמטפס
םד-ץחל תדרוהל בלחב םינובלח
םינותנ ףסא רשא רקחמב ,ןיס Peking University ירקוח
םידיטפפירט יכ וליג ,דנלניפבו ןפיב םימדוק םירקחמ רפסממ
םדה-ץחל תא דירוהל םייושע בלחב םייוצמה (Tripeptides)
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס םג ךכיפלו
מ"מ 4.8 התייה (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל תדירי
מ"מ 2.2-ב דרי (ךומנה ךרעה) ילוטסאידה ךרעהו תיפסכ
תוניבגבו טרוגוי יגוס המכב םייוצמ םידיטפפירט .תיפסכ
.חלמב םייוורו םינמוש לש הלוכת תולעב תויהל תולולעש

Nutrition


2008 רבוטקוא
םישישקב םירירש תסמ לידגמ הניבג ימ ןובלח
וב ,ב"הרא Arizona State University-ב רקחמ יאצממ
הניבג ימ ןובלח ללוכה ףסותש הלוע ,םישישק 15 קלח ולטנ
,םהב םירירש לש םתיינב תא דדועל יושע (Whey)
.ונימאה תוצמוח תלוכת לש רשאמ רתוי הלודג העפשהה
לש םבכרה לע תוכלשה ויהי םיאצממל םירקוחה ירבדל
.םישישקב םירירשה תסמ תלדגהל םיפסות

Nutrition Research


2008 רבמבונ
לקשמ תדרוהב םיעייסמ בלח ירצומ
תינכות לש העוציב תעב בלח ירצומ לש םתכירצ תקספה
Uni. of Tennessee ירקוח .תועט הניה לקשמב הדיריל
לקשמב הדירי תפוקתב בלח ירצומ תכירצש וליג ב"הרא
האוושהב לקשמב תפסותל תמרות הניא לקשמב הדירי
.בלח ירצומב תולד תוטאידל
,40.3 עצוממ ליג ינב םינמש םישנא 244 וסייג םירקוחה
,בלח ללכש ימוי טירפת תחא הצובק הלביק םכותמ
בלח ילכאמ תוחפ הלביק הינש הצובקו הניבג וא טרוגוי
.םויב
ןיב םייתועמשמ לקשמ ילדבה ואצמנ אל רקחמה םויסב
בלח ילכאמ הכרצש הצובקהש אצמנ ןכ .תוצובקה יתש
ילכאמ תכירצל תודוה ,תינפוג הניחבמ רתוי הליעפ התיה
.ןוזמה רטשמב רתוי בוט הטלשו היגרנאה יריתע בלחה

Metabolism & Nutrition