יחמצ ריר
Mucilage
ןובלח יושע רשא ,ימוג יומד ,קיבדו ךימס רמוח אוה יחמצ ריר
םימזינגרוא-ורקימ ידי-לע םג שרפומו םיחמצב רצונה ,םידירכסילופו
.תוקורי-תולוחכ תוצאבו תוקורי תוצאב תינוציחה הבכשב ומכ םינוש
.םהב סמנ וניא ךא ,םימב חפנתמ אוה

.םהיערז תטיבנבו םיחמצב ןוזמו םימ תריגאב עייסמ יחמצ ריר
םישרושב ,התשפבו תימטוחב ומכ ,ערזה הטעמ ידי-לע שרפומ אוה
.םיאתה תונפדבו םילעב ,םיחרפב יוצמ אוה .לועבגה תפילקב

.עקרקב םישרושה תזיחאב בושח דיקפת יחמצ רירל
.יחמצ רירב דחוימב םירישע םהינימל םיסוטקק
רגאמו תיחמצה המקרל יוביע רמוח שמשמ יחמצ ריר
.ןוזמו םימ

.םיקרח תדיכלב דיקפת ול שי ,תיללטה ומכ ,םיפרוט םיחמצב
.ירקיע ביכרמ הווהמ אוה רגא רגאב

םייתישעת םישומיש
.ריינ קבד שמשמ יחמצ ריר
.םעט לוטנ ךא ,ליכא רמוח

האופרב יחמצ ריר
...יחמצה רירה תונוכת
.רועה תא עיגרמ .םיבאכ ךכשמ

...ב לופיטל שמשמ אוה
.לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד

.תויווכ
.םיביכ