הקיסומ תייפרת
Music Therapy
,הקיסומב לפטמה שמתשמ הב ,לופיט תטיש איה הקיסומ תייפרת
.לפוטמה ייח תוכיא רופישל
תמחלמ ןמזב דוע לחה הקיסומ תייפרתב שומישה
תוששואתהב עויסל תשמשמ איהשכ ,הנושארה םלועה
םיביגמ לכהש החנה ךות ,המחלמב ועגפנש םילייח
.תוכנ וא העיצפ בקע הלבגה אלל ,הקיסומל

,לפוטמהמ תובוגת םורגל הב שמתשמ הקיסומ תועצמאב לפטמה
,הריצי/הנחלה ,םישדח תונויערל חומה תחיתפ ,רותליא ,הבשקה ךות
.הכרד התרזעב דומילו םייומיד תאלעה

,םילוח-יתבב עויסכ םוקמ רתויו רתוי תספות תילקיסומ הייפרת
דודיעל ןה ,םישישקל דועיס תודסומו הסחמ יתב ומכ ,תודסומבו
.לפוטמה לש וחור בצמ רופיש ידי-לע ,המלחה רופישל ןהו

...הקיסומ איה תאז לכל רתויב המיאתמה הקיסומה
.(ןזואל םיברע) םיידולמ םיעטק תללוכה
.תומעטה תוחפש המכ תלעב

.העוגר/הטקש
.יטיא בצקמב
רשא ,הטקש תיסלק הקיסומ המיאתמ דחוימב
תובשחממ ותוא הטיסמו בל תמושת תדקממ
םיריש םג ךכל ומיאתי .תונוש תוגאדו תויעב לע
תילטנמורטסניא הקיסומו תודלב ומכ ,םיטקש
.הטקש (תילכ)
לע הבישי ומכ ,המיענ החונתב הקיסומל בישקהל אוה רתויב בוטה
.הטימב וא החונ הסרוכ

...ילקיסומ יוויל
.העוציבב הדמתהו הכשמה תא דדועמו תינפוג תוליעפ רפשמ
.םקזחמו (םירחא םילפוטמו) םייניש ילפוטמב תוששח תיחפמ
.הדילה ןמזב תדלויה תא דדועמ
.םירחא םילופיטל םילשמ יעצמא שמשמו םיבאכמ םילבוסל רזוע
.םדריהל םישקתמל רזע יעצמא הווהמ
.ןוסניקרפ ילוחב תויתעונת רשוכו חור בצמ רפשמ
.יפרתומיכ לופיט ןמזב תוליחב תיחפמ
.וירחאו חותינב ,םיבאכ יככשמו העגרה תופורתב שומיש ןיטקמ
.זוכיר רפשמ

...םידוקפית רופישל (קר אל ךא) רקיעב תשמשמ הקיסומ תייפרת
.יתרכה/יביטינגוק
.ילאיצוס/יתרבח

.םיינפוג
.םייגולוכיספ

ינפוג דוקפת רופיש
.ףוג תועונת דודיע ידי-לע תינפוג המלחהב עויס
.םיינורכ םיבאכ לע (הלקה וא) רתוי הבוט הטילש
.ףוגה לש יופירה רשוכ קוזיח
.תוירוטומ תולוכי
.ץבש רחאל המלחה דודיע
 
תירוטומ תלוכי
םדאה לש ןוכנה שומישה איה (Motor skill) תירוטומ תלוכי 
םיקרפמה ,דלשה ,חומה םע םתלועפ םואית ךות ,וירירשב 
.םיבצעה תכרעמו 

םייתרבחו םייגולוכיספ םידוקפית רופיש
.תוששחו (Stress management) ץחל יבצמ םע תודדומתה
.חורה בצמ רופיש ךות ,ןואכידב לופיטב עויס
.(Emotional healing) תוישגר תויעבב לופיט
.ביבס םישנא םע תורשקתהה תלוכי תרבגה
.םירירש חתמ תתחפה ידי-לע ,(Relaxation) תועגרתה
.תויתריציה תלוכיהו היישותה תרבגה
.הדימלה תלוכי רופיש
.הנקזה תאופר/הירטאירגב עויס
.היינרפוזיכס ילוחב לופיט
.ןורכיזה רופיש
.ליג תורושק ,תורחא תולחמו רמייהצלא ילוחל הרזעו דודיע
.םזילוהוכלאו םימס ומכ ,תונוש תויורכמתה
.חומב תועיגפ
.םיכנב הכימת

םידליל הקיסומ תייפרת
תוחתפתהב בושח ביכרמ איה הנזאה/הבשקה תלוכי
רשקתלו דומללו טולקל דליל תרשפאמ איה .תילמרונ
.הביבסה םע

...תויעב םורגל תולולע הבשקהב תויעב
.הביתכו האירק תלוכיב בוכיע
.םידומילב ןולשכ
.דליב ןומטה לאיצנטופ תושממתה יא

.זוכיר
.תוגהנתה
.יתרבח דודיב

...מ םילבוסה םידליל רוזעל יושע הקיסומ תועצמאב לופיט
.רובידה תוחתפתהב תויעב
.(Down's syndrome) ןואד תנומסת

.ADHD/ADD
.היסקלסיד
.(Autism) םזיטוא


תושדח
1999 סרמ
הקיסומה ירועישב תלעותה
יכ וליג ב"הרא University of California, Irvine-ב םירקוח
ודמלש םידימלת .םידומילב תונייטצהל םימרות הקיסומ ירועיש
הקיסומ
תמועל ,םירבש יליגרת ןורתפב רתוי בוט םירקמהמ 27%-ב וחילצה
.הקיסומ ודמל אלש םידימלת

Princeton NJ-based College Entrance Examination Board-ב
תוניחבב ,הקיסומ םג ודמל רשא םידימלת יגשיה דבעידב ונחבנ
תוניחבב רתוי םיבוט םינויצ ולבק םהש אצמנו (SAT) תוירטמוכיספ
.הקיטמתמבו תוילולימ

2001 לירפא
ןוסיחה תכרעמ רופישל ףופית
ב"הרא הינווליסנפ ליוודימ Mind-Body Wellness Center ירקוח
ואצמו יבצק ףופיתב וקסעש שיא 111 תצובק תוליעפ רחא ובקע
.ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא תרפשמ וזש
ינפל ,ןוסיחה תכרעמל םירושקה םדה יביכרמ תא וקדבש םירקוחה
.םבצמ תא ורפיש םיפתתשמהש ואצמ ץרמנה ףופיתה ירחאו

רבכמ הז ב"הראב שמשמ (Drumming therapy) ףופיתב לופיט
תוירלוקסווידרק תולחמ ,ןטרס ומכ ,תולחמ ןווגמב לופיט ךמותכ
.המתסאו תרכוס ,תוינורכ האיר תולחמ ,(םד-ילכו בל)

2006 רבוטקוא
הקיסומב יופירה חכ
Center for Music Therapy - New York ירקוח ירבדל
איבמ אוהש ךכב הקיסומל םדאה חומ ביגמ ,ב"הרא University
.םיינפוג םידוקפית רידסמו תומלשל בלה תמושת תא
הייחמו חור בצמ תרפשמ ,םיבאכמ תעדה תא החיסמ הקיסומה
.םינשי תונורכז
יכ וליג Colorado State University in Fort Collins ירקוח
תא ,םתכילה תוביצי תא ורפיש ןוסניקרפ ילוחו ץבש תונברוק
.תיבצק הקיסומל הבשקה תעב ,םתכילה תוריהמו לקשמה יוויש
,בלה בצק תא ןיטקהל הקיסומה רשוכ תא ריבסהל יושע רבדה
.(Stress) הקוצמ ךכ תיחפמו המישנה בצקו םדה ץחל