תוקנח/םיטארטינ
Nitrates

 
?םיטארטינ םהמ
אוה הימיכב ונמיס רשא (Ion) ןוי וא (Radical) לקידאר אוה טארטינ
.עבטב ןקנח לש רתויב תנצמוחמה הרוצה - HNO3 וא NO3
ןרתנה תקנחמ בכרומ רשא (Fertilizer) ןשדכ םג טארטינ רידגהל ןתינ
.(Potassium Nitrate) ןגלשאה תקנח וא (Sodium Nitrate)

םימ םהזמ הווהמו םימב רתויב םיסיסמה םירמוחה דחא אוה טארטינ
ג"מ 10 תב תיברימ המר תרתומ ב"הראב .םיירפכ םירוזיאב ינושאר
.םימ דחא רטילב תוקנח
.םיטארטינב םה םג םימהזמ ןושיעו תומיוסמ תופורת

אוהו רחאמ ,םייקתהל ידכ (Nitrogen) ןמחפל קוקז יחה םלוע
םינימטיו ,RNA ,DNA ,םינובלח ומכ ,םיינויח םיביכרמב שמתשמ
.םימיזנאו םינומרוה
תיסיסבה ותרוצב ןקנחל רשאמ רתויל םיקוקז םייאליע םירוצי
ויתורוצב םישמתשמ םה .(Ammonium) םוינומא וא םיטארטינכ
.(Nucleic Acids) ןיערג תוצמוחו ונימא תוצמוח ומכ ,תובכרומה

םיקפסמ יחה םלועל שורדה ,תבכרומה ותרוצב ,ןקנחה תיברמ תא
ותרוצב ןקנח לש העובק הקפסאל םיקוקז םה ךכ םשל .םיחמצ
קפוסמה ןקנחה לכ תא םיכרוצ םניא םיחמצהו רחאמ .הטושפה
.םוהתה-ימ לא ןנתסהל לולע רשא ונממ קלח עקרקב רתונ םהל
ומכ ,םימ תורוקמ לא תורישי םינשדהמ ןקנחהמ קלח ףטשנ ףסונב
.תורהנו םילחנ

לבז ומכ ,םייח-ילעב לבזב שומיש בקע רצונ תוקנחב םוהיזה רקיע
.תשומחתהו ריינה תויישעת םה םיפסונ םימהזמ .תופוע

 
םיטארטינב ןוכיסה
.תוטועפל דחוימבו םדאה תואירבל המולג הנכס םיווהמ םיטארטינ
הנוכמה (Methemoglobinemia) הימניבולגומתמ תלחמל םימרוג םה
םיכפוה הב (Blue Baby Syndrome) לוחכה קוניתה תנומסת םג
ןיבולגומהל םירשקנ רשא (Nitrites) םיטירטינל םייעמבש םיטארטינה
לש ורשוכ תא ןיטקמה ,(Methemoglobin) ןיבולגומתמ םירצויו םדבש
.םינטק םידליו תוקונית ךכל םישיגר דחוימב .ןצמח ליבוהל םדה
עוגפל הלולע איה ךא ,התומתל דבלב תוקוחר םיתיעל תמרוג הייעבה
.תוחתפתהב

,תוינויח רדעיהל םורגל הלולע תוהובג םיטארטינ תומרל העובק הפישח
,תוצלפמ תדלוהלו (Stillbirth) תמ קונית תדלוהל ,ןטרס תולחמל
.םייח-ילעבבו םדא-ינבב
 
תוקריב םיטארטינ
.וחמצ םה הב עקרקב םרוקמש םיטארטינ שי ,םילעב דחוימב ,תוקריב
.םישרושב םה םירחאבו םילעב םניה םיהובגה םיזוכירה תוקריהמ קלחב
...םיללכנ ולא תוקרי ןיב

ייחב בלשה ,קריה ליג לש היצקנופ רקיעב םה תוקריב תוקנחה יזוכיר
.לודיגה תעב ונשוד םה םהב םיטארטינה תומכו ףסאנ אוה וב קריה  
שומישב לודיגה בקע תונורחאה םינשב הלדג תוקריב תוקנחה תומכ  
רצק ןמז השענש ןושידל שי דחוימב הלודג העפשה .ןושיד םשל םהב  
.תוקריה ףוסיא ינפל  
םייח-ילעב לבז ומכ ,תויטיאב םיררחתשמ רשא ןושיד תורוקמב שומיש
הברה שי םהב םילודיג וביני (ןושיד םשל םייאלקח םילודיג) קורי לבזו  
.ינגרוא ןוזמ לודיג תרטמ םג וזו תוקנח תוחפ  
שמשה רוא תומכ אוה תוקריב תוקנחה תמר לע עפשמה ףסונ םרוג
רחא ופסאנ רשא תוקרי .םפוסיא ינפל ופשחנ םה הל  
רשאמ תוקנח תוחפ וליכי ,שמש ףוטש םויב ,םיירהצה  
וא הובג יררה רוזיאב ,ירירגס םויב ,רקובב םדקומ ופסאנ רשא ולא  
.ףרוחב תוממחב לודיגב  
לש רתי תורבטצהל םורגל אוה םג לולע עקרקב םונדבילומב רוסחמ
.תוקריב תוקנח  

רמושמ רשבב םיטארטינ
.רומישל חלמו םיטארטינ םישמשמ רשבה ירומיש תיישעתב
 
םירחא םייתביבס םימהזמ
ירובצמ ,תינוריעו תיתיישעת תלוספ אוה תוקנחל רתויב ץופנה רוקמה
.םיכפשב לופיטל תוכרעמו םייח-ילעב לודיג ירתא ,הפשא  
.םייאלקח םינשדו לבז לש תופילד/םירגנ
.םשגה תועצמאב ץראל הבש רשא תוינוכמו חוכ-תונחתמ הטילפ

  תילילכ בל -תלחמב לופיטל םיטארטינ
(Spray) סיסרתב תומשוימ רשא תונוש תופורתב םג םייוצמ םיטארטינ
(Nitroglycerin) ןירצילגורטינ ומכ ,(Sublingual) ןושלה תחתמ וא
.תילילכ בל תלחמב לופיטל (Patchs) תוקבדמ וא

...ל תושמשמ ולא תופורת
.סירוטקפ הניגנא/בל תקועת לע הלקה
יסחי םויק ינפל ומכ ,רתי ץמאמ ינפל הלטינ הפורתה רשאכ התעינמ
.תוגרדמב היילע וא ןימ  
.תימוימוי תוליעפ ךות הניגנא תעינמל :חווט ךורא שומיש

םיטארטינה תלועפ ןפוא
הז רבד .בלה לא םיליבומ רשא םדה-ילכ תא םיביחרמ םיטארטינה
.הניגנא ןמזב הזח יבאכ לע לקמו בלה לא םדה-תמירז תא ריבגמ  
תומכ קיזחהל בלל רשפאתמ ךכו םיבחרתמ ףוגב םדה-ילכ ראש םג
ןיטקמו בלל תרזוחה םדה תומכ תא ןיטקמ הז רבד .רתוי הלודג םד  
.וילע סמועה תא  

םיטארטינב שומישל יאוול תועפות
.שאר-באכל םורגל הלולעש שארב תומלה תשוחת
.תרוחרחסל םורגל הלולעש םדה-ץחלב הדירי
.ןושלל תחתמ הבירצ תשוחת

הרהזא
.(Viagra) הרגאיוב שומישה רוסא םיטארטינ םילטונה לע
 
הייתשה-יממ םיטארטינ ןוניס
רשא הרקי ןוניס תכרעמ השורד ךכל .הייתש-יממ תוקנח קיחרהל השק
תוכרעמ .םינוי תפלחה ךילהתב וא הכופה הזומסוא ךילהתב תלעופ
םיינכמ םיננסמבו ןמחפ תגיפס יננסמב תושמתשמ םימב לופיטל תויתיב
.םינוש םיגוסמ
.םימהמ תוקנח םיקיחרמ םניא םייטרדנטס םימ יככרמ
.םהב תוקנחה זוכיר תא הריבגמ םימ תחתרה :בל ומיש

...תושדח - םיטארטינ ואר