תינוצמיח הקע
Oxidative stress
תדדמנה) ףוגב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר וב בצמ איה תינוצמיח הקע
.ילמרונהמ הכומנ (םדה תמזלפב ללכ-ךרדב
תונקדזה ,קזנ ,םיאתה לש ילובטמה ןזאמב שוביש םורגל לולע רבדה
,םתומל ףאו םהב יטנגה רמוחה שוביש ,תוינווינ תולחמ ,תצאומ
.םייתביבס םיישפוח םילקידאר תעפשהב

...לש האצות תויהל לולע רבדה
.ףוגה ףשחנ הילא םיטנדיסקואה תמרב היילע
ףוגב םיטנדיסקוא-יטנא תומרב הדירי
.ןוצמיח יקזנ ןקתל ףוגה תלוכי יא

'יביטקאיר ןצמח גוס' אוה יאת קזנל םרוגה
...(Reactive Oxygen Species)
.ישפוח לקידאר
-וא-
,ילילש ילמשח ןעטמ לעב ןוי :יביטקאיר (Anion) ןוינא
.ןצמח ימוטא ליכמה   
-וא-
םיישפוח םילקידאר םירצויה ,ןצמח ימוטא ןהב תולוקלומ
.תימיכ םדי-לע םילעפומ וא   

םיזניאה תועצמאב אתהמ םיקחרומ םה םיילמרונ םיאנתב
(Catalase) זלטק םיזניאה ,Superoxide Dismutase (SOD)
.(Glutathione peroxidase) ןויתטולג וא

...לש האצות תויהל הלולע תינוצמיח הקע
.ינוציק ינפוג ץמאמ
.המוארט
.רוק

.םינלער
.לוהוכלאל הפישח
.תופורת
.הלד הנוזת