ןיצוטיסקוא
Oxytocin
שרפומה ןומרוה אוה ("הבהאה ןומרוה" הנוכמה) ןיצוטיסקוא
לש ירוחאה הקלחמ (םיקנויה תחפשממ םייח-ילעבבו םדאב)
רצוימו (Posterior Pituitary Gland) חומה תרתוי תטולב
טלושה חומב רוזיא - (Hypothalamus) סומלתופיהה ידי-לע
בושח דיקפת ולו (Nervous System) םיבצעה תכרעמ לע
(Social Behavior) תיתרבח תוגהנתהב רבודמ רשאכ


לקהל ידכ (Obstetrics) תודליימב שמשמ ןיצוטיסקוא
...תנמ לע הדילה ךילהת לע
הדילב םחרה לש תויוצווכתה ררועל
הדילה תובקעב רצונה םומידב טולשל
םאה בלח תשרפה תא דדועל

םיתיעל תמרוג הקנהה ןמזב ןיצוטיסקוא תשרפה
תויוצווכתהל ,הקנהל םינושארה תועובשב ,תובורק
(Uterus) םחרה לש תונותמ

ןומרוהה תוחכונב היולת ןיצוטיסקואה לש ותעפשה
ןגורטסא

(Abortion) הלפה עוציבל םג שמשמ ןיצוטיסקואה

ןיצוטיסקוא תשרפה ריבגהל תויושע תוישגר תועפשה
בלחה תשרפה תא ררועל יושע בער קונית יכב ךכו
םאה לש...לש תושוחת לע עיפשמ ןיצוטיסקוא
(Contentment) ןוצר תועיבש / קופיס

(Anxiety) םידחפ/תוששח תתחפה

...הרשמ אוה גוז ינבבו
ןומיא תרבגה
דחפ םוצמצ
עגור
ןוחטיב


הלדג םדב ןיצוטיסקואה תמרש וליג םירקובמ יתלב םירקחמ
תורעשה ולעוה .השיאבו רבגב ןה ,(Orgasm) המזגרוא תעב
תיציבה לא ערזה רבעמל תעייסמ תויוצוכתהה לע ותעפשה יכ
(Sexual Arousal) ינימה יוריגה תמר לע העיפשמ ותמר יכו

.םינימה ינשב ,המזגרואה רחאל דיימ הלדג ותמרש ררבתה
לש םתגוהנתהב לופיט לע העפשה שי ןיצוטיסקואל יכ הארנ
םהל םרוגו םירגובמ הז ללכב ,(Autism) םזיטואמ םילבוסה
תושגר תוהדזהל

רשאכ רקיעב ,ןורכיזו דומיל רפשמ ןיצוטיסקואש אצמ יוסינ
םישנא לש םינפ תריכזב רופיש לח .יתרבח עדימב רבודמ
םיחמש םינפ דחוימבו

תלדגהל םרג ףאל סיסרתב ןיצוטיסקוא ןתינ םהל םירבג
םתוא םיבבוסה םע (Empathy) תישגרה םתוהדזה


םוכיס

...ב ברועמ ןיצוטיסקואה
ןימ יסחי
םייתרבח םידחפ םוצמצ
םייתרבח םירשק
קונית - םא רשקיטטניס ןיצוטיסקוא
ןיצוטיפ םיירחסמה תומשה תחת רכמנ יטטניס ןיצוטיסקוא
תכרעמב סרהנ אוה .(Syntocinon) ןוניצוטניסו (Pitocin)
ףאל סיסרתב וא הקירזב ומשיל שי ןכלו םייעמהו הביקה


תוילילש יאוול תועפות

...לולכל תולולע ולא תועפות
(Subarachnoid Hemorrhage) ישיבכע-תת םומיד
בלה בצק תצאה
רידס יתלב בל בצק
תרוחרחסו השלוח ךכמ האצותכו םדה-ץחלב הדירי
םחרב םדה תמירז שוביש
םייכריה ןגאב םיימינפ םד יפטש
םדה תשירק-יא תייעב :(Afibrinogenonemia) הימנגונירביפא
תוומו םומידב םייתסהל הלולע רשא 
היסקליפאנא
תואקהו תוליחב
ןובאית ןדבוא
ןיצוטיסקואל היגרלא ףא ןכתית

...ל םורגל םילולע חווט ךורא ןונימ וא רתי ןונימ
(Hyponatremia) םדב ןרתנ טועימ
םחרב ערק
הדילה רחאל םומיד
תינלטק םיתיעל ,םימ תלערה

...הדליש םאל ןיצוטיסקוא ןתמ בקע תוילילש תועפשהו
(Neonatal Jaundice) דוליה תבהצ
.(Retinal Hemorrhage) תיתשרב םומיד
תכרעהל ןתינה ןויצ .ךומנ (Apgar Score) ראגפא ןויצ
קוניתה לש יללכה ובצמ 

יתיישעת שומיש
בלחה תקופת תרבגה םשל (Cattle) רקבל ןתינ ןיצוטיסקוא


2 1 'דח - ןיצוטיסקוא ואר


.