ןיפרפ ןמש
Paraffin oil/Liquid paraffin
רצומ ,חירו םעט רסח (Mineral oil) ילרנימ ןמש אוה ןיפרפ ןמש
.המדאה ןמש תיישעתב יאוול
ךכב רזועו האוצה רבעמ יכרד תא ןמשמ אוה
םישנאב ,םתואירבו םייעמה תוליעפ לע הרימשל
.תוריצע תויעבמ םילבוסה
תאו התוא ןמשמ ,לוכיעה תכרעמב רבוע ןמשה
.אצוי אלא ,ףוגב וא הב גפסנ וניא ךא ,האוצה

...ןמזב/םייעמ תויעבב ימוקמ לופיטל שמשמ ןיפרפ ןמש
(1) .תינורכ תוריצע
(1) .(השק/השבי האוצ) ףוגהמ האוצ תאצוה יישק
.םירוחט
.Mucus colitis
.ןוירה

שומיש וא םישק םילופיט :עקר תלחמב רושק רבדה םיתיעל (1)
.תוריצע תוללוכה ,יאוול תועפות םהל םיבאכ יככשמב    

ןונימ
.תוחוראה ןיבו החוראה ינפל ,רקובב ,תופכ 2 דע תיפכ
.תולשלשמ תונוכת ול ,קיק ןמש בולישב ןיפרפ ןמש ןתינ םיתיעל

תורהזא
.תכשוממ הפוקת ךשמ ןיפרפ ןמשב שמתשהל ןיא
תארוהב אלא) ןטב יבאכמ םילבוסה לע רוסא וב שומישה
.תואקהו תוליחב שישכו םינש 3-מ תוחפ ינב םידלי לע ,(אפור   
.ןמשב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל תוקינמו ןוירהב םישנ לע
.ןיפרפ ןמשל היגרלא ןכתית
:ןמשב םיסיסמ םינימטיו תגיפסב עוגפל לולע ןמשב שומישה
.K ןימטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו   

תוירשפא יאוול תועפות
.רוע תויעב
.תעבטה יפמ ןמשה תפילד

.ןטב יבאכ
.תעבטה יפב יוריג
.תואקהו תוליחב